Latvijas Universitātes laboratorijā. © Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas departaments.

19. jūnijā aizvadīts Latvijas Universitātes (LU) vadītā projekta “Vienotā rīcība vēža skrīninga programmu ieviešanai” (EUCanScreen) atklāšanas pasākums, kurā 29 Eiropas valstu pārstāvji vienojās par pirmajām veicamajām darbībām, lai visās Eiropas valstīs ieviestu efektīvu vēža profilaksi un agrīnu diagnosticēšanu, izmantojot vienādas, pierādījumos balstītas skrīninga metodes. Partneri nolēma īpaši akcentēt nevienlīdzības mazināšanu Eiropas valstu vidū.

Projekta EUCanScreen atklāšanas pasākuma dalībnieki apsprieda veicamos pasākumus visās 11 darba grupās un gandrīz 60 uzdevumos. Projektā iesaistītie partneri bija vienisprātis, ka starp prioritātēm izvirzāma vienotu vēža skrīninga programmu vadlīniju izstrāde, jo katrā projekta dalībvalstī vadlīniju izstrāde un to ieviešana ir dažādās izstrādes stadijās. Mēdz atšķirties skrīninga datu iegūšanai un uzglabāšanai izmantotās informācijas sistēmas, piemēram, dažas platformas neļauj iegūt un apstrādāt visus datus, kas nepieciešami kvalitātes rādītāju uzraudzībai, kā arī atšķiras dažādu programmu kvalitātes nodrošināšana, kas neatbilst Eiropas Savienības (ES) pamatnostādnēm. Arī vienotas speciālistu apmācību programmas ieviešana, lai skrīninga veikšana un pacientu izmeklēšana būtu vienāda gan visās ES dalībvalstīs, gan citās projektā iesaistītajās Eiropas valstīs, tika norādīta kā viena no prioritātēm. Jāveic izmaksu efektivitātes modelēšana optimālas vienotas pieejas izstrādāšanai

Projekta darba grupas “Vēža skrīninga šķēršļu un veicinātāju noteikšana” vadītāja un zinātniskā koordinatore Marī Nīgora (Mari Nygård, Norvēģija) uzsvēra, ka Eiropas valstu vidū vēža skrīninga jomā novērojama daudzpakāpju nevienlīdzība.

Pirmkārt, būtiski atšķiras gan iedzīvotājiem pieejamais valsts apmaksātais vēža skrīninga un ārtēšanas pakalpojumu līmenis, gan to kvalitāte. Otrkārt, valstīs ar lielāku kvalitatīvu pakalpojumu nodrošinājumu bieži arī pakalpojumu pieejamība ir labāka, tādējādi tikai pastiprinot nevienlīdzību starp Eiropas valstu iedzīvotāju iespējām saņemt ātru un kvalitatīvu vēža diagnosticēšanu un ārstēšanu. Lai samazinātu šo nevienlīdzību, nepieciešami kompleksi pasākumi, jo tikai ar identisku un efektīvu instrumentu nodrošināšanu, piemēram, vienādas pacientu informēšanas sistēmas ieviešanu, situāciju valstīs ar zemu vēža ārstēšanas pieejamības līmeni uzlabot neizdosies. Ceļš uz agrīnu un vienlīdzīgu vēža diagnosticēšanu veicams, uzlabojot gan skrīninga pieejamību, gan kvalitāti, gan nepieciešamos instrumentus efektīvai saslimšanas profilaksei un diagnostikai, kā arī palielinot ārstēšanas pakalpojumu pieejamību.

Projekta atklāšanas sanāksme notika tiešsaistē, klātesot ap 240 dalībnieku.

Par EUCanScreen

LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta (KPMI) vadībā 29 valstu veselības ministriju nominētas iestādes - universitātes, slimnīcas un pētniecības organizācijas, veidojot 97 institūciju partnerību, uzsākušas īstenot Eiropas Savienības rīcības programmas veselības jomā “ES-veselībai” (EU4Health programme 2021 – 2027)  projektu “Vienotā rīcība vēža skrīninga programmas ieviešanai” (EUCanScreen, Implementation of cancer screening programmes). Latvijā projekts tiks īstenots sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru, Rīgas Stradiņa universitāti un Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcu.

Šis ir lielākais EK Vienotās rīcības (Joint Action) projekts, kuru jebkad vadījusi Latvijas organizācija, šajā gadījumā, LU. LU KPMI ir atbildīgs gan par visa projekta veiksmīgu realizāciju un administratīvajiem jautājumiem, gan arī iesaistīts visās projekta darba pakās, kas ir saistītas ar vēža skrīninga ilgtspējas analīzi un rekomendāciju izstrādi.

Kopumā projektā iesaistītas 25 ES dalībvalstu, kā arī Ukrainas, Norvēģijas, Islandes un Moldovas organizācijas.

Dalīties

Saistītais saturs