Erasmus+ stipendija

Erasmus+ studiju mobilitātes finansiālie nosacījumi

Mobilitātes realizēšanai students saņem Erasmus+ stipendiju, no kuras ir jāsedz ar ceļošanu un uzturēšanos ārvalstīs saistītie izdevumi.

Ņemot vērā Latvijas Universitātei piešķirto Erasmus+ finansējumu no Eiropas Komisijas līdzekļiem, kā arī piešķirto Latvijas Republikas līdzfinansējuma apjomu, LU Erasmus+ Uzraudzības komisija apstiprina LU stipendijas ikmēneša likmes Erasmus+ studiju mobilitātei katram konkrētajam Erasmus+ projektam.

Mobilitātes perioda faktisko finansējumu nosaka, reizinot gala mērķa valstij atbilstošo mēneša likmi ar mobilitātes perioda mēnešu skaitu. Nepilna mēneša gadījumā attiecināmais finansējums tiek noteikts reizinot nepilnā mēneša dienas ar 1/30 daļu viena mēneša vienības izmaksu

30 kalendāra dienu laikā pēc Erasmus+ finansējuma līguma parakstīšanas LU izmaksā studentam avansa maksājumu 90% apmērā no kopējās noteiktās mobilitātes finansējuma summas.

Atskaites dokumentu iesniegšana Erasmus+ mobilitātes beigās, uzskatāma par studenta pieprasījumu mobilitātes finansējuma noslēguma maksājumam (10% apmērā) LU 45 kalendāra dienu laikā izmaksā studentam noslēguma maksājumu vai pieprasa izmaksātā mobilitātes finansējuma atmaksu (ja mobilitātes periods ir ticis saīsināts).

Erasmus+ ikmēneša stipendijas likmes studiju mobilitātei 2022./2023. ak. gadā un 2023./2024. ak. gadā:

590 EUR        Bulgārija, Rumānija, Maķedonija, Serbija, Igaunija, Lietuva, Polija, Čehija, Slovākija, Ungārija, Horvātija, Slovēnija, Turcija

700 EUR        Vācija, Austrija, Spānija, Portugāle, Malta,  Kipra, Grieķija, Itālija     

750 EUR        Francija, Nīderlande, Beļģija, Norvēģija, Lihtenšteina, Dānija, Zviedrija, Somija, Īrija, Luksemburga, Islande
 

Erasmus+ stipendija var būt piešķirta viena semestra studijām ārvalstu partneraugstskolā.  LU nevar garantēt papildu finansējuma piešķiršanu Erasmus+ studiju perioda pagarināšanas gadījumā.    

 

Erasmus+ fiksētā stipendijas likme var būt palielināta par 250 EUR/mēn*.  mobilitātes dalībniekiem ar ierobežotām iespējām. LU ir noteikusi atbalstu studentiem ar ierobežōtām iespējām, kuri atbilst kādam no sekojošiem kritērijiem:

  • invaliditāte (fiziski traucējumi, garīgi traucējumi, intelektuāli vai maņu traucējumi);
  • veselības problēmas, kas traucē iesaistīties programmā (smaga slimība, hroniska saslimšana), ja mobilitātes laikā ir papildus medicīniskie izdevumi;
  • kultūras atšķirības (reemigrants: bez pārtraukuma dzīvojis ārpus Latvijas vismaz 3 gadus un Latvijā atgriezies pēdējo divu gadu laikā; students ar bēgļa statusu; romu tautības pārstāvis);
  • sociālie šķēršļi (students ir vecumā līdz 23 gadiem, ieskaitot un atbilst kādam no sekojošiem kritērijiem: students bārenis vai students palicis bez vecāku gādības; students ir dzīvojis vai pašlaik dzīvo aprūpes iestādē; students no daudzbērnu ģimenes (ģimenē bez studenta ir vēl vismaz 2 apgādājamie bērni));
  • ekonomiskie šķēršļi (trūcīgās ģimenes statuss; studentam ir vismaz viens apgādājams bērns vecumā līdz 13 gadiem (ieskaitot)).

* LU ir tiesīga pieprasīt oficiālu dokumentu, kas apliecina studenta atbilstību noteiktajam kritērijam. Ja pieteikumi pārsniedz pieejamo budžetu, LU patur tiesības nekavējoties apturēt pieteikumu, mainīt pieteikuma kritērijus vai noraidīt pieteikumu.

Iespējams piešķirt papildu finansējumu (vienreizējs maksājums 50 EUR apmērā) zaļas ceļošanas atbalstam, lai nokļūtu mobilitātes valstī. Zaļa ceļošana ir tad, ja lielākā daļa no kopējās distances (abos virzienos) ir izmantots vilciens, autobuss vai automašīna, kas dalīta ar vismaz vēl vienu mobilitātes dalībnieku.