Programmas veids Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma
Anotācija

Programmas mērķis ir pilnveidot zināšanas un prasmes pedagoģijā darbā ar pieaugušajiem.

Programmas uzdevumi ir attīstīt prasmes izmantot andragoģijas principus mācību procesā, attīstīt kompetences darbam ar pieaugušajiem un sniegt zināšanas, prasmes un kompetences komunikācijai un saskarsmei ar pieaugušo auditoriju. Programmas apguve attīsta prasmi plānot, organizēt, vadīt, izvērtēt nodarbības pieaugušajiem, kā arī mērķtiecīgi izvēlēties un lietot mācību metodes, sadarbības paņēmienus un IT risinājumus.

 
Mērķgrupa/prasības iepriekšējai izglītībai

Personas ar augstāko izglītību vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju, vai Latvijas Amatniecības kameras piešķirtu amatnieka kvalifikāciju, kas atbilst meistara līmenim, kuri strādā  pieaugušo izglītības jomā.

Mācību periods un īstenošanas forma Mācības tiek uzsāktas tiklīdz ir nokomplektējusies grupa. Tās notiek attālināti tiešsaistē MS Teams vai Zoom platformās
Izglītības dokuments pēc programmas apgūšanas Sertifikāts
Dalības maksa EUR 326,00
Kontaktinformācija

Ginta Ramane,
PPMF Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra tālākizglītības speciāliste
e-pasts: ginta.ramane@lu.lv

Programmas vadītājs un mācībspēki asoc. prof. Ieva Margeviča-Grinberga
 
Pieteikties