Projekta nosaukums latviski:  Bērnības diskurss Latvijas muzejos un tā integrācija e-studiju vidē augstskolās

Projekta nosaukums angliski:  Representation of Childhood at the Museums of Latvia, Integrated in the E-Learning Environment of Higher Education

Projekta numurs:  lzp-2020/2-0282

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Projekta vadītājs:  Iveta Ķestere

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2020.–31.12.2021. 

Projekta kopējais finansējums: 100 389 EUR 

Projekta aktualitāte ir balstīta vairākos apsvērumos par atmiņu institūciju (tai skaitā muzeju) un augstskolu sinerģiju kultūras mantojuma aktualizācijā studentu auditorijā.

Muzeja ekspozīcijas izmantošana mācību procesā sniedz vielu jaunām zināšanām, patstāvīgai atbilžu meklēšanai, dažādu avotu kritiskai salīdzināšanai, mācot prasmi argumentēt un diskutēt. Savukārt, moderna muzeja uzdevums ir veidot ekspozīciju, kas akadēmiskajā pētniecībā iegūtus rezultātus pasniedz sabiedrībai plaši saprotamā jeb lietojamā formā, t.i., izmantojot publiskās vēstures pieeju. Sadarbību starp muzejiem un augstskolām īpaši ir aktualizējusi COVID-19 pandēmija, kad abas institūcijas ir spiestas ar savu auditoriju strādāt attālināti.

Bērnības diskursa izvēli muzeju ekspozīcijā noteica atziņa, ka attieksme pret bērnu un bērnību lielā mērā atklāj un raksturo sabiedrības politisko, sociālo un kultūras brieduma pakāpi. Tātad muzeja eksponāti piedāvā vielu arī dažādu laikmetu konteksta analīzei un salīdzināšanai, kas, savukārt, ļauj labāk saprast bērnību un ar to cieši saistītās izglītības aktualitātes mūsdienās.

Ar bērnības reprezentāciju šī pētījuma ietvaros tiek saprasts ikviens muzeja priekšmets (lietiski priekšmeti, iespieddarbi, dokumenti, audiovizuālās liecības), kas atrodas muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā un attēlo bērna dzīvi noteikta laikmeta kontekstā. Ar jēdzienu ‘bērnība’ tiek saprasts cilvēka dzīves posms līdz pilngadības (18 gadu vecuma) sasniegšanai.

Darbs projektā risinājās no 2020. gada 1. decembra līdz 2021.gada 31.decembrim.

Galvenie projekta rezultāti:

  • Izstrādāta kultūras kartēšanas metodoloģija un, balstoties uz to, veikta 31 muzeja kartēšana Latvijas teritorijā, digitalizējot ap 1000 bērnības vēstures artefaktu.
  • Izanalizēti 194 maģistra darbu izglītības zinātnēs 883 atslēgas vārdi un, balstoties uz tiem, izveidota datubāze-repozitorijs, kur bērnības vēstures artefakti (avoti) ir pieejami studiju kursā ‘Izglītības vēsture un filosofija.’
  • Veikts pilotpētījums par datubāzes izmantošanas metodoloģiju izglītības zinātņu maģistrantu auditorijā. Rezultāti publicēti https://doi.org/10.22364/htqe.2021.11
  • 2021.g. 22-23.okt. (tiešsaistes) konferencē  ‘Stories of Childhood: History, Memory and Research’ tikās universitāšu profesori, muzeju, arhīvu un bibliotēku darbinieki no Latvijas, Igaunijas, Vācijas, Itālijas, Spānijas, Nīderlandes un Beļgijas.
  • Projekta rezultāti publicēti divos krājumos, kas indeksēti WoS/SCOPUS, starp tiem http://revistas.uned.es/index.php/HMe/issue/view/1520. Recenzētos krājumos pieņemti publicēšanai 5 raksti. Projekta rezultāti diskutēti  4 starptautiskās konferencēs, 2 – ārpus Latvijas. Projekta rezultāti diskutēti muzejpedagogu un muzeja darbinieku auditorijās Latvijā.

Vairāk par projektu latviešu un angļu valodā projekta vietnē: https://bernibas-vesture.mozellosite.com/