Projekta nosaukums latviski: Etnisko grupu izvietojuma iezīmes Latvijas lielajās pilsētās

Projekta nosaukums angliski: Geographies of ethnic residential segregation: a comparative study of the largest cities in Latvia

Projekta numurs: lzp-2020/2-0280

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: asoc.prof. Dr.geogr. Māris Bērziņš

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība: LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2020.–31.12.2021.

Projekta kopējais finansējums: 100 389 EUR

Projekta mērķis: noskaidrot sociāli etniskās nošķiršanās (segregācijas) un sabiedrības polarizācijas ģeogrāfiskos aspektus Latvijas lielajās pilsētās. Tādējādi projekta kopējais mērķis ir attīstīt cilvēkkapitālu un paplašināt zināšanu bāzi sociālajās zinātnēs par Latvijas sabiedrības saliedētībai un iekļaujošai izaugsmei svarīgiem jautājumiem.

Aktualitāte: Latvijai nozīmīgs ilgtspējīgas attīstības izaicinājums ir sociālā atstumtība. Šie izaicinājumi saistīti gan ar nevienmērīgu ekonomisko un sociāli demogrāfisko attīstību valsts reģionos, gan arī būtiskām pārmaiņām apdzīvojumā – galvenokārt lielajās pilsētās. Iedzīvotāju etnisko grupu izvietojums un nošķiršanās ir izaicinājums plašākiem integrācijas procesiem sabiedrībā un vietējo kopienu ilgtspējai. Etnisko grupu augsta telpiskā koncentrācija var sekmēt vietējo kopienu telpisku nošķiršanos ar zemu savstarpējo mijiedarbību. Tāpēc ir svarīgi pētīt etnisko grupu izvietojuma iezīmes apdzīvojumā. Latvijā ir salīdzinoši augsts etnisko minoritāšu īpatsvars, ko pamatā veido viendabīga krievvalodīgo minoritāte, kas pārsvarā dzīvo pilsētās. Neskatoties uz to, maz ir zināms par etnisko grupu izvietojuma iezīmēm, koncentrāciju un sadzīves paradumiem.

Projekta novitāte: pēc plaši aprobētām metodēm pirmoreiz tiks veikts salīdzinošs pētījums par lielāko Latvijā dzīvojošo etnisko grupu izvietojuma iezīmēm pilsētās, iespējami detalizētā mērogā un pielietojot aktuālos ģeogrāfiskās informācijas sistēmas rīkus. Projektā izmantoti ģeoreferencēti tautas skaitīšanas dati augstā telpiskās detalizācijas pakāpē.

Projekta galvenā sagaidāmā ietekme: projekta rezultāti ļaus labāk izprast dažādu tautību iedzīvotāju ģeogrāfiskā izvietojuma un telpiskās nošķiršanās pakāpi Latvijas lielajās pilsētās, palīdzot īstenot efektīvu, datos balstītu politiku sabiedrības integrācijas jomā.