Projekta nosaukums latviski: Kafijoras reģiona (Ziemeļrietumu Svalbāra) ledāju termālā struktūra, noteces sistēmas uzbūve un virsmas izmaiņas

Projekta nosaukums angliski: Thermal structure, drainage system and surface changes of Kaffiøyra Region glaciers, northwestern Svalbard

Projekta numurs: lzp-2020/2-0279

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Projekta vadītājs: Dr. geol. asoc. prof. Kristaps Lamsters

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2020.–31.12.2021.

Projekta kopējais finansējums: 100 389 EUR

Projekta mērķis ir iegūt jaunus datus un zināšanas par Kafijoras reģiona ledāju biezumu, termālo struktūru, noteces sistēmas uzbūvi, ledāja gultnes reljefu un virsmas izmaiņām saistībā ar straujām klimata pārmaiņām šajā reģionā. Projekta komanda 2021.gada vasarā organizēs ekspedīciju uz Nikolaja Kopernika universitātes polārstaciju Svalbārā un veiks pētījumus uz vairākiem ledājiem ar ģeoradaru un bezpilota lidaparātu. Iegūtie dati ļaus izgatavot jaunas augstas izšķirtspējas aerofotokartes, ledāju virsmas, biezuma un gultnes reljefa modeļus, kā arī izprast ledāju termālās struktūras un iekšledāja noteces sistēmas uzbūvi un attīstību. Šāda informācija par vairākiem ledājiem, kuru termālā uzbūve un līdz ar to reakcija uz klimata pārmaiņām ir potenciāli atšķirīga, tiks iegūta pirmo reizi. Pētījuma laikā iegūtie dati par Valdemārbrēena ledāja ģeometriju un uzbūvi tiks salīdzināti ar iepriekšējā Svalbāras ekspedīcijā (2019.g.) iegūtajiem datiem, kā rezultātā tiks arī novērtētas šī ledāja virsmas un termālās struktūras izmaiņas. Projekta nepieciešamību demonstrē detalizētu datu trūkums, kas nepieciešams, lai izprastu ledāju stāvokli un dinamiku Arktikā un īpaši Svalbāras ziemeļrietumu daļā, kurai raksturīga kompleksa okeāna, atmosfēras un kriosfēras mijiedarbība. Projekts veicinās turpmāku Arktikas un globālo klimata pārmaiņu jautājumu pētījumu attīstību Latvijā.

Projekta zinātniskie rezultāti:

 

Publicitāte: