E-biznesa vadība

Studiju programma sagatavo speciālistus ar zināšanām un prasmēm informācijas tehnoloģijās, uzņēmumu organizācijā un vadībā. Studiju programmas absolventiem jābūt spējīgiem veidot tādus modernus, nelielus uzņēmumus, kuri var darboties gan Latvijā, gan Eiropā un globālajā tirgū, izmantojot inovatīvas tīmekļa tehnoloģijas. Programma dod iespēju strādāt ar jaunākajām informācijas tehnoloģijām, apgūt modernu profesiju, saņemt profesionālo bakalaura grādu elektroniskajā biznesā ar tiesībām turpināt studijas maģistrantūrā un iegūt ļoti labas iespējas jau studiju pēdējos kursos atrast stabilu un labi atalgotu darbu.

  • 1. gads – biznesa informātika, tīmekļa vietņu veidošana, datubāzes, ekonomika, matemātika, uzņēmumu izveide un attīstība u. c.;
  • 2. gads – animācija, multimediji, vadības teorija, mārketings, grāmtatvedība, pētniecības metodes u. c.;
  • 3. gads – datu intelektuālās analīzes tehnoloģijas, informācijas sistēmas, to projektēšana, komercdarbības tiesības, satura pārvaldes sistēmas, prakse u. c.;
  • 4. gads – projektu vadīšana, produktu izsrtrādes vadīšana, krājumu vadīšana, e-tirdzniecības un maksājumu sistēmas, bakalaura darbs u. c.

Programmā ir paredzētas divas mācību prakses: "Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietojums uzņēmumā" un "Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju atbalsts biznesa procesu pilnveidē". Prakšu laikā studenti iepazīstas ar informācijas sistēmu vidi, uzņēmumos izmantotām informācijas sistēmām un pēc tam bakalaura darbā, analizējot esošo situāciju, meklē iespējas un piedāvā priekšlikumus to pilnveidošanā. Prakses vietas var būt valsts iestādes un uzņēmumi Latvijā vai ārzemēs. Programmas studenti parasti dodas praksē uz informācijas tehnoloģiju uzņēmumiem vai lielu uzņēmumu informācijas tehnoloģiju daļām.

Studiju programmas absolventi veido savus uzņēmumus vai kļūst par vadošajiem uzņēmumu darbiniekiem. Absolventi ir e-komercijas vadītāji un speciālisti, sistēmu vai biznesa analītiķi, informācijas tehnoloģiju konsultanti, datorspeciālisti, sistēmu projektētāji un projektu vadītāji, tīmekļa programmētāji, tīkla un datubāzes administratori.

4 gadi – studijas darbdienās (PLK - pilna laika klātiene) 4,5 gadi – studijas sestdienās (NLK - nepilna laika klātiene)  
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2600 EUR/gadā, NLK – 2100 EUR/ gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 2820 EUR/ gadā un NLK 2270 EUR/ gadā.
Uzņemšanai 2024./2025. ak. gada rudens semestrī pilna laika klātienē - 5 budžeta vietas
profesionālais bakalaura grāds e-biznesa vadībā un e-biznesa vadītāja kvalifikācija

Vispārīgie nosacījumi 

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā*
CE matemātikā*
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā*
Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums*

*LU netiek noteikta prasība pēc noteikta līmeņa CE uzņemšanai, bet ir jāņem vērā, ka CE rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:

  • optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti līdz 2022. gadam, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs un personām, kuras ir atbrīvotas no CE kārtošanas:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos

Priekšrocības: pilsoņiem, kas brīvprātīgi pieteikušies valsts aizsardzības dienestā un pabeiguši to un kuri atbilst studiju programmas uzņemšanas noteikumiem, bez konkursa tiek nodrošinātas no valsts budžeta finansētas studiju vietas, piesakoties ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc dienesta termiņa beigām un atvaļināšanas rezervē.

Studiju metodiķe: Larisa Staņuka, 312. telpa, tālr. 67034962, e-pasts: larisa.stanuka@lu.lv