2013.gadā no LU budžeta līdzekļiem atbalstītie pētniecības projekti

Projekta vadītājs

Projekta nosaukums latviešu valodā

Struktūrvienība

Projekta Nr. 2013/ZP -

Ilgmārs Eglītis

Saules sistēmas mazo ķermeņu un Saules masas zvaigžņu evolūcijas beigu stadijas pētījums

AI

317

Dace Namsone

Inovatīva LU un vispārizglītojošo skolu profesionāla sadarbības tīkla izveide

FMF

334

Indra Karapetjana

Valodu politikas izpēte angļu valodas vērtēšanas sistēmas ieviešanai LU

HZF

335

Inese Muzikante

LU darbības rezultātu stratēģisko mērķu sasniegšanai 2010.-2020.gadā kritēriju novērtēšana un darbinieku iesaiste stratēģijas mērķu sasniegšanā

PPMF

332

Dace Kūma (Bonka)

Matemātikas padziļinātas mācīšanas saturs, metodiskie līdzekļi un aktivitātes tā ieviešanai

FMF

151

Dzintra Lele-Rozentāle

Vācu kultūra kontaktu un kontrastu situācijā: identitāšu veidošanās aspekti valodā un literatūrā Baltijas reģionā IV

HZF

39

Franks Kraushārs

Āzijas pētniecības un studiju internacionalizācija

HZF

303

Andra Kalnača

Mūsdienu latviešu valodas gramatika.

HZF

113

Ringolds Balodis

Latvijas Republikas Satversmes komentāri

JF

301

Ilgvars Misāns

Latvijas Universitāte pārmaiņu laikos:  LU  20. gs. 80. un 90. gados

VFF

311

Raivis Bičevskis

Reliģiski filozofisko tekstu tulkošana un interpretācija

VFF

336

Dīna Tiltiņa

Augstskolas vispārējā personāla darba izpildes vadības sistēmas izstrāde un ieviešana

PD

337

Aigars Ekers

Jauna zemes objektu 3D lāzera skanera prototipa izstrādes priekšizpēte

ASI

331

Ar studiju procesu saistītie projekti

Jānis Kārkliņš

Juridisko personu reģistrācijas tiesiskās problēmas

JF

330

Juris Borzovs

Ar studiju procesu saistīti pētījumi datorikā un saskardisciplīnās

DF

333

.