Uzņemšanas kārtība

 • Jāiepazīstas ar vispārējiem uzņemšanas noteikumiem
 • Jānoskaidro, kāda ir uzņemšanas kārtība, kādas studiju programmas tiek piedāvātas, kādas ir uzņemšanas prasības katrā studiju programmā, un kādi centralizētie eksāmeni jānokārto
 • Ja nepieciešams sagatavoties iestājpārbaudījumiem vai centralizētajiem eksāmeniem, Latvijas Universitāte (LU) piedāvā Sagatavošanas kursus
 • Ja reflektants beidzis vidusskolu sākot no 2004. gada, viņš piedalās kopējā konkursā, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem. Ja nepieciešamie centralizētie eksāmeni nav nokārtoti vai arī reflektants/-e vēlas uzlabot to rezultātu, centralizētos eksāmenus var nokārtot  LU Pirmsstudiju mācību centrā

Latvijas Universitātes pamatstudiju programmas, kurās papildu obligātajiem centralizētajiem eksāmeniem, uzņemšanai nepieciešami vēl neobligātie izvēles eksāmeni:

Studiju programma Nepieciešamais neobligātais centralizētais eksāmens (CE)
Bakalaura programma “Bioloģija” CE bioloģijā obligāts
Bakalaura programma “Biotehnoloģija un bioinženierija” CE ķīmijā vai CE bioloģijā, vai CE fizikā obligāts
Bakalaura programma “Fizika” CE fizikā nav obligāts, bet dod iespēju iegūt vairāk punktu
Bakalaura programma “Ķīmija” CE ķīmijā nav obligāts, bet dod iespēju iegūt vairāk punktu
Otrā līmeņa profesionālā programma “Ārstniecība” CE ķīmijā vai CE bioloģijā, vai CE fizikā obligāts
Otrā līmeņa profesionālā programma “Zobārstniecība” CE ķīmijā vai CE bioloģijā, vai CE fizikā obligāts
 

Vienotajā uzņemšanā piedalās Latvijas Universitāte (LU), Banku augstskola, Daugavpils Universitāte, Ekonomikas un kultūras augstskola, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Liepājas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Ventspils Augstskola un Vidzemes Augstskola.

Pieteikties studijām varēs gan elektroniski, gan arī ierodoties uz vietas jebkurā vienā no augstskolu uzņemšanas punktiem.

 1. Elektroniskā pieteikšanās un pieteikuma apstiprināšana (Latvijas vidusskolu absolventiem no 2019. gada)
 2. Elektroniskā pieteikšanās un pieteikuma apstiprināšana klātienē
 3. Pieteikšanās un pieteikuma apstiprināšana klātienē

Vairāk informācijas par pieteikumu, iestājpārbaudījumiem un konkursu.

Ja esi ieguvis studiju vietu LU, tad reģistrējies un slēdz studiju līgumu noteiktos datumos jūlijā/augustā atbilstošajā LU fakultātē vai filiālē.

Reģistrēšanās studijām un studiju līguma noslēgšana notiks fakultātēs:

 • Bioloģijas fakultāte
 • Datorikas fakultāte
 • Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
 • Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
 • Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
 • Humanitāro zinātņu fakultāte
 • Juridiskā fakultāte
 • Ķīmijas fakultāte
 • Medicīnas fakultāte
 • Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
 • Sociālo zinātņu fakultāte
 • Teoloģijas fakultāte
 • Vēstures un filozofijas fakultāte

Reģistrēšanās studijām un studiju līguma noslēgšana notiks filiālēs:

 • Bauskas filiāle
 • Cēsu filiāle
 • Jēkabpils filiāle
 • Kuldīgas filiāle
 • Madonas filiāle
 • Tukuma filiāle

Reģistrēties var, ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru.

Līdzi jāņem dokumenti:

 • personu apliecinoša dokumenta kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu;
 • vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma (ja tāds pastāv) kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus;
 • dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus, kas dod reflektantam kādas papildu tiesības vai garantijas (mācību priekšmetu olimpiāžu diplomi utt.);
 • centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja uzņemšana notikusi, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem;

Ja tev ir mobilais elektroniskais paraksts (eParaksts mobile), tad varēsi reģistrēties un studiju līgumu parakstīt elektroniski. Tādā gadījumā būs nepieciešams augšupielādēt augstāk minētos dokumentus LU Informatīvajā sistēmā.

Nenoslēdzot studiju līgumu noteiktajā laikā, pretendents zaudē tiesības reģistrēties studijām.

Ja neesi nofotografējies LU pieteikšanās laikā, tad to var izdarīt reģistrācijas laikā.

Pēc reģistrācijas un līguma noslēgšanas:

 • Ja nepieciešams, piesakies kredīta saņemšanai
 • Iekļūstot maksas grupā, studiju maksa par rudens semestri (puse no noteiktās maksas gadā) pilnā apmērā jāsamaksā vienas nedēļas laikā pēc līguma noslēgšanas. Iemaksātā studiju maksa tiek atmaksāta, ja students saņem studiju kredītu. Rekvizīti studiju maksas pārskaitīšanai
 • Lai saņemtu budžeta stipendiju, jāpiesakās elektroniski www.luis.lv akadēmiskā gada rudens reģistrācijas un pirmās studiju nedēļas laikā, izmantojot lietotāja vārdu un paroli, kuru saņemsi reģistrējoties studijām. Gadījumā, ja paroli neatceries vai esi nozaudējis, to ir iespēja atjaunot vietnē - https://paroles.lu.lv
 • Reģistrējies arī sporta nodarbībām
 • Ja nepieciešams, rezervē vietu dienesta viesnīcā
 • Tu vari pieteikties arī LU mecenātu stipendijām
 • Studenta apliecību varēsi saņemt fakultātē vai filiālē, uzsākot studijas
 • Studijas sākas 1. studiju nedēļā, kuras sākuma datumu var noskaidrot akadēmiskā gada studiju kalendārā.

Vienotā uzņemšana pamatstudiju programmās:

Informācija par to kā samaksāt par pieteikumu vienotajā uzņemšanā – šeit

Svarīgi! Par pieteikumu vienotajā uzņemšanā nedrīkst maksāt uz Latvijas Universitātes rekvizītiem. Pieteikuma reģistrācijas maksa tiek pārskaitīta uz centralizētajiem vienotās uzņemšanas kontiem, kuri ir Rīgas Tehniskās universitātes pārziņā.

Reģistrācijas maksa ir 40 EUR.

Reģistrācijas maksa tiek izmantota uzņemšanas procesa nodrošināšanai. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

Kāds ir konkurss uz studiju vietām?

Kas var pretendēt uzņemšanā uz valsts budžeta finansētām studiju vietām?

Kā varēs aizstāt centralizēto eksāmenu svešvalodā ar starptautiska valodas testa rezultātu?

Kur es varu iepazīties ar uzņemšanas nosacījumiem izvēlētajā studiju programmā?

Ar uzņemšanas nosacījumiem studiju programmās vari iepazīties studiju programmu aprakstos sadaļā "Uzņemšanas nosacījumi". Koledžas līmeņa studiju programmām - šeit, bakalaura līmeņa studiju programmām - šeit.

Ja vidusskolu esmu beidzis agrāk un neesmu kārtojis CE, vai man ir iespēja uzsākt studijas manis izvēlētajā studiju programmā? 
Ja esi ieguvis vidējo izglītību sākot no 2004. gada, tu piedalies kopējā konkursā uz tiesībām reģistrēties studijām noteiktās studiju programmās pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem. 
Ja esi ieguvis vidējo izglītību līdz 2004. gadam, tu piedalies kopējā konkursā uz tiesībām reģistrēties studijām noteiktās studiju programmās, pamatojoties uz sekmīgām (ne zemākām par 4) vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm.

Ja skolā esmu atbrīvots no CE kārtošanas, vai un kādā veidā man ir iespēja pieteikties studijām?
Ja esi atbrīvots no centralizēto eksāmenu kārtošanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un par šo faktu ir ieraksts vidējās izglītības atestātā, tad tu vari pieteikties studijām un piedalīties konkursā uz tiesībām reģistrēties studijām noteiktās studiju programmās, pamatojoties uz sekmīgām (ne zemākām par 4) vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm.

Ja agrāk esmu ieguvis/-usi centralizēto eksāmenu sertifikātu, vai tas ir derīgs visu laiku?
Centralizēto eksāmenu sertifikāti ir derīgi no to izdošanas gada, kad minētajā sertifikātā ir norādīts punktu skaits procentos katrā no eksāmena daļām. 

Ar ko atšķiras bakalaura studiju programma no profesionālās?
Apgūstot bakalaura studiju programmu, iegūst akadēmisko izglītību. Bakalaura grādu ieguvēju intereses vairāk vērstas uz studiju turpināšanu kādā no zinātņu nozarēm vai apakšnozarēm maģistra studiju programmās, bet pēc tam doktorantūrā. Akadēmiskā izglītība vairāk orientēta uz teorētisko zināšanu apgūšanu noteiktā zinātnes nozarē, kas nepieciešamas darba tirgū. Savukārt profesionālo studiju programmu absolventi vairāk tiek sagatavoti tieši darba tirgum, jo, beidzot studijas, iegūst kādu noteiktu kvalifikāciju. Ir divu veidu – 1. līmeņa augstākās profesionālās un 2. līmeņa augstākās profesionālās studiju programmas. 1. līmeņa profesionālās studiju programmas ilgums ir 2 vai 2,5 gadi, un tā dod tiesības turpināt studijas 2. līmeņa profesionālajās studiju programmās, bet ne maģistrantūrā. 2. līmeņa profesionālās programmas beidzējs var turpināt studijas maģistrantūrā. 

Ar ko atšķiras pilna laika klātienes, nepilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studijas?
Pilna laika klātienes studijas vairāk ir piemērotas, ja tikko esi beidzis skolu un vēl nestrādā, jo nodarbības notiek galvenokārt darba dienās no plkst. 8.30 līdz 18.00 atkarībā no lekciju grafika. Nepilna laika studijas ir piemērotas, ja tu strādā. Nodarbības nepilna laika klātienē parasti notiek vai nu sestdienās, svētdienās vai darba dienu vakaros. Nepilna laika neklātienē uz lekcijām jāierodas vēl retāk – pāris reizes mēnešos vai pat pāris dienas semestrī. Parasti nepilna laika studijās salīdzinājumā ar pilna laika studijām mazāks ir kontaktnodarbību apjoms un lielāks patstāvīgā darba apjoms.  

Kas ir rotācija?
Rotācija ir ikgadējs konkurss uz valsts budžeta dotētajām studiju vietām. Tā ir iespēja tiem, kas studē par maksu, iekļūt budžeta grupā. Rotācija attiecas tikai uz pilna laika studentiem. 

Es nedzīvoju Rīgā, kur es varēšu dzīvot studiju laikā?
Latvijas Universitāte piedāvā vietas vairākās studentu viesnīcās. Ar precīzāku informāciju par studentu viesnīcām var iepazīties Dienesta viesnīcu sadalā.

Man ir nozaudēts vidusskolas atestāts, kā es varu pieteikties studijām? 
Šajā gadījumā vērsies ar iesniegumu izglītības iestādē, kas vispārējās izglītības dokumentu ir izsniegusi vai attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldē, ja izglītības iestāde ir likvidēta. Papildus laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" tev ir jāizsludina nozaudēto dokumentu par nederīgu. Ne vēlāk kā 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas izglītības iestādes direktors vai pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs izrakstīs vispārējās izglītības dokumenta dublikātu, ar kuru varēsi pieteikties studijām. Kārtība, kādā  tiek izsniegts atestāta par vispārējo vidējo izglītību dublikāts, ir noteikta Ministru kabineta noteikumos.

Ko darīt, ja vidējo izglītību apliecinošo dokumentu saņemšu pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa?
Šādā gadījumā pieteikums tiks izskatīts individuāli un tev pirms pieteikuma iesniegšanas būs jākonsultējas ar LU Studentu servisa direktoru

Vai iesniedzot pieteikumu, man ir jāiesniedz arī dokumentu oriģināli?
Nē, dokumenti ir tikai jāuzrāda. 

Vai studiju maksa jāmaksā uzreiz par visu studiju gadu? 
Studiju maksu var maksāt dalīti. Tu vari izvēlēties, kā maksāt – divas vai četras reizes gadā. Taču pirmā iemaksa būs jāsamaksā par visu pirmo studiju semestri. 

Vai studiju laikā studiju maksa var mainīties? 
Nē, studiju maksa ir nemainīga, ja tu studiju programmu apgūsti noteiktajā termiņā bez studiju pārtraukuma/iem. 

Ja es piesakos kredītam, vai man jāiemaksā kāda daļa personīgi? 
Ja piesakies kredītam, pirmā iemaksa (maksa par pirmo studiju semestri) vienalga ir jāsamaksā līdz LU noteiktajam datumam. Pēc tam, kad banka būs izskatījusi visus kredīta piešķiršanas pieteikumus, tu būsi noslēdzis līgumu ar banku un LU kontā būs ieskaitīta studiju maksa, tad iemaksātā summa tiks atmaksāta, pārskaitot to uz iesniegumā norādīto kontu. 

Ko darīt, ja es nevaru ierasties reģistrēties noteiktajā termiņā? 
Ja fakultāšu noteiktajā laikā nereģistrējies, tu zaudē tiesības uz konkursa rezultātā iegūto studiju vietu. Ja tev ir mobilais elektroniskais paraksts (eParaksts mobile), tad varēsi reģistrēties un studiju līgumu parakstīt elektroniski. Ja nav mobilais elektroniskais paraksts, pilnvaro reģistrāciju veikt kādai citai personai. Šādā gadījumā būs nepieciešama notariāli apstiprināta pilnvara. 

Kā es varu samaksāt par studijām? 
Samaksāt par studijām vari, pārskaitot naudu uz LU kontu. LU rekvizīti studiju maksas pārskaitīšanai

Man joprojām ir jautājumi par iespējām studēt LU, kam lai es jautāju? 
Zvani: 67034777, raksti: studijas@lu.lv vai vērsies personīgi Studentu servisā, Raiņa bulv. 19, 125. telpā.

1. Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs piedalās kopējā konkursā uz tiesībām reģistrēties studijām noteiktās studiju programmās pamatojoties uz sekmīgām vidējās izglītības dokumenta atzīmēm. Konkursa vērtējumu nosaka pēc vērtējuma aprēķināšanas formulas 2. varianta

2. Uzņemšanai nepieciešamo mācību priekšmeta atzīmi vidējās izglītības dokumentā var aizstāt ar centralizētā eksāmena vērtējumu, uzrādot centralizēto eksāmenu sertifikātu. Centralizēto eksāmenu kārtošana ir iespējama LU Pirmsstudiju mācību centrā. Uzņemšanai studiju programmās nepieciešamo vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi angļu, franču, vācu vai krievu valodā var aizstāt ar starptautiska angļu, franču, vācu vai krievu valodas testa rezultātu, kas nav zemāks par B1 līmeni saskaņā ar Eiropas kopīgajām valodu pamatnostādnēm (EKP).

3. Uzņemšanai nepieciešamo vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi latviešu valodā un literatūrā var aizstāt LU Humanitāro zinātņu fakultātes Lietišķās valodniecības centra latviešu valodas prasmes pārbaudē iegūtais vērtējums, kuram jābūt vismaz 4 (gandrīz viduvēji) 10 ballu skalā. Šī pārbaude notiks jūlijā. Reflektanti tiek reģistrēti pārbaudes kārtošanai, piesakoties studijām. Latviešu valodas pārbaude notiek tiešsaistē. Sākums (instruktāža) notiek, pieslēdzoties ZOOM. Pēc tam seko pirmā - rakstiskā daļa vietnē edu.lu.lv. Otrā - mutiskā daļa notiek individuāli ZOOM. Informāciju par pieslēgšanos ZOOM un edu.lu.lv reflektanti saņem pēc pieteikšanās. Tiešsaistē nepieciešams izmantot kameru un mikrofonu.

4. Ir jāveic ārvalstīs izdotā vidējās izglītības dokumenta akadēmiskā atzīšana Latvijā. Izziņu par akadēmisko atzīšanu izsniedz Akadēmiskās Informācijas centrs.

AIC izziņa nav nepieciešama:

 • Eiropas Bakalaurāta diplomiem, ko izsniegušas Eiropas skolas
 • Igaunijā un Lietuvā pēc 2019. gada 7. janvāra izsniegtiem vidējo izglītību apliecinošiem dokumentiem

5. Ir jāveic ārvalstīs izsniegtā vidējās izglītības dokumenta īstuma apliecināšana (legalizācija)

Lai ārvalstīs izsniegtu dokumentu varētu izmantot Latvijas Republikā: 

1. Ja dokuments ir izsniegts valstī, kura ir 1961. gada Hāgas konvencijas "Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu" dalībvalsts, tā īstumam jābūt minētās konvencijas 3. panta kārtībā apstiprinātam ar "Apostille" dotās ārvalsts kompetentajā institūcijā. Šādi sagatavotu dokumentu vairs nav nepieciešams apstiprināt Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā;

2. Ja dokuments ir izsniegts valstī, kura nav 1961. gada Hāgas konvencijas dalībvalsts, to legalizē dokumenta izdevējvalsts kompetentajā iestādē vai tās valsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā un pēc tam Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā attiecīgajā valstī vai Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā.

3. Sākot ar 2019.gada 1.aprīli Ukrainas, Uzbekistānas Republikas, Krievijas Federācijas, Baltkrievijas Republikas, Moldovas Republikas, Kirgizstānas Republikas izglītības dokumentiem ir jābūt legalizētiem vai apstiprinātiem ar apliecinājumu "Apostille" ārvalsts kompetentajā iestādē.

4. Ja dokuments izsniegts Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs vai Šveices Konfederācijā, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē (izņemot tās aizjūras teritorijas), nav nepieciešami nekādi papildu apstiprinājumi (legalizācija vai apostille).

Eiropas Savienības dalībvalstis: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis: visas ES dalībvalstis, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Plašāka informācija par legalizāciju šeit.

6) Piesakoties studijām ir jāuzrāda šādu dokumentu oriģināli:

 • Personu apliecinošs dokuments
 • Legalizēts (ja nepieciešams) vidējās izglītības dokuments un Akadēmiskās Informācijas centra izsniegtā izziņa par tā atzīšanu Latvijā. 
 • Vidējās izglītības dokumenta pielikums – atzīmju izraksts (ja ir pieejams, jāpievieno atzīmju sistēmas apraksts, kurš satur informācija par atzīmju skalu un katras atzīmes vērtējumu).
   
 • Notariāli apstiprināts izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma tulkojums latviešu vai angļu valodā, ja dokumenti nav izdoti iepriekš minētajās valodās  
 • CE sertifikāti, ja ir kārtoti centralizētie eksāmeni. 

Papildu informāciju varat saņemt Studiju servisa departamentā: Laila Jansone, e-pasts: laila.jansone@lu.lv, tel. 67034753.