Projekta nosaukums latviski: “Padomju garīgums” Latvijā: attīstība, iezīmes un ietekmes modeļi

Projekta nosaukums angliski: “Soviet spirituality” in Latvia: development, features and models of influence 

Projekta numurs: lzp-2020/2-0058

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte, Filozofijas un socioloģijas institūts

Projekta vadītājs: Solveiga Krūmiņa-Koņkova

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2020.–31.12.2021. 

Projekta kopējais finansējums: 100 389 EUR

Projekta tēmas izvēli noteikusi pašlaik starptautiskajā akadēmiskajā vidē aktuālā interese par totalitāro režīmu ideoloģijas ietekmi un sekām intelektuālajās, kultūras un reliģiskajās praksēs. Ar jēdzienu “padomju garīgums” šajā projektā tiek apzīmēta padomju ideoloģijas  īstenošana, izmantojot kvazigarīgu un kvazireliģisku diskursu un praksi, piemēram, jaunu padomju tradīciju ieviešanu, kam bija jāaizstāj galvenokārt kristietībā sakņotās tradīcijas. Ateisma un antireliģiskās propagandas izpēte ir veikta gan Baltijas valstīs, gan  Krievijā, citās bijušajās padomju republikās un tā sauktā “padomju bloka” valstīs. Tikmēr “padomju garīgums”, tas ir, padomju ideoloģijas ietekme garīgās dzīves jomās un pārorientēšanās no „cīņas pret reliģiju” uz „cīņu par padomju (un tāpēc ateistisko) garīgo dzīvi”, līdz šim ir maz pētīta tēma. Latvijas gadījuma unikalitāti veidojusi daudzkonfesionālā un multikulturālā Latvijas sabiedrība daudzu gadsimtu garumā. Arī pēc Otrā pasaules kara Latvija bija viens no nozīmīgākajiem un daudzveidīgākajiem garīgajiem un reliģiskajiem centriem Padomju Savienībā. Lai raksturotu “padomju garīguma ” veidošanos un izmaiņas, un ar tām saistītos ietekmes modeļus,  projektā tiks tematizēti un analizēti dažāda veida avoti, sākot no arhīvu dokumentiem un intervijām līdz "kultūras tekstiem": daiļliteratūras un mākslas piemēriem.

Projekta tēmai veltītā starptautiskā konference notiks šī gada 10.-11. jūnijā attālinātā formātā.  Projekta pētniecības grupa: Solveiga Krūmiņa-Koņkova (projekta vadītāja), Inese Runce, Māra Kiope, Nadežda Pazuhina, Laine Kristberga un Diāna Popova.

Par projektu plašāk

Angļu valodā

Projekta gaitai var sekot Facebook lapā, kā arī lasot materiālus projekta blogā.

Projekta ikmēneša teorētiskos seminārus, kurā turpmākos mēnešus piedalīsies ne tikai projekta pētnieces, bet arī kolēģi no Krievijas, ASV, Lietuvas, var jau skatīt projekta YouTube kanālā.