Doktora studiju programma "Psiholoģija"

 

Programmas akreditācijas termiņš – 2025. gada 21. jūnijs.

Doktora studiju programma "Psiholoģija" piedāvā studijas šādās psiholoģijas apakšnozarēs: vispārīgā/kognitīvā psiholoģija; attīstības psiholoģija; sociālā psiholoģija/organizāciju psiholoģija; klīniskā psiholoģija; klīniskā psiholoģija ar novirzienu – kognitīvi biheiviorālā psihoterapija. Doktorantam ir iespēja pieteikties ne tikai realizēt pētījumu noteiktā psiholoģijas apakšnozarē, bet arī starpnozaru – Psiholoģijas un Izglītības vadības nozaru – doktorantu skolā „Indivīdu, grupu un organizāciju attīstība psiholoģisko, izglītības un sociālo faktoru mijiedarbības ietekmē”. 

Programmas mērķis − sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus un mācībspēkus dažādās psiholoģijas nozarēs (vispārīgā/kognitīvā, klīniskā, attīstības, sociālā/ organizāciju psiholoģijā), veicinot viņu pētniecības darba organizācijas, vadības un realizācijas iemaņas, pamatojoties uz dziļāku psiholoģijas teorijas un metodoloģijas izpratni vismaz divās psiholoģijas apakšnozarēs, prasmi sadarboties ar savas jomas speciālistiem Latvijas un starptautiskā mērogā, un izstrādājot oriģinālu zinātnisku pētījumu − promocijas darbu, kuru aizstāvot tiek iegūts starptautiski pielīdzināms zinātņu doktora grāds psiholoģijā – Ph.D. Klīniskās psiholoģijas virziena doktorantiem programma piedāvā papildus specializāciju kognitīvi biheiviorālās terapijas (KBT) pētniecībā, šāda specializācija ir tikai Latvijas Universitātes doktorantūrā Baltijas valstu vidū. Specializācija tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociāciju.

Programmas uzdevumi:

  1. veicināt zinātniskos pētījumus programmā pārstāvētās psiholoģijas zinātnes apakšnozarēs;
  2. nodrošināt pētnieciskam, akadēmiskam un profesionālam darbam nepieciešamo iemaņu apgūšanu;
  3. veicināt doktorantu savstarpējo, Latvijas un starptautiska mēroga sadarbību pētniecības jomā;
  4. veicināt doktorantu personības izaugsmi un motivāciju mūžizglītībai.
 

Studiju programmas direktora p.i.

prof. Ivars Austers

Doktorantūras padomes zinātniskā sekretāre

Absolvējot psiholoģijas doktorantūras studiju programmu, doktoranti apgūst šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

Zināšanas – izpratne par mūsdienu psiholoģijas zinātnes vispārīgām attīstības tendencēm un likumsakarībām un padziļinātas zināšanas izvēlētajā specializācijas virzienā.

Prasmes – izstrādāt un realizēt oriģinālu pētījumu, kritiski izvērtēt tā rezultātus promocijas darba formātā, sagatavot un publicēt zinātniskus rakstus par pētījuma rezultātiem un prezentēt tos konferencēs.

Kompetences – nepieciešamas zinātniskā un akadēmiskā darba patstāvīgai izpildei mūsdienu zinātnes līmeņa kontekstā.

Pilna laika klātiene (PLK) - 3 gadi (6 semestri) Nepilna laika klātiene (NLK) - 4 gadi (8 semestri)  
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2900 EUR/gadā, NLK – 2900 EUR/ gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 5500 EUR/ gadā un NLK 5500 EUR/ gadā.
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) sociālajās zinātnēs

Maģistra grāds psiholoģijā vai tam atbilstošs augstākās izglītības diploms.

Iestājpārrunās pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti,  ieskaitot pretendentus budžeta vietās.

Uzņemšanas kritēriji 

Promocijas pētījuma projekts psiholoģijā

Pārrunās pamatojas uz iesniegto promocijas pētījuma projektu. Pārrunu laikā tiek pārbaudītas arī pretendenta komunikācijas prasmes angļu valodā.