Atbalsts zinātniskās darbības (lauka pētījumi) nodrošināšanai baltu filoloģijas programmās

Ojārs Lāms

Projekts deva iespēju īstenot kultūras mantojuma apguves un muzeoloģijas ekspedīcijas, iesaistot pētnieciskajā darbā visu līmeņu baltu filoloģijas studiju programmu studentus. Tāpat būtisks projekta īstenošanas ieguvums ir latvistikas internacionalizācija, dodot iespēju Ļvovas Universitātes studentiem (Ukraina), kas apgūst latviešu valodu, iepazīt latvistikas pētniecību Latvijas Universitātē.

Projekta ietvaros īstenoti trīs lauku pētījumi tradicionālās kultūras pētniecībā un literatūrzinātnes jomā, kā arī veicināta latvistikas internacionalizācija, īstenojot sadarbības apakšprojektu ar Ļvovas Universitātes Baltistikas centru.

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes pētnieku, doktorantu un studentu grupa profesores Janīnas Kursītes vadībā 13.–19. jūlijā devās ekspedīcijā uz Dundagas novadu, lai iepazītu vietējās tradīcijas un cilvēkus teikām apvītajā novadā. Ekspedīcijas mērķis – materiālu vākšana zinātnisku rakstu krājumam par Dundagas novadu. Izpētes tēmu loks rakstu krājumam ir plašs, ietverot pašu novada vidi (tā arheoloģisko izcelsmi, vietas, mājas), tāmnieku dialektu un izlokšņu bagātību, novada etnisko kultūru raksturojumu (dzīvi lībiešu ciemos, vācu baronu pēctečus u.c.), dzimtu aprakstus (piemēram, no Dundagas nāk slavenā Dinsberģu dzimta), dzīves prasmes (ēdienus, rokdarbus, saimniekošanu, svētku svinēšanu), tāpat izpētes lokā ir novada nostāsti, ticējumi, dziedniecība un citas tēmas.

Projekta literatūrzinātniskā dimensija tika īstenota muzejniecības praksē dzejnieka Eduarda Treimaņa-Zvārguļa memoriālajā mājā “Leukādija” no 23. jūlija līdz 28. jūlijam, tajā piedalījās Baltu filoloģijas BSP studentes, kas profesoru Māras Grudules un Ojāra Lāma vadībā veica dzejnieka bibliotēkas sistēmisku kataloģizāju, padarot to pieejamu un izmantojamu tālākā pētniecībā. Otra literatūrzinātniskā aktivitāte projekta ietvaros bija izbraukuma seminārs “Aspazijas un Raiņa dzīves agrīnie posmi”, kura ietvaros tika aprobēta muzejpedagoģijas un pētniecības mijiedarbe, seminārā iesaistoties muzejniekiem, LU pētniekiem un baltu filoloģijas studentiem. Studenti iepazina Raiņa un Aspazijas bērnības un jaunības vietas, muzeju darba metodoloģiju, kā arī Grīvas skolā, kurā savulaik mācījies Jānis Pliekšāns, iesaistījās interaktīvā pagātnes izzināšanā.

Latvistikas internacionalizācijas veicināšanas aspekts projektā bija Ļvovas Universitātes baltistikas studentu uzturēšanās Latvijas Universitātē un latvistikas pētniecisko aktualitāšu apguve. Studenti tikās ar Latvistikas un baltistikas nodaļas pētniekiem, kā arī nokārtoja latviešu valodas eksāmenu. Latvistikas studiju iespējas tika pārrunātas pieņemšanā pie rektora Indriķa Muižnieka un prorektores Inas Druvietes.

Projekta īstenošanas rezultātā visu līmeņu studiju programmu studenti ir iesaistīti zinātniskās pētniecības darbā, ir vākti un apkopoti tradicionālās kultūras materiāli un veicināta memoriālās muzejoloģijas attīstība, tāpat arī veicināta latvistikas internacionalizācija.