• Iepazīsties ar vispārējiem uzņemšanas noteikumiem
 • Noskaidro, kādas studiju programmas tiek piedāvātas, kādas ir uzņemšanas prasības katrā studiju programmā un vai ir jākārto iestājpārbaudījumi
 • Ja studēji ārvalstīs, iepazīsties ar informāciju – kā uzsākt studijas, ja iepriekšējā augstākā izglītība iegūta ārvalstīs.

Iestājpārbaudījumi notiek no 15. jūlija līdz 17. jūlijam pēc LU noteiktā grafika fakultātēs un filiālēs.

Uzņemšanas konkursa rezultāti tiek paziņoti LUIS vai fakultātē:

 • pretendentiem, kuri ieguvuši tiesības uz ārpuskonkursa reģistrāciju, – 8. jūlijā;
 • vispārējā kārtībā studiju programmās, kurās nav noteikti iestājpārbaudījumi, – 15. jūlijā;
 • vispārējā kārtībā studiju programmās, kurās ir noteikti iestājpārbaudījumi, – pēc iestājpārbaudījumu rezultātu noteikšanas, bet ne vēlāk kā līdz 19. jūlijam.

Reģistrācija notiek no 15. jūlija līdz 19. jūlijam fakultātēs vai filiālēs pēc uzņemšanas konkursa rezultātu paziņošanas.

Ja esi uzņemts LU, tev jāreģistrējas studijām un jānoslēdz studiju līgums fakultātēs vai filiālēs. Reģistrēties var, ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru.

Reģistrējoties ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Ja esi LU absolvents un pieteicies elektroniski LUIS – jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz tā kopija.

Ja tev ir drošs elektroniskais paraksts (eParaksts mobile vai eID), tad varēsi reģistrēties un studiju līgumu parakstīt elektroniski.

Pēc reģistrācijas:

 • Iekļūstot maksas grupā, studiju maksa par rudens semestri (puse no noteiktās maksas gadā) pilnā apmērā jāsamaksā vienas nedēļas laikā pēc līguma noslēgšanas. Iemaksātā studiju maksa tiek atmaksāta, ja students saņem studiju kredītu. Rekvizīti studiju maksas pārskaitīšanai.
 • Studiju dokumentācijas izgatavošanai jānofotografējas LU.

  Fotografēšanās studiju dokumentācijas izgatavošanai notiek:

  1) no 8. jūlija līdz 2. augustam Rīgā, Raiņa bulvārī 19. No 16. jūlija līdz 22. jūlijam fotografēšanās notiek darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00, kā arī sestdien, 20. jūlijā, no plkst. 9.00 līdz 13.00 vestibilā (aiz garderobes). Pārējā laikā – darba dienās no 9.00 līdz 17.00, 125. telpā.

  2) no 15. līdz 19. jūlijam (105. telpa) un no 29. jūlija līdz 2. augustam (203. telpa) fakultāšu noteiktajā reģistrācijas laikā LU Zinātņu mājā Rīgā, Jelgavas ielā 3.

  Svarīgi! Jāfotografējas ir visiem jaunajiem studentiem. Bez tā nebūs iespējams saņemt studenta apliecību.

 • Ja nepieciešams, piesakies kredīta saņemšanai.
 • Ja nepieciešams, rezervē vietu dienesta viesnīcā.
 • Ja vēlies turpināt dzīvot dienesta viesnīcā, jāvēršas pie tavas dienesta viesnīcas vadītājas.
 • Studijas sākas 1. studiju nedēļā, kuras sākuma datumu var noskaidrot akadēmiskā gada studiju kalendārā.

Ja esi LU absolvents un piesakies studijām elektroniski LUIS, tad reģistrācijas maksas apmaksa (30 EUR) ir jāveic no elektroniskā pieteikuma LUIS ar saiti (iespēja samaksāt reģistrācijas maksu LUIS ir Citadele bankasSwedbank vai SEB bankas klientiem).

Ja piesakies studijām, aizpildot elektronisko veidlapu mājas lapā, tad reģistrācijas maksu (35 EUR) ir jāsamaksā iepriekš ar bankas pārskaitījumu un apmaksas apliecinājumu (maksājuma uzdevumu) būs nepieciešams augšupielādēt.

Ja piesakies studijām fakultātē vai filiālē, tad reģistrācijas maksu (35 EUR) iespējams samaksāt jau iepriekš ar bankas pārskaitījumu un uzrādīt reģistratoram apmaksas apliecinājumu (maksājuma uzdevumu). Reģistrācijas maksu var samaksāt arī kasē Raiņa bulvārī 19, Info centrā.

Reģistrācijas maksa tiek izmantota uzņemšanas procesa nodrošināšanai. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

LU rekvizīti reģistrācijas maksas pārskaitīšanai:

Saņēmējs: Latvijas Universitāte
Reģ. Nr.: 90000076669
Maksājuma mērķis: reģistrācijas maksa studijām, vārds, uzvārds, personas kods, studiju programmas nosaukums

Konti:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423

“Swedbank” AS
Kods: HABALV22
Konta numurs: LV47HABA0551055080524

SEB banka, AS
Kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV72UNLA0055003671805

Reflektanti, kuri ieguvuši iepriekšējo augstāko izglītību ārvalstīs, piedalās kopējā konkursā uz tiesībām reģistrēties augstākā līmeņa studijām, pamatojoties uz uzņemšanas nosacījumiem studiju programmās.

Pirms pieteikšanās studijām:

1. Ir jāveic ārvalstīs izdotā izglītības dokumenta akadēmiskā atzīšana Latvijā. Izziņu par akadēmisko atzīšanu izsniedz Akadēmiskās informācijas centrs. AIC izziņa nav nepieciešama Igaunijā un Lietuvā pēc 2019. gada 7. janvāra izdotiem diplomiem.

2. Ir jāveic ārvalstīs izsniegtā izglītības dokumenta īstuma apliecināšana (legalizācija).

Lai ārvalstīs izsniegtu dokumentu varētu izmantot Latvijas Republikā:

1) Ja dokuments ir izsniegts valstī, kura ir 1961. gada Hāgas konvencijas "Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu" dalībvalsts, tā īstumam jābūt minētās konvencijas 3. panta kārtībā apstiprinātam ar "Apostille" dotās ārvalsts kompetentajā institūcijā. Šādi sagatavotu dokumentu vairs nav nepieciešams apstiprināt Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā.

2) Ja dokuments ir izsniegts valstī, kura nav 1961. gada Hāgas konvencijas dalībvalsts, to legalizē dokumenta izdevējvalsts kompetentajā iestādē vai tās valsts diplomātiskajā, vai konsulārajā pārstāvniecībā un pēc tam Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā attiecīgajā valstī, vai Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā.

3) Sākot ar 2019. gada 1. aprīli Ukrainas, Uzbekistānas Republikas, Krievijas Federācijas, Baltkrievijas Republikas, Moldovas Republikas, Kirgizstānas Republikas izglītības dokumentiem ir jābūt legalizētiem vai apstiprinātiem ar apliecinājumu "Apostille" ārvalsts kompetentajā iestādē.

4) Ja dokuments izsniegts Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs vai Šveices Konfederācijā, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē (izņemot tās aizjūras teritorijas), nav nepieciešami nekādi papildu apstiprinājumi (legalizācija vai apostille).

Eiropas Savienības dalībvalstis: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis: visas ES dalībvalstis, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Plašāka informācija par legalizāciju šeit.

Piesakoties studijām, ir jāuzrāda šādu dokumentu oriģināli:

1) Personu apliecinošs dokuments

2) Legalizēts (ja nepieciešams) izglītības dokuments un Akadēmiskās Informācijas centra izsniegtā izziņa par tā atzīšanu Latvijā.

3) Izglītības dokumenta pielikums – atzīmju izraksts (ja ir pieejams, jāpievieno atzīmju sistēmas apraksts, kurš satur informāciju par atzīmju skalu un katras atzīmes vērtējumu).

4) nepieciešams notariāli apstiprināts izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma tulkojums latviešu vai angļu valodā, ja dokumenti nav izdoti iepriekš minētajās valodās.

Papildu informāciju varat saņemt Studiju servisa departamentā: Laila Jansone, e-pasts: laila.jansone@lu.lv, tel. 67034753.