Saskaņā ar LU iekšējiem normatīviem aktiem, kvalitātes vadības un iekšējās kontroles sistēmas izveide, uzraudzība un uzlabošana LU ir administrācijas vadītāja atbildībā. Kvalitātes standartu ieviešanu, uzturēšanu un kvalitātes vadības sistēmas pilnveidi LU Administrācijas vadītāja padotībā īsteno LU kvalitātes vadītājs. Kvalitātes vadītāja funkcijās ietilpst tostarp arī:

  • procesu vadības metožu, mērīšanas, vērtēšanas un atbilstības novērtēšanas nepieciešamo sistēmu izveide, uzturēšana, nodrošinot to aktualitāti un pilnīgumu;
  • analītiska pamatdarbības un atbalsta procesu, LU darbības nepārtrauktības pārvaldības jautājumu, tai skaitā kvalitātes risku, izvērtēšana un nepieciešamo kontroles pasākumu iniciēšana pilnveides jomu un preventīvo pasākumu identificēšanai, kā arī metožu un procedūru pārskatīšanai;
  • LU darbībā iesaistīto pušu vajadzību un interešu pārzināšana un iesaistes kvalitātes vadības sistēmas pilnveidē sekmēšana un uzraudzība;
  • konsultāciju sniegšana (atbalsts) vadībai un darbiniekiem - dalība attīstības stratēģijas, politiku un koncepciju, kā arī aktivitāšu plānu un citu ar attīstības stratēģijas īstenošanu saistītu dokumentu izstrādē un to īstenošanas uzraudzībā;
  • darbinieku konsultēšana un apmācību veikšana kvalitātes vadības un kvalitātes nodrošināšanas izpratnes veicināšanai;
  • dalība integrētas vadības sistēmas veidošanā, īstenošanā un pilnveidē, vadības metožu ieviešanā un īstenošanā;
  • dalība informācijas tehnoloģiju pilnveides procesu iniciēšanā un ieviešanā;
  • sadarbības nodrošināšana ar profesionālām kvalitātes nodrošināšanas organizācijām; u.c.

LU akadēmiskās, saimnieciskās un organizatoriskās darbības iekšējās kontroles sistēmas izvērtēšanu veic LU auditors.

Kvalitātes vadība ietilpst LU Administrācijas funkcijās. LU pamatstruktūrvienību, tostarp fakultāšu, aģentūru, institūtu u.c. vadītājiem (dekāniem, direktoriem) deleģēta atbildība par struktūrvienības darbību, to saprotot, arī kā atbildību par kvalitātes vadības nodrošināšanu atbilstoši LU normatīvajiem aktiem. LU visu līmeņu vadītājiem kvalitātes vadības nodrošināšanā jāsekmē LU Stratēģijā noteikto stratēģisko mērķu un LU Kvalitātes rīcībpolitikā noteikto kvalitātes mērķu sasniegšana.

Katram darbiniekam un studējošajam ir atbildība par LU vērtību, ētikas normu un LU Kvalitātes politikā noteikto kvalitātes principu ievērošanu, veicot darba pienākumus vai studējot, savstarpēji sadarbojoties un pārstāvot LU komunikācijā ar citām LU darbībā iesaistītajām pusēm. Katra LU darbinieka iesaisti kvalitātes vadībā nodrošina tiešais vadītājs, caur horizontālu komunikāciju un individuālu darbinieka attīstības vadīšanu. Katra LU studējošā iesaisti kvalitātes vadībā koordinē studiju programmas direktors atbilstoši LU Administrācija iekšējos normatīvos noteiktajā kārtībai, tostarp līdzdalību LU organizētajās aptaujās saskaņā Regulāro aptauju organizēšanas kārtība studiju procesa novērtēšanai Latvijas Universitātē. Darbinieki un studējošie ir pārstāvēti LU Kvalitātes konsultatīvajā komisijā, kurai ir padomdevēja statuss un koleģiāla atbildība, iesaistoties kvalitātes vadības sistēmas attīstības veicināšanā, tās saskaņošanā ar aktuālajām nozares prasībām, kvalitātes vadības standartiem un vadlīnijām, LU stratēģiskajiem attīstības virzieniem, kā arī darba devēju, LU studējošo un Latvijas sabiedrības interesēm.

Studentu padomes un studentu pašpārvalžu iesaiste kvalitātes vadībā un kvalitātes nodrošināšanā saistoša saskaņā ar Latvijas Republikas Augstskolu likumā tām noteikto studējošo interešu pārstāvniecības augstskolas lēmējinstitūcijās funkciju. LU Studentu padomes Satversmē Studentu padomei noteikts uzdevums veicināt studiju kvalitāti un akadēmiskās tradīcijas, demokrātiju un indivīda iniciatīvu, studentu pašapziņu un personības attīstību, veselīgu dzīvesveidu, jaunatnes pilsonisko integrāciju un dalību sabiedrībā. Atbilstoši fakultāšu nolikumos noteiktajam, pārstāvēt un aizstāvēt Fakultātē studējošo intereses ir katras fakultātes studentu pašpārvaldes atbildībā.