Projekta nosaukums latviski: Eko-fenomenoloģijas attīstība Covid19 pandēmijas situācijā

Projekta nosaukums angliski: Development of Eco-phenomenology in the Covid19 pandemic situation

Projekta numurs: lzp-2020/2-0085

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte, Filozofijas un socioloģijas institūts

Projekta vadītājs: prof. Maija Kūle

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2020.–31.12.2021.

Projekta kopējais finansējums: 100 389 EUR

Projekts izstrādāts, lai pētītu un starptautiskā līmenī izstrādātu jaunu virzienu fenomenoloģijā – eko-fenomenoloģiju. Paredzēts pētīt vairākas tēmas: dzīve, dzīvība, ontopoiesis, jauna veida philosophia naturalis, izvērtēt dabas filosofijas likteņus Eiropā kopš 19. gs., analizēt subjektivitātes, lingistisko, ķermenisko, ekoloģisko pavērsienus un to ietekmi uz jaunu filosofisko diskursu radīšanu 21. gs. Otrā tēma ir Umwelt jeb apkārtnes un Lebenswelt jeb dzīvespasaules deskripcijas izmaiņas pandēmijas laikā. Trešā tēma ir kopība, intersubjektivitāte, solidaritāte, eko-ētika fenomenoloģijas ietvarā. Paredzēts sagatavot publikācijai LU 79. konferences tēzes, 8 referātus, starptautiska līmeņa akadēmiskus rakstus, referātus Centrāl- un Austrumeiropas fenomenoloģijas biedrības gadskārtējā konferencē, popularizēt šo virzienu sabiedrībā. Projekta ietvaros tiek realizēta sadarbība ar 14 valstu fenomenologiem, ar World Phenomenology institute (USA) Eiropas centru, ar Springer izdevniecību. Projekta izstrāde sniedz iespēju pētniekiem darboties visaugstākā līmeņa starptautiskajā apritē, kad virziena centrs patlaban atrodas Rīgā, LU.

Projekta apraksts LU Filozofijas un socioloģijas institūta tīmekļvetnē sadaļā Projekti. Projektam ir sava tīmekļvietne, tajā atspoguļots projekta mērķis, uzdevumi, ieceres, dalībnieki – portreti un īsi CV, kur atspoguļotas iestrādes fenomenoloģijā un eko-fenomenoloģijā. Mājaslapā sniegtas atsauces uz Analecta Husserliana, izdevn. Springer, 2018.g. sējumu, kura autori ir šī projekta pētnieki. Tiek realizēts filosofisks, metodoloģisks eko-fenomenoloģijas izvērsums jaunos – pandēmijas – apstākļos. Sadaļā Notikumi tiek atainoti projekta semināri, apspriežamie jautājumi, uzdevumi, datumi, laiks, kad tiek veidoti projekta pasākumi. Mājaslapa tiek veidota angliski, ar papildinājumiem, izvērsumiem latviešu valodā. Tā ir daudzvalodīga, ilustrēta ar foto, tā parāda grupas dinamisko attīstību, aicina pievienoties filosofiskajām iecerēm un tēmu risinājumiem.