Latvijas Universitātes (LU) Juridiskais departaments
  • konsultē LU vadību un LU personālu par juridiskajiem, publisko iepirkumu, dokumentu pārvaldības un arhīva darba jautājumiem, sagatavo vēstules, atbildes uz pieprasījumiem un izziņas par departamenta kompetencē esošajiem jautājumiem;
  • pārstāv LU intereses iestādēs, organizācijās, uzņēmējsabiedrībās un tiesvedībās pēc rektora pilnvarojuma.
Tiesiskā atbalsta nodaļa nodrošina ar LU darbību saistīto ārējo normatīvo aktu monitoringu un informē par to izmaiņām. Nodrošina LU izstrādāto dokumentu atbilstību iekšējiem un ārējiem normatīvajiem tiesību aktiem un izstrādā LU vadības kompetencē esošo normatīvo aktu, līgumu un citu dokumentu projektus, kā arī pēc LU vadības pieprasījuma gatavo juridisku atzinumu par LU vadības vai LU struktūrvienību lēmumu projektiem un citiem LU vadībai nozīmīgiem jautājumiem. Iepirkumu nodaļa izstrādā un aktualizē LU iepirkumu procesu organizēšanas vadlīnijas atbilstoši publisko iepirkumu jomu reglamentējošajiem Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, atbilstoši LU spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, organizē iepirkumu komisiju darbību, izņemot to iepirkumu komisiju darbību, kuru darbības administrēšanu un organizēšanu rektors ir noteicis citām LU struktūrvienībām. Informē un konsultē iepirkumu komisijas par publisko iepirkumu kārtību un norisi. Dokumentu pārvaldības nodaļa izstrādā un ievieš LU dokumentu pārvaldību reglamentējošos normatīvos tiesību aktus, metodiku, lietu nomenklatūru un dokumentu pārvaldības stratēģiju. Nodrošina LU dokumentu pārvaldības metodisko vadību visā dokumenta aprites ciklā: no dokumenta izstrādāšanas līdz tā nodošanai arhīvā vai iznīcināšanai. Kontrolē dokumentu pārvaldību reglamentējošo dokumentu ievērošanu LU struktūrvienībās un nodrošina LU vadības dokumentu pārvaldību. LU Arhīvs uzkrāj, uzskaita, saglabā arhīviski vērtīgos dokumentus un nodrošina to izmantošanu.

Direktors

Jānis Uiska