Erasmus+ mobilitāte praksei dod iespēju studējošajiem veikt praksi ārvalstu uzņēmumos vai iestādēs kādā no Erasmus+ programmas dalībvalstī. Erasmus+ prakses mērķis ir palīdzēt studējošajiem piemēroties Eiropas Savienības darba tirgus prasībām; sniegt iespēju attīstīt studējošo prasmes, tajā skaitā valodas prasmes un uzlabot sapratni par ekonomisko un sociālo kultūru attiecīgajā valstī kontekstā ar darba pieredzes iegūšanu; veicināt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu topošo profesionāļu attīstību.

Erasmus+ mobilitātē praksei var piedalīties visu līmeņu studējošie (bakalauri, maģistri, doktoranti), kuri ir reģistrēti studijām Latvijas Universitātē un neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā. Prioritāte ir tiem studējošajiem, kuru LU studiju programmā ir paredzēta prakse.

Doktoranti var piedalīties Erasmus+ prakses mobilitātē, ja tās mērķis ir promocijas darba sagatavošana un ar to saistītie pētījumi.

Erasmus+ praksi var veikt ārvalstu uzņēmumos, apmācības vai pētniecības centros un citās organizācijās, izņemot ES institūcijas un iestādes; organizācijas, kas administrē ES programmas; studējošā izcelsmes valsts diplomātiskā iestāde (vēstniecība).

Minimālais apmaiņas prakses perioda termiņš ir 2 mēneši, maksimālais – 12 mēneši. Viena studiju līmeņa ietvaros, students var doties kopsummā līdz 12 mēnešu ilgā Erasmus+ studiju un/vai prakses mobilitātē.

Erasmus+ neseno absolventu praksi LU studentiem ir iespējams īstenot (uzsākt un noslēgt) 12 mēnešu laikā pēc absolvēšanas un tai jāpiesakās noslēdzošajā studiju gadā vismaz 2 mēnešus pirms studiju beigām. Erasmus+ neseno absolventu prakses stipendija tiek piešķirta līdz 3 mēnešiem. 

Pieteikšanās dalībai Erasmus+ prakses mobilitātei un kandidātu atlase notiek fakultātē un to organizē attiecīgās fakultātes starptautiskās sadarbības koordinators.

Universitāte nepiedāvā prakses vietas, tāpēc studentam pašam ir jāatrod un jāsarunā prakses vieta ārzemēs (Erasmus+ programmas valstīs).

Visbiežāk prasītie pieteikuma dokumenti ir sekojoši:

 • CV;
 • Motivācijas vēstule;
 • Sertifikāts par svešvalodu zināšanu līmeni;
 • Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK).
 

Katram kandidātam jāiesniedz fakultātes koordinatoram aizpildīta un parakstīta LU pieteikuma forma Erasmus+ praksei un papildus dokumenti, ko pieprasa attiecīgā fakultāte. Fakultātes atlasīto kandidātu saraksts kopā ar pieteikuma anketām tiek nosūtīts LU Studentu servisu departamenta Mobilitātes nodaļai.

Studentam ir jāsagatavo Prakses mobilitātes līgums (Erasmus+ Learning Agreement)

Katram Erasmus+ prakses mobilitātes dalībniekam obligāti ir jānoformē trīspusējo Prakses mobilitātes līgumu (Learning Agreement), kas ir viens no svarīgākajiem mobilitātes dokumentiem. Learning Agreement (LA) sadaļa Before the Mobility tiek noformēta pirms prakses mobilitātes. Pildot LA, “Responsible person” ir LU studiju programmas direktors, “Contact person” fakultātes koordinators.

Pirms dokumentu pildīšanas jāizrunā ar programmas direktoru un uzņemošo pusi par prakses uzdevumiem un iespējamo kredītpunktu apjomu.

Mobilitātes nodaļa aicinās parakstīt Finansējuma līgumu, kad būs parakstīts LA no visām 3 pusēm.

 • · Regulāri jāpārbauda e-pasts

Šajā periodā, ir ļoti svarīgi katru dienu pārbaudīt savu e-pastu, lai nepalaistu garām svarīgu informāciju, un savlaicīgi atbildētu uz saņemtajām vēstulēm.

 • · Jāparaksta Erasmus+ prakses finansējuma līgums

Kad LA tiek nosūtīts Mobilitātes nodaļai, ir jāgaida uzaicinājums uz tikšanos, lai parakstītu finansējuma līgumu.

 • · EU Academy Language Placement tests

Pirms mobilitātes visiem Erasmus+ studentiem jāveic savu svešvalodas prasmju novērtējums Tiešsaistes Valodas atbalsta rīkā (EU Academy), piekļuvi Language Placement testa izpildei piešķir Mobilitātes nodaļa.

 • · Jānokārto formalitātes

Lai veiksmīgi nokārtotu visas saistības ar LU pirms dalības Erasmus+ prakses mobilitātē, studentam nepieciešams nokārtot sekojošas formalitātes:

1) jānoformē iesniegums dekānam sakarā ar praksi ārvalstīs pie savas fakultātes starptautiskā sadarbības koordinatora vai LU studiju programmas lietvedes/metodiķes;

2) reģistrācijas nedēļas laikā LUISā jāreģistrējas tekošajam mācību semestrim, ja prakse ir uzsākta semestra sākumā

3) atbilstoši LU studiju līguma maksājuma grafikam, jāsamaksā studiju maksa par tekošo semestri

 • Jānoformē apdrošināšana

Obligāta prasība ir noformēt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem un civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, kas sedz zaudējumus, ko mobilitātes dalībnieks var radīt darba vietā.  

 
 • Informēt Mobilitātes nodaļu un fakultātes koordinatoru par prakses uzsākšanu, ierodoties uzņemošajā iestādē;
 • Finansējuma īgumā norādītajā datumā jāiesniedz “Starpatskaite (praksei)”, nosūtot to e-pastā Mobilitātes nodaļai;
 • Sagatavot “ERASMUS+ Learning Agreement” During the Mobility, ja nepieciešams, nosūtīt to e-pastā Mobilitātes nodaļai.

30 kalendāra dienu laikā pēc mobilitātes perioda beigām studējošajam Mobilitātes nodaļā ir jāiesniedz sekojoši atskaites dokumenti:

Ar jautājumiem par Erasmus+ mobilitāti praksei un tās noteikumiem, formalitāšu kārtošanu un atskaites dokumentu iesniegšanu var vērsties pie sava fakultātes Starptautiskās sadarbības koordinatora vai Studentu servisu departamenta Mobilitātes nodaļā.

 

Ar jautājumiem par Erasmus+ prakses mobilitāti un tās noteikumiem, par atskaites dokumentu iesniegšanu var vērsties Studentu servisu departamenta Mobilitātes nodaļā, iepriekš saskaņojot vizītes laiku.

Kontaktinformācija:

Raiņa bulvāris 19, 122. telpa
Tālr.:  +371 67034706
E-pasts: outgoing@lu.lv