Studiju programma piedāvā zināšanas un praktiskās iemaņas ģeoloģijas un radniecīgo dabas zinātņu pamatos, specializētas zināšanas ģeoloģijas apakšnozarēs, erudīciju un praktiskās iemaņas, kas atbilst darba tirgus prasībām un studiju turpinājumam maģistrantūrā. Studijas ģeoloģijā notiek LU Dabas mājā, kur studentiem pieejamas mūsdienīgas auditorijas, laboratorijas un iekārtas. Ģeoloģiju nevar apgūt tikai telpās, tādēļ studenti piedalās vairākos lauka kursos Latvijā, Igaunijā un Polijā. Studenti veic patstāvīgus pētījumus, kuru rezultātus atspoguļo kursa darbā un bakalaura darbā. Studiju laikā ir iespēja gūt studiju pieredzi ārzemēs Erasmus+ studentu apmaiņas programmas ietvaros.

 

Studiju programmas direktors

1. gads – vispārīgie dabas zinātņu kursi (bioloģija, ķīmija un fizika) ar ievirzi ģeozinātnēs, Zemes zinātnes, ievads ģeoloģijas bakalaura studijās, laboratorijas metodes ģeoloģijā, mācība par nogulumiežiem, minerāli un ieži u.c. Jau pirmā gada noslēgumā seko lauka kursi Latvijā un Igaunijā;

2. gads – ģeoķīmija, ģeoloģisko struktūru pētījumi, fosīlijas un iežu iedalījums pēc vecuma, datu analīzes metodes, kartes, tālizpēte un ģeogrāfiskās informācijas sistēmas u.c. Otrā gada noslēgumā arī ir lauka kursi, t. sk. iepazīstam Šventokšijas kalnu uzbūvi Polijā;

3. gads – lietišķo iemaņu apguve ģeoloģijā (pazemes ūdeņi, grunšu pētījumi būvdarbiem, derīgie izrakteņi, ģeofizika), resursu vērtēšana un pārvaldība u.c. Patstāvīgi pētījumi ģeoloģijas bakalaura darba ietvaros.

Latvijā nozīmīgi ir ģeoloģiskie pētījumi, veicot ēku, ceļu un citu konstrukciju būvniecību, kā arī derīgo izrakteņu un pazemes ūdeņu pētījumi, tādēļ darba tirgus ģeoloģijā ir plašs - privātfirmās, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā, kā arī citās valsts un pašvaldību iestādēs. Zinoši speciālisti ir vajadzīgi arī LU un citās augstskolās - viņi var tikt iesaistīti studentu apmācībā, darbā laboratorijās un zinātnisko pētījumu realizācijā.

3 gadi (6 semestri) (PLK)
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2700 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 5100 EUR/ gadā.
Uzņemšanai 2024./2025. ak. gada rudens semestrī - 25 budžeta vietas.
Dabaszinātņu bakalaura grāds ģeoloģijā

Vispārīgie nosacījumi 

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā*
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā*
CE matemātikā*
gada atzīme ģeogrāfijā
Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums*

*LU netiek noteikta prasība pēc noteikta līmeņa CE uzņemšanai, bet ir jāņem vērā, ka CE rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:

  • optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti līdz 2022. gadam, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs un personām, kuras ir atbrīvotas no CE kārtošanas:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme ģeogrāfijā
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā
gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos

Piezīme: Ja vidējās izglītības dokumentā nav gada atzīmes ģeogrāfijā, tiek ņemta vērā vismaz divu dabaszinātņu mācību priekšmetu (fizika, ķīmija, bioloģija, vides zinības) gada vidējā atzīme vai gada atzīme dabaszinībās

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās ģeogrāfijas olimpiādes 1. – 3. pakāpes diploma ieguvējiem no 2022. līdz 2024. gadam vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences dabaszinātņu nozaru grupas 1. – 3. pakāpes diploma ieguvējiem no 2022. līdz 2024. gadam. LU E. Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas absolventiem ar izcilību un LU Jauno vides zinātnieku skolas “Vides akadēmija” 1. – 3. vietas ieguvējiem kopvērtējumā 2023. un 2024. gadā.

Pilsoņiem, kas brīvprātīgi pieteikušies valsts aizsardzības dienestā un pabeiguši to un kuri atbilst studiju programmas uzņemšanas noteikumiem, bez konkursa tiek nodrošinātas no valsts budžeta finansētas studiju vietas, piesakoties ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc dienesta termiņa beigām un atvaļināšanas rezervē.