Latvijas Republikas Kriminālprocesa likuma komentāri

Kristīne Strada-Rozenberga

Projekta īstenošanas gaitā veikta uz Kriminālprocesa likuma (KPL) A daļas tiesību normām attiecināmās Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta judikatūras apkopošana un analīze, Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras KPL A daļas normu piemērošanas sfērā apzināšana. Sagatavoti KPL A daļas pantu komentāri, kas aptver katra panta zinātniski-praktisko apskatu. Veikta to sākotnējā zinātniskā rediģēšana. Organizētas sanāksmes iztrādāto komentāru apspriešanai un savstarpējai saskaņošanai. Ņemot vērā mainīgās KPL normas, kā arī iecerētos plašos KPl normu grozījumus šī gada pirmajā pusē, kuri pamatā attiecināmi tieši uz komentētajām normām, darbs pie komentāru pabeigšanas un zinātniskās rediģēšanas tiks pabeigts 2016.gada pirmajā pusē.

Veikatis darbs devis ievērojamu ieguldījumu gan izglītībā, gan zinātnē, gan tautsaimniecībā, jo izstrādātie ir pirmie KPL teksta komentāri. To izstrādes gaitā gūtās atziņas jau šobrīd tiek pasniegtas dažāda līmeņa izglītības programmu ietvaros (bakalaura studijas, maģistra studijas, tālākizglītības kursi), par tām referēts konferencēs. Tāpat komentāru izstrādes gaitā apzinātās problēmsituācijas kalpo par pamatu ierosmēm KPL normu pilnveidei.