Plenārsēde

Augstākā izglītība un zinātne kā Latvijas attīstības resurss

Vadītājs zinātņu prorektors I. Muižnieks 2. februārī  plkst. 1200
LU Lielajā aulā
Raiņa bulv.19

Eiropas Savienības finansēta zinātne Latvijā
Paveiktais un  FP7  iespējas fundamentālo pētījumu jomā

69 annual scientific conference of University of Latvia EU Financed Research in Latvia Opportunities for basic research  in FP7 Vadītājs A. Ūbelis 3. februārī  plkst. 1330
LU Lielajā aulā
Raiņa bulv.19
13.30 – 14.00
Reģistrācija un kafija (registration and  coffee) 14.00 – 14.10
Prof. Andrejs Silinš,
 (Latvijas Zinātnes Padome; Latvian Council of Sciences)
Atklāšanas uzruna - Opening Address 14.10 – 14.30
Dr. Arnolds Ūbelis

(Latvijas ES 7IP Nacionālo kontaktpunktu sistēma, NCP System in Latvia)

Latvijas līdzdalība FP7 sadaļu: IDEAS, PEOPLE un RESEARCH INFRASTRUCTURE projektu izpildē - Latvian participation in  FP7 IDEAS, PEOPLE and RESEARCH INFRASTRUCTURE projects 14.30 – 14.50
Dr. Andris Ambainis
(Latvijas Universitātē, Datorikas fakultāte)
ProjektaQuantum Computer Science – QCS, Contract 255961-2, ICT-2009.8.0 FET-Open” coordinators 14.50 – 15.30
Pārstāvis no  (
Represantative from)  European Research Council (ERC)
Programme IDEAS – Frontier Research in Europe and actual 

ERC Advanced Investigators Grant calls 15.30 – 16.00
Pārtraukums un stenda referātu sesija  – coffee break and poster session

Latvijas līdzdalība FP7
, sinerģija ar ERAF projektiem
Poster session of more attractive projects and  FP7 statistics for Latvia
Sinergy with ERAF projects
16.00 – 16.30
Dr.Ralf Konig (
NCP system in Austria).
Ieskats fundamentālās zinātnes virzienos Austrijā

Insight in basic research in Austria and outcomes from ERC calls.
16.30 – 17.00
Dr.  Paul Jamet.  (
NCP system in France)
Kā palielināt Francijas - Latvijas partnerību FP7&8 projektos

How to increase France – Latvia partnership in FP7&8 projects
17.00 – 17.30
Dr.  Andris Šternbergs, Dr.Jānis  Bērziņš 
EURATOM programma Latvijā

EURATOM in Latvia
17.30 -18.00
Noslēguma diskusija