Pieteikumu iesniegšana notiks no 1. jūlija līdz 12. jūlijam fakultātēs vai filiālēs to norādītajā laikā un vietā. Ja, saskaņā ar uzņemšanas nosacījumiem studiju programmās, esi ieguvis tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju, tad piesakies šim konkursam no 1. jūlija līdz 5. jūlijam.

Līdzi jāņem šādu dokumentu oriģināli un kopijas:

  • personu apliecinošs dokuments;
  • iepriekšējo izglītību apliecinošs dokuments un tā pielikums. LU absolventiem nav jāiesniedz diploma un tā pielikuma kopija;
  • oficiāli apstiprināts izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma tulkojums latviešu vai angļu valodā, ja dokumenti nav izdoti iepriekš minētajās valodās;
  • Akadēmiskās informācijas centra izziņa par izglītības dokumenta akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs;
  • citi dokumenti, ja tādi nepieciešami saskaņā ar Uzņemšanas prasībām un kritērijiem augstākā līmeņa studiju programmās (CV, darba pieredzes apliecinājums, svešvalodas prasmes apliecinājums, eseja iestājpārbaudījumam u.c.).

Ja kādos no uzņemšanā iesniegtajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) nekā personas pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu, piemēram, laulības apliecība.

Piesakoties studijām, jāiesniedz pieteikums studijām uz noteikta parauga veidlapas.