2015. gadā atbalstītie pētniecības projekti

Projekta vadītājs Projekta nosaukums latviešu valodā Struktūr-vienība Projekta numurs 2015/ZP-
LU finansētie projekti
Ilgmārs Eglītis Saules sistēmas mazo ķermeņu un Saules masas zvaigžņu evolūcijas beigu stadijas pētījums AI 317  (turpinājums)
Maruta Avotiņa

Matemātikas padziļinātas mācīšanas saturs, metodiskie līdzekļi un aktivitātes tā ieviešanai

FMF 151 (turpinājums)
Franks Kraushārs Āzijas pētniecības un studiju internacionalizācija HZF 303 (turpinājums)
Ringolds Balodis Latvijas Republikas Satversmes komentāri JF

301 (turpinājums)

Dzintra Lele-Rozentāle Vācu kultūra kontaktu un kontrastu situācijā: identitāšu veidošanās aspekti valodā un literatūrā Baltijas reģionā IV HZF

39 (turpinājums)

Andris Šnē Latvijas Universitāte simtgades griežos VFF 350
Ivars Austers Vidusskolēnu lēmumu par turpmāko izglītību determinējoši faktori PPFM

351

Ojārs Lāms, Māra Grudule Atbalsts zinātniskās darbības (lauka pētījumu) nodrošināšanai baltu filoloģijas studiju programmās HZF

352

Kristīne Strada-Rozenberga Latvijas Republikas Kriminālprocesa likuma komentāri JF 353
Tomas Taterka

Valoda, rakstība un balss. Vācu literatūras un kultūras loma rakstniecības veidošanās procesos Baltijas tautu valodās un „nevācu“ nacionālās kultūras eiropeizācijas gaitā 18. un 19. gadsimtā. Kultūras un mediju zinātnes perspektīvas

HZF

354

Annija Kārkliņa Parlamentārās kontroles funkcijas izpratne un nozīmība demokrātiskā valstī JF

355

IZM mērķfinasējums

Ilze Rūmniece Zinātniskās darbības nodrošināšana LU latviešu filoloģijas un baltu filoloģijas studiju programmās HZF

340

Valda Kļava

Zinātniskās darbības nostiprināšana vēstures studiju programmās VFF

341