Uzņemšanas kārtība

 • Iepazīsties ar vispārējiem uzņemšanas noteikumiem
 • Noskaidro, kādas studiju programmas tiek piedāvātas, kādas ir uzņemšanas prasības katrā studiju programmā un vai ir jākārto iestājpārbaudījumi
 • Ja studēji ārvalstīs, iepazīsties ar informāciju – kā uzsākt studijas, ja iepriekšējā augstākā izglītība iegūta ārvalstīs (skat. Biežāk uzdotie jautājumi)

Pieteikuma iesniegšana notiek:

 • piesakoties elektroniski;
 • pieteikumu iesniedzot fakultātē;
 • piesakoties, nosūtot dokumentus uz e-pastu

Ja esi Latvijas Universitātes (LU) absolvents sākot no 2003. gada un, ja tev ir iespēja samaksāt reģistrācijas maksu Citadele bankasSwedbankSEB bankas vai Luminor Nordea bankas internetbankā, tad vari pieteikties augstākā līmeņa studijām elektroniski. Lai pieteiktos elektroniski, jābūt LU absolventam studiju programmā, kas ir atbilstoša iepriekšējās izglītības nosacījumiem studiju programmā, kurā piesakies.

Elektroniskā pieteikšanās maģistra un augstākā līmeņa profesionālajām studiju programmām norisināsies no 30. jūnija līdz 9. jūlijam. Ja, saskaņā ar uzņemšanas nosacījumiem studiju programmās, esi ieguvis tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju, tad šim konkursam būs iespējams pieteikties no 30. jūnija līdz 2. jūlijam. Gadījumā, ja konkursa rezultātā neiegūsi tiesības reģistrēties ārpuskonkursa kārtībā, tavu pieteikumu ņems vērā vispārējā konkursā.

Elektroniskā pieteikšanās notiek LU Informatīvajā sistēmā (www.luis.lv). Pieejai jāizmanto studenta LUIS lietotājvārds (login) un parole.

Piesakoties elektroniski, vari izvēlēties vienu vai vairākas augstākā līmeņa studiju programmas. Reģistrācijas maksa – EUR 30 ir noteikta par katru pieteikumu (maksājuma veikšanai iespējams izvēlēties kādu no iepriekš minēto banku internetbankām. Maksājums jāveic no elektroniskā pieteikuma LUIS ar saiti).

Ja esi atbrīvots no reģistrācijas maksas (atbrīvoti ir bāreņi un 1. grupas invalīdi), piesakies studijām LU personiski, ierodoties fakultātē norādītajos laikos.

Ja studiju programmā, kurā piesakies ir paredzēts iestājpārbaudījums, tad elektroniskajā pieteikumā tiks norādīts iestājpārbaudījuma laiks un vieta. Ja piedalies konkursā uz studiju vietām ar vērtējumiem iepriekšējās izglītības diplomā (saskaņā ar uzņemšanas nosacījumiem studiju programmās) – norādi to, veicot elektronisko pieteikšanos.

Rezultātus uzzini LUIS vai attiecīgajā fakultātē, vai filiālē. Reģistrēties studijām ir jāierodas personiski fakultātē vai filiālē.

Pieteikumu iesniegšana notiks no 30. jūnija līdz 10. jūlijam fakultātēs vai filiālēs to norādītajā laikā un vietā. Ja, saskaņā ar uzņemšanas nosacījumiem studiju programmās, esi ieguvis tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju, tad piesakies šim konkursam no 30. jūnija līdz 3. jūlijam.

Līdzi jāņem šādu dokumentu oriģināli un kopijas:

 • personu apliecinošs dokuments;
 • iepriekšējo izglītību apliecinošs dokuments un tā pielikums. LU absolventiem nav jāiesniedz diploma un tā pielikuma kopija;
 • oficiāli apstiprināts izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma tulkojums latviešu vai angļu valodā, ja dokumenti nav izdoti iepriekš minētajās valodās;
 • Akadēmiskās informācijas centra izziņa par izglītības dokumenta akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs;
 • citi dokumenti, ja tādi nepieciešami saskaņā ar Uzņemšanas prasībām un kritērijiem augstākā līmeņa studiju programmās 2020./2021. akadēmiskajā gadā (CV, darba pieredzes apliecinājums, svešvalodas prasmes apliecinājums u.c.);

Ja kādos no uzņemšanā iesniegtajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) nekā personas pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu, piemēram, laulības apliecība.

Piesakoties studijām, jāiesniedz pieteikums studijām uz noteikta parauga veidlapas

Ja no 30. jūnija līdz 10. jūlijam nevari personiski ierasties fakultātē, tad vari nosūtīt nepieciešamos dokumentus uz fakultātes e-pastu. Ir jāievēro fakultāšu noteiktie darba laiki, dokumentus nosūtot ne vēlāk kā norādīts darba laiku grafikā. Jānosūta šādi ieskenēti dokumenti:

 1. personu apliecinošs dokuments;
 2. pieteikums studijām uz noteikta parauga veidlapas
 3. izvēlētās programmas apgūšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokuments un tā pielikums;
 4. citi dokumenti, ja tādi nepieciešami saskaņā ar uzņemšanas prasībām un kritērijiem augstākā līmeņa studiju programmās (CV, darba stāža apliecinājums, valodu zināšanu apliecinājums u.c.);
 5. ja kādos no iesniegtajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) nekā personas pasē, tad jānosūta arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu, piemēram, laulības apliecība;
 6. apliecinājums par nosūtītajiem dokumentiem; 
 7. reģistrācijas maksas apmaksas apliecinājumu (maksājuma uzdevums) par 30 EUR samaksu. No reģistrācijas maksas atbrīvoti bāreņi un 1. grupas invalīdi.
   

Dokumenti jānosūta uz šādiem fakultāšu e-pastiem:

Fakultāte

E-pasta adrese

VFF

 vff@lu.lv

BVEF

anita.rudaja@lu.lv un ilona.tole@lu.lv

BF

daba@lu.lv

DF

anita.ermusa@lu.lv

ĢZZF

antra.dule@lu.lv

SZF

inga.polaka@lu.lv

ĶF

kf@lu.lv

MF

lumedi@lu.lv

PPMF

ppmf@lu.lv

FMOF

karlina.engere@lu.lv

TF

ilze.stikane.tf@lu.lv un

teoldept@lu.lv

 JF

laura.millere@lu.lv

HZF, programmās:

 

 Orientālistikas MSP

 natalija.ambrosova@lu.lv

 Romāņu valodu un kultūru studiju MSP

 inna.budovica@lu.lv

 Krievu filoloģijas MSP

 inna.budovica@lu.lv

 Vācu filoloģijas MSP

 inna.budovica@lu.lv

 Baltu filoloģijas MSP

 inna.budovica@lu.lv

 Baltijas jūras reģiona studiju MSP

 agnese.kirovane@lu.lv

 Klasiskās filoloģijas MSP

 agnese.kirovane@lu.lv

 Kultūras un sociālās antropoloģijas MSP

 agnese.kirovane@lu.lv

 Rakstiskās tulkošanas PMSP

 agnese.kirovane@lu.lv

 Angļu filoloģijas MSP

ieva.melbarde@lu.lv

 

Iestājpārbaudījumos reflektantam jābūt līdzi pieteikuma apliecinājuma izdrukai un personu apliecinošam dokumentam.

Iestājpārbaudījumi notiek LU fakultātēs no 13. līdz 15. jūlijam.

 • Rezultāti tiek paziņoti LUIS vai fakultātēs
 • Reģistrējies studijām

Reģistrācija notiek no 13. līdz 17. jūlijam fakultātēs vai filiālēs pēc uzņemšanas konkursa rezultātu paziņošanas.

Ja esi uzņemts LU, tev jāreģistrējas studijām un jānoslēdz studiju līgums fakultātēs vai filiālēs. Reģistrēties var, ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru.

Līdzi jāņem šādu dokumentu oriģināli un kopijas:

1. Ja pieteicies klātienē fakultātē vai filiālē, nekādi dokumenti nav vairs jāiesniedz;

2. Ja esi LU absolvents un pieteicies elektroniski LUIS – jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz tā kopija;

3. Ja esi citas augstskolas absolvents un pieteicies, aizpildot pieteikuma veidlapu LU mājas lapā, tad jāņem līdzi šādu dokumentu oriģināli un kopijas:

 • personu apliecinošs dokuments;
 • iepriekšējo izglītību apliecinošs dokuments un tā pielikums;
 • oficiāli apstiprināts izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma tulkojums latviešu vai angļu valodā, ja dokumenti nav izdoti iepriekš minētajās valodās;
 • Akadēmiskās informācijas centra izziņa par izglītības dokumenta akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs;
 • citi dokumenti, ja tādi nepieciešami saskaņā ar Uzņemšanas prasībām un kritērijiem augstākā līmeņa studiju programmās 2020./2021. akadēmiskajā gadā (CV, darba pieredzes apliecinājums, svešvalodas prasmes apliecinājums u.c.) .

Ja kādos no uzņemšanā iesniegtajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) nekā personas pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu, piemēram, laulības apliecība.

Pēc reģistrācijas:

 • Iekļūstot maksas grupā, studiju maksa par rudens semestri (puse no noteiktās maksas gadā) pilnā apmērā jāsamaksā līdz noteiktam datumam jūlijā. Iemaksātā studiju maksa tiek atmaksāta, ja students saņem studiju kredītu. Rekvizīti studiju maksas pārskaitīšanai.
 • Studiju dokumentācijas izgatavošanai jānofotografējas LU. Fotografēšanās notiek reģistrēšanās laikā Raiņa bulvārī 19 un Zinātņu mājā Jelgavas ielā 3, Info centrā. Ja nenofotografējies reģistrēšanās laikā, to iespējams izdarīt arī vēlāk.
 • Ja nepieciešams, piesakies kredīta saņemšanai.
 • Ja nepieciešams, rezervē vietu dienesta viesnīcā.
 • Ja vēlies turpināt dzīvot dienesta viesnīcā, jāvēršas pie tavas dienesta viesnīcas vadītājas.
 • Ja tu jau studē augstākā līmeņa studiju programmā, bet vēlies turpināt studijas citā augstākā līmeņa studiju programmā, jāvēršas pie attiecīgās studiju programmas direktora. Studiju turpināšanai citā augstākā līmeņa studiju programmā jāpiesakās līdz reģistrācijas nedēļas beigām. To, vai tas ir iespējams un ar kādiem nosacījumiem, noteiks programmas direktors. Studiju programmas direktora kontaktus var noskaidrot fakultātē.
 • Studijas sākas 1. studiju nedēļā, kuras sākuma datumu var noskaidrot akadēmiskā gada studiju kalendārā.

Pieteikšanās maģistra līmeņa studiju programmās:

Ja piesakies studijām elektroniski, tad reģistrācijas maksa jāsamaksā, izmantojot BankLink savā elektroniskajā pieteikumā. Šādā gadījumā reģistrācijas maksa ir 25 EUR.

Ja piesakies studijām fakultātē vai filiālē, tad reģistrācijas maksu (30 EUR) varēs samaksāt kasē (izņemot SZF). Reģistrācijas maksu iespējams samaksāt arī jau iepriekš ar bankas pārskaitījumu un uzrādīt reģistratoram apmaksas apliecinājumu (maksājuma uzdevumu).

LU rekvizīti reģistrācijas maksas pārskaitīšanai:

Latvijas Universitāte

Reģ. Nr. 90000076669

Bankas nosaukums: Luminor Bank AS

Kods: NDEALV2X

KONTS: LV51NDEA0000082414423

Maksājuma mērķis: reģistrācijas maksa studijām, vārds, uzvārds, personas kods, studiju programmas nosaukums

Kā uzsākt studijas, ja iepriekšējā augstākā izglītība iegūta ārvalstīs

Reflektanti, kuri ieguvuši iepriekšējo augstāko izglītību ārvalstīs, piedalās kopējā konkursā uz tiesībām reģistrēties augstākā līmeņa studijām, pamatojoties uz uzņemšanas nosacījumiem studiju programmās.

Pirms pieteikšanās studijām:

1. Ir jāveic ārvalstīs izdotā izglītības dokumenta akadēmiskā atzīšana Latvijā. Izziņu par akadēmisko atzīšanu izsniedz Akadēmiskās informācijas centrs.

2. Ir jāveic ārvalstīs izsniegtā izglītības dokumenta īstuma apliecināšana (legalizācija).

Lai ārvalstīs izsniegtu dokumentu varētu izmantot Latvijas Republikā:

1) Ja dokuments ir izsniegts valstī, kura ir 1961. gada Hāgas konvencijas "Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu" dalībvalsts, tā īstumam jābūt minētās konvencijas 3. panta kārtībā apstiprinātam ar "Apostille" dotās ārvalsts kompetentajā institūcijā. Šādi sagatavotu dokumentu vairs nav nepieciešams apstiprināt Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā.

2) Ja dokuments ir izsniegts valstī, kura nav 1961. gada Hāgas konvencijas dalībvalsts, to legalizē dokumenta izdevējvalsts kompetentajā iestādē vai tās valsts diplomātiskajā, vai konsulārajā pārstāvniecībā un pēc tam Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā attiecīgajā valstī, vai Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā.

3) Sākot ar 2019. gada 1. aprīli Ukrainas, Uzbekistānas Republikas, Krievijas Federācijas, Baltkrievijas Republikas, Moldovas Republikas, Kirgizstānas Republikas izglītības dokumentiem ir jābūt legalizētiem vai apstiprinātiem ar apliecinājumu "Apostille" ārvalsts kompetentajā iestādē.

Sākot ar 2010. gada 24. novembri, tiek atcelta dokumentu legalizācijas prasība dokumentiem, kuri ir izsniegti Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs un Šveices Konfederācijā. Tas nozīmē, ka šajās valstīs izsniegtajiem dokumentiem nav nepieciešami nekādi papildus apstiprinājumi (legalizācija vai „Apostille”) to izmantošanai Latvijā.

Eiropas Savienības dalībvalstis: Austrija, Apvienotā Karaliste, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis: visas ES dalībvalstis, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Šveices Konfederācija

Plašāka informācija par legalizāciju šeit.

Piesakoties studijām, ir jāuzrāda šādu dokumentu oriģināli:

1) Pase

2) Legalizēts (ja nepieciešams) izglītības dokuments un Akadēmiskās Informācijas centra izsniegtā izziņa par tā atzīšanu Latvijā.

3) Izglītības dokumenta pielikums – atzīmju izraksts (ja ir pieejams, jāpievieno atzīmju sistēmas apraksts, kurš satur informāciju par atzīmju skalu un katras atzīmes vērtējumu).

Nepieciešams notariāli apstiprināts izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma tulkojums latviešu vai angļu valodā, ja dokumenti nav izdoti iepriekš minētajās valodās.
Papildu informāciju varat saņemt Studentu servisā: Laila Jansone, e-pasts: laila.jansone@lu.lv, tel. 67034407.

Jāiesniedz CV, ja tas norādīts studiju programmas uzņemšanas nosacījumos.