Finanšu menedžments

Studiju programmas "Finanšu menedžments" mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus finansistus darbam valsts institūcijās un iestādēs, komercsabiedrībās jebkurā tautsaimniecības nozarē, pašvaldību institūcijās, nevalstiskajās un starptautiskajās organizācijās, kā arī palīdzēt apgūt ekonomikas un finanšu vadības zinību teorētiskos pamatus un finansista darbam nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas, prasmes un iemaņas.

Finansisti izmanto savas zināšanas, veidojot ekonomisko un finanšu politiku, risinot pašreizējās un nākotnes ekonomiskās un finanšu problēmas.

Studiju programma dod iespēju studentiem izprast ekonomikas procesu cēloņsakarības un jēdzienus, apgūt teorētiskās zināšanas un prasmes nozarē un pētnieciskā darba iemaņas, attīstīt patstāvīgu ekonomisko domāšanu, nodrošināt nozares profesionālās specializācijas kursu apgūšanu, kā arī iegūtās prasmes izmantot finanšu jomā. Programmas absolventi ir konkurētspējīgi gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā.

  • 1. gads – finanšu teorija, angļu valoda ekonomistiem, ētika biznesā, ekonomikas informātika, monetārā un banku ekonomika, matemātika un statistika ekonomistiem, mikroekonomika, makroekonomika u.c.;
  • 2. gads – komercdarbības ekonomika, Eiropas ekonomiskā un monetārā integrācija, finanšu un vadības grāmatvedība, investīcijas, nodokļu sistēma, publiskās finanses u. c.;
  • 3. gads – globālās finanses, apdrošināšana, finanšu un banku darbības rādītāji, komercsabiedrību finanšu stāvokļa analīze, banku grāmatvedība, audits un revīzija, divas prakses u. c.;
  • 4. gads – saimnieciskās tiesības, komercbanku operācijas, korporatīvās finanses, vērtspapīru tirgus, banku vadība, divas prakses, bakalaura darbs u. c.

Programmā ir paredzētas četras prakses – uzņēmumos, komercbankās, Valsts ieņēmumu dienestā un finanšu institūcijās, piemēram, investīciju fondos vai apdrošināšanās kompānijās. Praksē studenti izmanto teorētiskās zināšanas reālo problēmu risināšanai, un tas palīdz viņiem kļūt par labākiem speciālistiem.

Prakses vietas var būt valsts iestādes un uzņēmumi Latvijā vai ārzemēs Erasmus+ programmas ietvaros. Prakses vieta daudziem kļūst arī par pirmo darbavietu.

Programmas absolventi strādā par ekonomistiem, finansistiem, finanšu menedžeriem, finanšu direktoriem, grāmatvežiem uzņēmumos, komercbankās, apdrošināšanas kompānijās, pensiju, ieguldījumu fondos, valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī nevalstiskajās un starptautiskajās organizācijās.

Absolventi var turpināt studijas profesionālajās maģistra studiju programmās  "Finanšu ekonomika" vai "Grāmatvedība un audits" un viena gada laikā iegūt profesionāla maģistra grādu ekonomikā vai finanšu ekonomikā. Ir iespēja studēt arī citās maģistra programmās.

4 gadi – studijas darbdienās (PLK – pilna laika klātiene) 4,5 gadi – studijas sestdienās (NLK – nepilna laika klātiene)  
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2600 EUR/gadā, NLK – 2100EUR/ gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 2820 EUR/ gadā un NLK 2270 EUR/ gadā.
Uzņemšanai 2024./2025. ak. gada rudens semestrī pilna laika klātienē - 6 budžeta vietas
Profesionālais bakalaura grāds finanšu vadīšanā un finansista kvalifikācija

Vispārīgie nosacījumi 

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā*
CE matemātikā*
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā*
Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums*

*LU netiek noteikta prasība pēc noteikta līmeņa CE uzņemšanai, bet ir jāņem vērā, ka CE rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:

  • optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti līdz 2022. gadam, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs un personām, kuras ir atbrīvotas no CE kārtošanas:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos

Priekšrocības: pilsoņiem, kas brīvprātīgi pieteikušies valsts aizsardzības dienestā un pabeiguši to un kuri atbilst studiju programmas uzņemšanas noteikumiem, bez konkursa tiek nodrošinātas no valsts budžeta finansētas studiju vietas, piesakoties ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc dienesta termiņa beigām un atvaļināšanas rezervē.

Studiju metodiķe: Alla Ščukina, 312. telpa, tālr. +371 67034963, e-pasts: alla.scukina@lu.lv