Grāmatvedība, analīze un audits - bakalaura studiju programma

Programma sagatavo Latvijas un starptautiskiem uzņēmumiem augsti kvalificētus speciālistus ar grāmatvedības, audita un nodokļu jomai atbilstošām zināšanām, prasmēm un kompetencēm darbam publiskajā un privātajā sektorā, kā arī nodrošina studentu personības attīstību un iespēju iegūt bakalaura grādu ar tiesībām turpināt studijas akadēmiskajās maģistra vai profesionālajās maģistra studiju programmās. Studiju programmas absolventi ierindojas trešajā vietā kā visvairāk pelnošie profesionāļi aiz IT speciālistiem un juristiem.

1. gads – grāmatvedības teorija, nodokļu politika un prakse, biznesa angļu valoda, ekonomikas un biznesa informātika, mikroekonomika, makroekonomika, vadības teorija, biznesa un ekonomikas vēsture u.c.;

2. gads – uzņēmuma izveide un attīstība, finanšu grāmatvedība, nodokļu uzskaite, grāmatvedības informācijas sistēmas, pētniecības metodes, ētika biznesā, starptautiskā ekonomika, komercdarbības tiesiskais regulējums, kursa darbs ekonomikā u.c.;

3. gads – finanšu pārskatu analīze, maksātspējas prognozēšana, audits, iekšējā kontrole,  finanšu grāmatvedības praktikums, vadības grāmatvedība, vienkāršā ieraksta grāmatvedība,  kursa darbs finanšu grāmatvedībā u.c.;

4. gads – banku grāmatvedība, finanšu vadība, nodokļu praktikums, starptautiskās nodokļu tiesības, mārketings, ekonomisko situāciju novērtēšana un prognozēšana, apdrošināšanas iestāžu grāmatvedība, kursa darbs finanšu pārskatu analīzē, bakalaura darbs u.c.

Programma ietver ir četras obligātas prakses: 1. kursā – grāmatvedības paņēmienu pielietojums, 2. kursā – finanšu grāmatvedība, 3. kursā – finanšu analīze, 4. kursā – bakalaura darba projekts uzskaites, finanšu, analīzes vai audita situāciju izpētē. Programmas studenti dodas praksē uz Latvijas un starptautiskiem uzņēmumiem, bankām, auditorsabiedrībām, valsts un pašvaldību iestādēm, individuāliem uzņēmumiem u. c.

Studentiem ir iespēja Erasmus+ programmas ietvaros iziet praksi ārvalstīs.

Absolventi var strādāt Latvijas un ārvalstu uzņēmumos, bankās, auditorsabiedrībās, valsts un pašvaldību iestādēs par finanšu direktoriem, galvenajiem grāmatvežiem, ekonomistiem, auditoriem, zvērināta revidenta palīgiem kā arī par grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējiem.

Programmas absolventiem ir iespēja iegūt sociālo zinātņu maģistra grādu grāmatvedībā un nodokļos, tikai vienu gadu turpinot studijas BVEF maģistra studiju programmā "Grāmatvedība un audits". Var arī turpināt studijas citās akadēmiskās vai profesionālās maģistra studiju programmās Latvijā vai ārvalstīs.

Programmas absolventiem ir priekšrocības LR Grāmatvežu asociācijas profesionāla grāmatveža sertifikāta iegūšanai. 

 

4 gadi – studijas darba dienās (PLK – pilna laika klātiene) 4,5 gadi – studijas sestdienās (NLK – nepilna laika klātiene)  
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2600 EUR/gadā, NLK – 2100 EUR/ gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 2820 EUR/ gadā un NLK 2270 EUR/ gadā.
Uzņemšanai 2024./2025. ak. gada rudens semestrī pilna laika klātienē - 5 budžeta vietas
Sociālo zinātņu bakalaura grāds grāmatvedībā un nodokļos

Vispārīgie nosacījumi

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā*
CE matemātikā*
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā*
Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums*

*LU netiek noteikta prasība pēc noteikta līmeņa CE uzņemšanai, bet ir jāņem vērā, ka CE rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:

  • optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti līdz 2022. gadam, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs un personām, kuras ir atbrīvotas no CE kārtošanas:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos

Priekšrocības: pilsoņiem, kas brīvprātīgi pieteikušies valsts aizsardzības dienestā un pabeiguši to un kuri atbilst studiju programmas uzņemšanas noteikumiem, bez konkursa tiek nodrošinātas no valsts budžeta finansētas studiju vietas, piesakoties ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc dienesta termiņa beigām un atvaļināšanas rezervē.

Studiju metodiķe: Alla Ščukina, 312. telpa, tālr. +371 67034963, e-pasts: alla.scukina@lu.lv