Zinātniskās darbības nodrošināšana LU latviešu filoloģijas un baltu filoloģijas studiju programmās

Vadītāja Dr. Philol. Ilze Rūmniece,
līdzvadītājs  Dr. Philol. Ojārs Lāms

Projekta ietvaros bija paredzēts:

 • nodrošināt 3 latvistikas zinātnisko publikāciju turpinājumizdevumu „Res Latvienses”, „Valoda: nozīme un forma”, „Literatūra un reliģija” pastāvēšanu, vienlaikus strādājot pie šo izdevumu iekļaušanās plašākas starptautiskas atpazīstamības;
 • Aspazijas un K. Fīrekera jubilejām veltīti specializēti zinātnisko rakstu krājumi
 • Aristoteļa „Retorikas” latviskojums/zinātnisks komentārs (pienesums klasisko filoloģisko tekstu pieejamībai latviešu tulkojumos)
 • starptautiski zinātniski komandējumi latvistikas  internacionalizācijas uzturēšanai un attīstībai;
 • informatīvi reklāmpasākumi par studiju/zinātnes kopdarbību latvistikas jomā, latvistikas studiju e-vides uzlabošana

Projekta ietvaros īstenoti visi paredzētie uzdevumi:

 • 3 filoloģiskie sērijkrājumi - „Res Latvienses”, „Valoda: nozīme un forma”, „Literatūra un reliģija” izveidoti un atrodas LU Akadēmiskajā apgādā redakcionālu un maketēšanas darbu stadijā;
 • 2015. gada rakstnieku jubilejām veltītie pētniecības darbi : 1) Monogrāfija: Kurzemes dzejnieks Kristofors Fīrekers. Dzīve un dziesmas, M. Grudules  apcerētas un sakārtotas;

2) Romantisma realitāte. Aspazijai 150 (atbildīgā A. Cimdiņa). Pirmais darbs jau publicēts un piedzīvojis atvēršanas/popularizēšanas pasākumu Tukumā. Otrais – krājuma izveides darbi noslēguma stadijā (sadarbība ar apgādu „Zinātne”)

 • Via Latgalica. Latgalistikas kongresu materiāli. 6. Nr. (atbildīgā L. Leikuma) – krājums publicēts.
 • Aristoteļa „Retorikas” (tulkojums, zinātnisks komentārs, pētījumu kopa) sagatavošanas darbi noris, sadfarbojoties ar LU Akademisko apgādu; ir veikts tulkojuma redakcionālās pirmapstrādes darbs, recenzēšanai iesniegti paredzētās pielikuma kopas pētnieciskie raksti
 • LU LBN speciālistu līdzdalība starptautiskos zinātnes forumos nodrošinājusi LU latvistikas starptautiskās atpazīstamības uzturēšanu un pieaugumu (sk. pielikuma tabulā norādītos komandējumu galamērķus un konferences).
 • LBN mācībspēkiem tika nodrošināts finansiāls atbalsts e-vides uzlabošanai par latvistiku informējošos un to popularizējošos aspektos (studiju vide, mājas lapas uzlabojumi); darbi veikti kopā ar projektā pieteiktajiem (un darba gaitā piesaistītajiem) brīvprātīgajiem (doktoranti).

Problemātiskais projektā pamatā saistīts ar finansējuma piešķīruma reālo izmantojumu gada pēdējos 4 mēnešos, jo vasarā (kad finansējums tika saņemts) visi mācībspēki jau atradās atvaļinājumā. Līdz ar to darbu saspringums no septembra līdz decembra beigām bija liels – atsevišķās uzdevumu pozīcijās (publikācijas) darba nobeigums pārcēlās uz 2016. gadu, kas gan nozīmē pārsvarā jau apgāda līmeņa darbus, jo autori savu padarījuši.