Juridiskā departamenta sastāvā ir Tiesiskā atbalsta nodaļa un Iepirkumu nodaļa.

Tiesiskā atbalsta nodaļa nodrošina LU iekšējo normatīvo aktu saskaņotību, juridisku precizitāti un atbilstību ārējiem normatīvajiem aktiem, izstrādā LU iekšējo normatīvo aktu, līgumu un citu dokumentu projektus, veic ar LU darbību saistīto ārējo normatīvo aktu monitoringu un informē par to izmaiņām, gatavo juridiskus atzinumus par LU vadības vai LU struktūrvienību lēmumu projektiem, kā arī par citiem LU vadībai nozīmīgiem jautājumiem.

Iepirkumu nodaļa koordinē publisko iepirkumu funkciju LU un nodrošina ar to saistīto iekšējo normatīvo aktu izstrādi, koordinē iepirkumu plānošanas, vajadzību apkopošanas un tehnisko specifikāciju izstrādes procesu, nodrošina LU ikgadējā iepirkumu plāna sagatavošanu, kā arī organizē iepirkumu komisiju darbību, izņemot to iepirkumu komisiju darbību, kuru darbības administrēšanu un organizēšanu rektors ir noteicis citām LU struktūrvienībām.

Direktors

Jānis Uiska