Projekta nosaukums: Lēmumu pieņemšanas atbalsta rīks centralizēto siltumapgādes sistēmu dekarbonizācijas novērtēšanai

Projekta līguma numurs: 1.1.1.2./VIAA/4/20/604

Projekta vadītājs (pēcdoktorants): pētniece, Dr.sc.ing. Jeļena Ziemele

Projekta īstenošanas termiņš: 01.01.2021.–30.06.2023.

Projekta kopējais finansējums, LU daļa: 111 504,90 EUR; LU daļa: 5 575,25 EUR

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir izstrādāt lēmumu pieņemšanas atbalsta rīku dekarbonizācijas līmeņa noteikšanai centralizēto siltumapgādes sistēmu (CSS) attīstības scenārijiem, lai novērtētu pāreju no esošās sistēmas uz 4. paaudzes sistēmu. Izveidotais rīks ļaus vērtēt dažādus CSS attīstības scenārijus, kas balstās uz starpsektoru mijiedarbību, zemas temperatūras grafiku pārvades un sadales sistēmā un 100% atjaunojamiem energoresursiem.

Projekta rezultāti: Zinātniskie rezultāti tiks prezentēti trīs starptautiska mēroga konferencēs un izklāstīti divās zinātniskās publikācijās. Pēcdoktoranta prasmes tiks pilnveidotas mācībās, starptautiskā mobilitātē un tīklošanās pasākumos vismaz 2 mēnešu garumā.

Kontakti: jelena.ziemele@lu.lv

 

Projekta 1.ceturkšņa rezultāti (01.01.2021.–31.03.2021.)

 1. Dalība sanāksmē ar nozares ekspertiem, kurā tika prezentēti projekta mērķi un plānotie rezultāti, lai iegūtu izejas datus par centralizētās siltumapgādes references sistēmas un citu industriju starpsektoru mijiedarbību un to dinamiku, kurus nepieciešams iekļaut sistēmdinamikas modelī. Tika iegūts nozares pārstāvju apstiprinājums par datu sniegšanu un sadarbību modeļa izveidei.
 2. Uzsākta izejas datu apstrāde un galveno mainīgo lielumu noteikšana, lai definētu atgriezeniskās saites un noteiktu references sistēmas uzvedības mehānismus.
 3. Sagatavota un iesniegta recenzēšanai publikācija “A methodology for selecting a sustainable development strategy for connecting low heat density consumers to a district heating system by cascading of heat carriers”.
 4. Kompetences paaugstināšanas pasākumi. Dalība pasākumā Eiropas COST programmas CA 19126 "Positive Energy Districts European Network (PED-EU-NET)" ietvaros. Projekta ietvaros tiek papildināta kompetence par energoapgādes sistēmu aprakstošiem indikatoriem un notiek tīklošanās pasākumi iespējamo sadarbības partneru meklējumiem kopīgu zinātnisko rakstu un projektu pieteikumu izstrādei.
 5. Veikti projekta izplatīšanas un komunikācijas pasākumi – ievietota informācija par projektu LU mājas lapā, projektu īstenojošās pētnieku grupas mājas lapā un projekta īstenotāja  ResearchGate un LinkedIn profilā, kā arī projekta īstenošanas vietā izvietota informācija par projektu un finansējumu A3 plakāta formātā

Projekta 2.ceturkšņa rezultāti (01.04.2021. - 30.06.2021.)

 1. Tika veidots centralizētās siltumapgādes atsauces sistēmas matemātiskais modelis  PowerSim Studio 10 programmā. Modelī tika iekļautas sistēmai raksturīgās atgriezeniskās saites, nelinearitātes un kavējumi. Noteiktas modeļa robežas un galvenie mainīgie lielumi, kuru izklāsts sniegts vienā aprakstā.
 2. Turpināti empīriskie pētījumi lai izveidotu vienādojumus, kas apraksta siltumapgādes sistēmas dažādos posmus (siltuma avotus, sadales tīklus un patērētājus). Tika veikta iegūto izejas datu statistiskā apstrāde lai definētu neatkarīgos mainīgos, ka arī izveidotu aprakstošos vienādojumus atkarīgajiem mainīgajiem.
 3. Energy (Elsevier, ISSN: 0360-5442, Impact Factor 7.147, CiteScore 11.5) žurnālā publicēts raksts  “A methodology for selecting a sustainable development strategy for connecting low heat density consumers to a district heating system by cascading of heat carriers”, kas atrodams SCOPUS datu bāzē.
 4. Kompetences paaugstināšanas pasākumi. Dalība pasākumā Eiropas COST programmas CA 19126 "Positive Energy Districts European Network (PED-EU-NET)" ietvaros. Projekta ietvaros tiek papildināta kompetence par daudzkritēriju analīzes metodi, kā arī notika tīklošanās pasākumi iespējamo sadarbības partneru meklējumiem, kopīgu zinātnisko rakstu un projektu pieteikumu izstrādei.
 5. Veikti projekta izplatīšanas un komunikācijas pasākumi – ievietota informācija par projektu LU mājas lapā, projektu īstenojošās pētnieku grupas mājas lapā un projekta īstenotāja ResearchGate un  LinkedIn profilā.

Projekta 3.ceturkšņa rezultāti (01.07.2021. - 31.09.2021.)

 1. Centralizētā siltumapgādes sistēmā (CSS) arvien biežāk kā kurināmo vai enerģijas avotu izmanto sadzīves notekūdeņus, kā arī citu sektoru siltuma pārpalikumus.  Lai izstrādātu pārejas uz 4.paaudzes centralizētās siltumapgādes sistēmas scenāriju, tika analizēta ūdensapgādes  apsaimniekošanas uzņēmuma un CSS potenciāla mijiedarbība un to dinamika, ņemot vērā visas savstarpēji saistītās enerģijas plūsmas. Centralizētās siltumapgādes atsauces sistēmas matemātiskais modelis  PowerSim Studio 10 programmā tika papildināts ar sektoru mijiedarbības moduli. Iegūtie aprēķinu un modelēšanas rezultāti tika prezentēti:
  1. centralizētās siltumapgādes un ūdensapgādes, ka arī Rīgas enerģētikas aģentūras specialistiem;
  2. 7th International Conference on Smart Energy Systems, kas notika 21.-22.septembrī Kopenhāgenā.
 2. Kompetences paaugstināšanas pasākums - dalība “Horizon Europe info days, Brokerage, Cluster 5 (Climate, Energy& Mobility)”, kurā ietvaros notika tīklošanās pasākumi iespējamo sadarbības partneru meklējumiem, kopīgā konsorcija izveidei un zinātnisko projektu pieteikumu izstrādei.
 3. Veikti projekta izplatīšanas un komunikācijas pasākumi – ievietota informācija par projektu LU mājas lapā, projektu īstenojošās pētnieku grupas mājas lapā un projekta īstenotāja ResearchGate  un  LinkedIn profilā.

Projekta 4.ceturkšņa rezultāti (01.10.2021. - 31.12.2021.)

 1. Pēc dalības “7th International Conference on Smart Energy Systems” Kopenhāgenā tika izstrādāts zinātniskais raksts. Rakstā piedāvāts analītiskais ietvars, lai novērtētu siltuma pārpalikuma integrēšanas iespējas centralizētās siltumapgādes sistēmā. Piedāvātais ietvars tika izmantots, lai novērtētu, vai izvēlētā atsauces sistēma sasniegtu oglekļa neitralitāti ilgtermiņā (2050), balstoties uz centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes nosacījumiem, kas atspoguļoti Direktīvā 2012/27/ES par energoefektivitāti. Lai identificētu virzītājspēkus un barjeras siltuma pārpalikuma integrēšanai centralizētās siltumapgādes sistēmā, tika izmantota sistēmdinamikas modelēšanas pieeja. Pētījumā tika izvēlēti un novērtēti enerģētiskie, ekonomiskie, vides un sociālie indikatori.
 2. Veikti kompetences paaugstināšanas pasākumi ‒ iegūts Worcester Polytechnic Institute sertifikāts, kas apliecina “System Dynamic Fundamentals” kursa pabeigšanu.
 3. Notika tīklošanās pasākumi iespējamo sadarbības partneru meklējumiem, kopīgu zinātnisko rakstu un projektu pieteikumu izstrādei. Tika īstenota virtuālā mobilitāte Lietuvas Enerģētikas institūtā, Enerģētikas sistēmu pētniecības laboratorijā (Lithuanian Energy Institute, Laboratory of Energy systems research), ka arī virtuāla tikšanās ar Tallinas Tehnoloģiju universitātes Enerģētikas tehnoloģiju katedras  (Tallinn University of Technology, Department of Energy Technology) pārstāvjiem.
 4. Veikti projekta izplatīšanas un komunikācijas pasākumi – ievietota informācija par projektu LU mājaslapā (https://www.lu.lv/zinatne/programmas-un-projekti/es-strukturfondi/1112-pasakums-pecdoktoranturas-petniecibas-atbalsts-4-karta/lemumu-pienemsanas-atbalsta-riks-centralizeto-siltumapgades-sistemu-dekarbonizacijas-novertesanai/), projektu īstenojošās pētnieku grupas mājaslapā (https://www.biosystems.lv/start) un projekta īstenotāja ResearchGate (https://www.researchgate.net/project/Decision-Support-Tool-for-Decarbonisation-Assessment-of-District-Heating-Systems-START)  un  LinkedIn (https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6851106735244017665/) profilos.

Projekta 5.ceturkšņa rezultāti (01.10.2021. - 31.12.2021.)

1. Saskaņā ar pēcdoktorantūras projekta plānu tika veikta strukturālā sistēmdinamikas modeļa validācija (vienādojumu pamatotība un modeļa uzvedība ekstrēmos apstākļos) un uzvedības validācija. Sagatavots apraksts par sistēmdinamikas modeļa validāciju (D1.4).

2. Veikti kompetences paaugstināšanas pasākumi – tika uzsākts sistēmdinamikas modelēšanas pamatu kurss Bergenas universitātē (University of Bergen, Noway).

3. Notika virtuālās mobilitātes vizīte Tallinas Tehnoloģiju universitātē (TalTech), Inženieru augstskolas Energotehnoloģiju katedrā. Virtuālās mobilitātes periods bija no 28.02.2022. līdz 22.03.2022. Mobilitātes laikā tika strādāts pie kopīgas publikācijas. 4. Pēcdoktorantūras projekta rezultāti tika izklāstīti prezentācijā “Notekūdeņu attīrīšanas procesa siltums kā vērtīgs blakusprodukts”, kas notika 25.02.2022. Vidzemes inovācijas nedēļas ietvaros pasākumā “Kas vienam lieks – otram, prieks”.

5. Zinātniskais raksts "A Comparison of Multi-Criteria Decision Analysis Methods for Sustainability Assessment of District Heating Systems" tika publicēts MDPI izdevniecības žurnālā Energies 2022, 15(7), 2411, https://doi.org/10.3390/en15072411 .

6. Veikti projekta izplatīšanas un komunikācijas pasākumi – ievietota informācija par projektu LU mājas lapā (https://www.lu.lv/zinatne/programmas-un-projekti/es-strukturfondi/1112-pasakums-pecdoktoranturas-petniecibas-atbalsts-4-karta/lemumu-pienemsanas-atbalsta-riks-centralizeto-siltumapgades-sistemu-dekarbonizacijas-novertesanai /), projektu īstenojošās pētnieku grupas mājas lapā (https://www.biosystems.lv/start ) un projekta īstenotāja ResearchGate (https://www.researchgate.net/project/Decision-Support-Tool-for-Decarbonisation-Assessment-of-District-Heating-Systems-START ) un LinkedIn (https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6851106735244017665/ ) profilā.

Projekta 1.ceturkšņa rezultāti (01.04.2022. - 30.06.2022.)

1. Tika aprēķinātas un analizētas oglekļa emisijas centralizētās siltumapgādes references sistēmai un tās potenciālajiem attīstības scenārijiem. Analīzes rezultāti izklāstīti atskaitē “Saraksts ar LCCA rezultātiem visiem attīstības scenārijiem”.

2. Energy (Elsevier, ISSN: 0360-5442, Impact Factor 7.147, CiteScore 11.5) žurnālā publicēts raksts: Jelena Ziemele, Elina Dace, “An analytical framework for assessing the integration of the waste heat into a district heating system: Case of the city of Riga”, kas atrodams SCOPUS datu bāzē (https://doi.org/10.1016/j.energy.2022.124285 ).

3. Zināšanu izplatīšanas un tīklošanas pasākumi. Atskaites periodā tika apspriestas siltuma atlikuma izmantošanas iespējas Baltijas valstīs ar Tallinas Tehnoloģiju universitātes Energotehnoloģiju katedras pārstāvjiem un Lietuvas Enerģētikas institūta pārstāvjiem. Kopīgi tika strādāts pie konferences raksta “Comparative assessment of treated wastewater heat recovery into the district heating system of the three Baltic capital cities”.

4. Veikti projekta izplatīšanas un komunikācijas pasākumi – ievietota informācija par projektu LU mājas lapā (https://www.lu.lv/zinatne/programmas-un-projekti/es-strukturfondi/1112-pasakums-pecdoktoranturas-petniecibas-atbalsts-4-karta/lemumu-pienemsanas-atbalsta-riks-centralizeto-siltumapgades-sistemu-dekarbonizacijas-novertesanai /), projektu īstenojošās pētnieku grupas mājas lapā (https://www.biosystems.lv/start ) un projekta īstenotāja ResearchGate (https://www.researchgate.net/project/Decision-Support-Tool-for-Decarbonisation-Assessment-of-District-Heating-Systems-START ) un LinkedIn profilā (https://www.linkedin.com/in/jelena-ziemele-77835b5b/detail/recent-activity/shares/https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6937116972237127680 /).

Projekta 7.ceturkšņa rezultāti (01.07.2022. - 30.09.2022.)

1. Sistēmdinamikas modelī tika iekļauts jauns modulis, kas modelē klimata pārmaiņu ietekmi uz ēku siltumenerģijas pieprasījumu. Ar pievienota moduļa palīdzību tika simulēti ilgtermiņa (līdz 2050. gadam) centralizētās siltumapgādes sistēmas dekarbonizācijas scenāriji.

2. Dalība “8th International conference on smart energy systems” Olborgā (Dānijā) 2022.gada 13-14. septembrī ar prezentāciju “Impacts of global warming and building renovation on the heating energy demand and district heating capacity: Case of the city of Riga”.

3. Komunikāciju pasākumi: projekta rezultāti tika prezentēti tikšanas reizē ar Rīgas enerģētikas aģentūras direktoru (07.09.2022.) un Rīgas Domes pārstāvi (06.09.2022.).

4. Zināšanu izplatīšanas un tīklošanas pasākumi. 2022. gada 15. septembrī Viļņā tikšanas laikā ar Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas centralizēto siltumapgādes uzņēmumu un asociācijas pārstāvjiem tika prezentēti pēcdoktorantūras projekta iegūtie rezultāti.

5. No 2022. gada 18. līdz 30. septembrim tika īstenota mobilitātes vizīte Parmas Universitātes (University of Parma) Inženierzinātņu un arhitektūras katedrā. Vizītes laikā tika apspriesti risinājumi, kas ļautu ieviest energoapgādē Power-to-X tehnoloģijas, ka arī centralizētās siltumapgādes nozares ietekmi uz pilsētas dekarbonizācijas politiku. 6. Veikti projekta izplatīšanas un komunikācijas pasākumi – ievietota informācija par projektu LU mājas lapā (https://www.lu.lv/zinatne/programmas-un-projekti/es-strukturfondi/1112-pasakums-pecdoktoranturas-petniecibas-atbalsts-4-karta/lemumu-pienemsanas-atbalsta-riks-centralizeto-siltumapgades-sistemu-dekarbonizacijas-novertesanai/ ), projektu īstenojošās pētnieku grupas mājas lapā (https://www.biosystems.lv/start ) un projekta īstenotāja ResearchGate (https://www.researchgate.net/project/Decision-Support-Tool-for-Decarbonisation-Assessment-of-District-Heating-Systems-START ) un LinkedIn profilā (https://www.linkedin.com/in/jelena-ziemele-77835b5b/detail/recent-activity/shares/https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6937116972237127680/ ).

Projekta 8.ceturkšņa rezultāti (01.10.2022. - 31.12.2022.)

1. Pabeigta integrētā SD-LCCA modeļa izstrāde. Veiktas simulācijas, lai iegūtu daudzkritēriju (MCA) nepieciešamo rādītāju vērtības. Skaitliskās vērtības tika izmantotas lai noteiktu vides, ekonomiskos, tehniskos un sociālos kritērijus, kas izvēlēti kā ievades indikatori MCA sākotnējai matricai.

2. Izveidots rīks daudzkritēriju (MCA) analīzes aprēķiniem. Pabeigta MCA konceptualizācija centralizētās siltumapgādes (CSA) sistēmas attīstības scenāriju salīdzinošai novērtēšanai.

3. Dalība konference “The 17th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES)” ) 2022.gada 6-10. novembrī Pafosā, Kiprā ar prezentāciju “Comparative assessment of heat recovery from treated wastewater in the district heating systems of the three capitals of the Baltic countries”.

4. Zināšanu izplatīšanas pasākumi sabiedrībai: Lekcija un darbnīcas vadīšana Rīgas Hanzas vidusskolas audzēkņiem 24.11.2022. Tikšanās tēma - “Energoapgādes ilgtspējīga attīstība”.

5. Izveidots 2022.gada ziņojumi par izplatīšanu, saziņu, mobilitātes un apmācības pasākumiem un progresu un riska uzraudzību.

6. Veikti projekta izplatīšanas un komunikācijas pasākumi – ievietota informācija par projektu LU mājas lapā (https://www.lu.lv/zinatne/programmas-un-projekti/es-strukturfondi/1112-pasakums-pecdoktoranturas-petniecibas-atbalsts-4-karta/lemumu-pienemsanas-atbalsta-riks-centralizeto-siltumapgades-sistemu-dekarbonizacijas-novertesanai/ ), projektu īstenojošās pētnieku grupas mājas lapā (https://www.biosystems.lv/start) un projekta īstenotāja ResearchGate (https://www.researchgate.net/project/Decision-Support-Tool-for-Decarbonisation-Assessment-of-District-Heating-Systems-START ) un LinkedIn profilā (https://www.linkedin.com/in/jelena-ziemele-77835b5b/detail/recent-activity/shares/https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6937116972237127680/ ).

Projekta 9.ceturkšņa rezultāti (01.01.2023. - 31.03.2023.)

 1. Tika veiktas hibrīdā SD-LCCA-MCA modeļa simulācijas. Iegūtie rezultāti izmantoti ilgtspējīgāko vidēja termiņa un ilgtermiņa scenāriju noteikšanai un analīzei. Analīzes rezultāti izklāstīti atskaitē “CSS attīstības scenāriju ranžēts saraksts (D3.3.)”.
 2. Virtuālā dalība konferencē “7th Edition of Global Energy Meet” 2023.gada 6-10. martā Bostonā, ASV ar prezentāciju “A sustainability assessment of a district heating system's development pathways: A hybrid model of system dynamics and multi-criteria analysis”.
 3. No 12.02.2023. līdz 22.02.2023. tika īstenota mobilitātes vizīte Londonas Dienvidu Krasta Universitātes (London South Bank University (LSBU)) Biznesa, enerģētikas un rūpniecības stratēģijas nodaļā (Lielbritānijā). Vizītes laikā tika apspriesti risinājumi, kas saistīti ar siltuma atlikuma izmantošanu centralizētā siltumapgādes sistēmā, ka arī centralizētās siltumapgādes nozares ietekmi uz pilsētas dekarbonizācijas politiku.
 4. Iesniegts raksts “Coupling system dynamics model and multi-criteria analysis for a sustainability assessment of a district heating system's development” kopā ar līdzautoru Janis Edmunds Daugavieti dalībai konferencē “The 36th International Conference On Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems” 25-30 jūnijā, 2023, Spānijā.
 5. Veikti projekta izplatīšanas un komunikācijas pasākumi – ievietota informācija par projektu LU mājas lapā (https://www.lu.lv/zinatne/programmas-un-projekti/es-strukturfondi/1112-pasakums-pecdoktoranturas-petniecibas-atbalsts-4-karta/lemumu-pienemsanas-atbalsta-riks-centralizeto-siltumapgades-sistemu-dekarbonizacijas-novertesanai/ ), projektu īstenojošās pētnieku grupas mājas lapā (https://www.biosystems.lv/start ) un projekta īstenotāja ResearchGate (https://www.researchgate.net/project/Decision-Support-Tool-for-Decarbonisation-Assessment-of-District-Heating-Systems-START ) un LinkedIn profilā (https://www.linkedin.com/in/jelena-ziemele-77835b5b/detail/recent-activity/shares/https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6937116972237127680/ ).

Projekta 9.ceturkšņa rezultāti (01.04.2023. - 30.06.2023.)

 1. Energy (Elsevier, ISSN: 0360-5442, E-ISSN: 1873-6785, Impact Factor 8.857, CiteScore 14.9) žurnālā publicēts zinātniskais raksts: "Impacts of global warming and building renovation on the heating energy demand and district heating capacity: Case of the city of Riga", (autori - Jeļena Ziemele, Staņislavs Gendelis, Elīna Dāce), atrodams SCOPUS datu bāzē: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544223009611.
 2. Zināšanu izplatīšanas un tīklošanas pasākumi. 2023. gada no 7. līdz 9. martam Gēteborgā (Zviedrijā) tikšanās laikā ar Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas centralizēto siltumapgādes uzņēmumu un asociācijas pārstāvjiem tika prezentēti pēcdoktorantūras projekta iegūtie rezultāti.
 3. Energy (Elsevier, ISSN: 0360-5442, E-ISSN: 1873-6785, Impact Factor 8.857, CiteScore 14.9) žurnālā publicēts zinātniskais raksts: Jelena Ziemele, Anna Volkova, Eduard Latõšov, Lina Murauskaitė, Vytautas Džiuvė “Comparative assessment of heat recovery from treated wastewater in the district heating systems of the three capitals of the Baltic countries” , kas izstrādāts sadarbībā ar trīs Baltijas valsts zinātniekiem un industrijas pārstāvjiem no Tallinas Tehnoloģijas Universitātes (Tallinn University of Technology), Lietuvas Enerģetikas institūta (Lithuanian Energy Institute) un Centralizētā siltumapgādes uzņēmuma - AB “Vilniaus šilumos tinklai”.
 4. Zināšanu izplatīšanas un tīklošanas pasākumi. 2023. gada no 30. maija līdz 2. jūnija īstermiņa vizīte Londonas Dienvidkrasta universitātes (LSBU) Energoapgādes drošības departamentā tika veikti kopīgi aprēķini izpētes darbam “Attīrīto notekūdeņu kā enerģijas avota potenciāls siltumapgādei: daudzfaktoru salīdzinošs novērtējums pilsētām Londona un Rīga”. Tikšānas laikā tika diskutēts par iespēja kopīgi piedalīties Horizon Eiropa programmas „Klimats, enerģija un mobilitāte”.
 5. Dalība zinātniskajā konferencē “36th International Conference of Effective, Cost, Optimation, Simulation and Environment Impact of Energy systems” (ECOS 2023) 2023. gada 25.-30.jūnijā Las Palmas, Spānijā ar prezentāciju “Coupling system dynamics model and multi-criteria analysis for a sustainability assessment of a district heating system's development” (autori: Jānis Edmunds Daugavietis, Jeļena Ziemele).
 6. Izveidoti 2023.gada ziņojumi par izplatīšanu, saziņu, mobilitātes un apmācības pasākumiem, kā arī progresu un riska uzraudzību. 7. Veikti projekta izplatīšanas un komunikācijas pasākumi – ievietota informācija par projektu LU mājas lapā (https://www.lu.lv/zinatne/programmas-un-projekti/es-strukturfondi/1112-pasakums-pecdoktoranturas-petniecibas-atbalsts-4-karta/lemumu-pienemsanas-atbalsta-riks-centralizeto-siltumapgades-sistemu-dekarbonizacijas-novertesanai/ ), projektu īstenojošās pētnieku grupas mājas lapā (https://www.biosystems.lv/start ) un projekta īstenotāja ResearchGate (https://www.researchgate.net/project/Decision-Support-Tool-for-Decarbonisation-Assessment-of-District-Heating-Systems-START ) un LinkedIn profilā (https://www.linkedin.com/in/jelena-ziemele-77835b5b/detail/recent-activity/shares/https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6937116972237127680/ ).
Pēdējās izmaiņas veiktas