Parlamentārās kontroles funkcijas izpratne un nozīme demokrātiskā valstī

Annija Kārkliņa

Projekta īstenošanas rezultātā izdošanai ir sagatavots grāmatas “Parlamentārās izmeklēšanas komisijas Latvijā (1926-2015)” manuskripts. Grāmata sastāv no divām daļām: pirmajā daļā  ietverti autoritatīvu tiesību zinātnieku sagatavoti raksti, kurus sagatavojuši tādi tiesību zinātņu eksperti kā, piemēram,  E.Levits, R.Balodis, K.Strada-Rozenberga, J.Pleps u.c. Grāmatā tiek aplūkoti šādi jautājumi:

1) Parlaments demokrātiskā valstī;

2) Parlamentārā kontrole Latvijas valsts iekārtā;

3) Parlamentāro izmeklēšanas komisiju tiesiskais regulējums

4) Parlamentārās izmeklēšanas Latvijā;

5) Parlamentārā izmeklēšana un kriminālprocess – vienojošais un nošķirošais;

6) Parlamentārās izmeklēšanas komisijas un politiskā atbildība.

Grāmatas manuskripta otrajā daļā ietverti parlamentāro izmeklēšanas komisiju ziņojumi, intervijas ar pēc neatkarības atjaunošanas izveidoto parlamentāro izmeklēšanas komisiju vadītājiem, kuri snieguši savu vērtējumu par komisijas darbības rezultātiem, problēmām, ar kurām nācies saskarties attiecīgās komisijas darbā. Tādējādi izdevusies sākotnējā iecere grāmatā sintezēt tiesību zinātni ar parlamentāro praksi.

Ņemot vērā, ka grāmata būs zinātniski recenzēta, patlaban notiek pēdējie grāmatas sagatavošana  darbi – sagatavoto rakstu recenzēšana, kā arī grāmatas papildināšana ar dažādiem nozīmīgiem prakses materiāliem, t.sk., līdz šim nepublicētiem parlamentāro komisiju ziņojumiem, foto attēliem, kuri ilustrē parlamentāro komisiju darbību.

Grāmata drīzumā tiks nodota maketēšanai un tiks prezentēta 2016.gada pavasarī vai vasaras sākumā. Izmantojot projekta ietvaros piešķirto finansējumu, ir pārtulkoti nodaļu kopsavilkumi angļu valodā, dodot iespēju arī citu valstu tiesību zinātniekiem un interesentiem uzzināt būtiskāko par parlamentārismu un parlamentāro kontroli Latvijā.