Uzvārds, vārds

Studijas LU doktorantūrā (no - līdz)

Zinātniskais vadītājs

Promocijas darba nosaukums

Doktora studiju programma

Zinātnes nozare un apakšnozare

Antuzevičs Andris

2014-

2017

Rogulis U.,Dr.habil.phys.

S-stāvokļa retzemju jonu lokālā struktūra fluorīdos un oksifluorīdu stikla keramikās

Fizika, astronomija un mehānika

Fizika, cietvielu fizika

Bankovičs Arnis

 

Anspoka Z.,Dr.paed.

Topošo kuģa vadītāju netehnisko prasmju apguves process jūrniecības augstskolā

Pedagoģija

Pedagoģija, augstskolas pedagoģija

Birziņa Estere

2009-

2013

Martinsone B., Dr.psych.

Mātes un bērna mijiedarbības un pirmsskolas vecuma bērnu eksternalizēto uzvedības problēmu izmaiņas Marte Meo terapijas laikā

Psiholoģija

Psiholoģija, klīniskā psiholoģija

Buttenberg Katharina

2012-

2017

Deniņš A., Dr.oec.

Jauno uzņēmumu uz klientiem un zīmolu orientētās spējas

Vadībzinātne

Vadībzinātne, uzņēmējdarbības vadība

Dahs Aleksandrs

2013-

2016

Krūmiņš J., Dr.habil.oec.

Sociāli ekonomisko faktoru un reģionālās politikas loma Latvijas demogrāfiskajā attīstībā

Demogrāfija

Demogrāfija, sociāli ekonomiskā demogrāfija

Dundure Ināra

2011-

2014

Pūķis M., Dr.oec.

Vecuma pensiju ilgtspējas nodrošināšana, pilnveidojot nosacīto noteikto iemaksu (NDC) vecuma pensiju shēmu

Vadībzinātne

Vadībzinātne, sabiedrības vadība

Gollner Juergen Alexander

2012-

2016

Šumilo Ē., Dr.oec.,        Baumane-Vītoliņa I., Dr.oec.

Galveno lietotāju motivācijas ietekme uz uzņēmuma resursu plānošanas (URP) īstenošanas projektu panākumiem

Vadībzinātne

Vadībzinātne, uzņēmējdarbības vadība

Jesiļevska Svetlana

2012-

2015

Šķiltere D., Dr.oec.

Inovāciju statistisko datu kvalitātes dimensiju novērtējums.

Ekonomika

Ekonomika, statistika

Jēkabsone Inga

2013-

2016

Sloka B., Dr.oec.

Rīgu pavadošo administratīvo teritoriju pārvaldība labklājības uzlabošanai

Vadībzinātne

Vadībzinātne, sabiedrības vadība

Kopoloveca Nadežda

2011-

2014

Druviete I., Dr.philol.

Līdera portreta radīšanas modelis latviešu un čehu politiskajā diskursā. 

Valodniecība

Valodniecība, vispārīgā valodniecība

Kubilis Jānis

2012-

2015

Torgāns K., Dr.habil.iur.

Latvijas deliktu tiesību modernizācijas galvenie virzieni

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne, civiltiesības

Kuļešovs Ivans

2013-

2016

Borzovs J., Dr.habil.sc.comp.

Mobilo lietotņu testēšana

Datorzinātne

Datorzinātne, programmatūras inženierija

Lemešonoka Inta

 

Anspoka Z., Dr.paed.

Skolēna karjeras vadības prasmju veidošanās vispārizglītojošās skolas pedagoģiskajā procesā

Pedagoģija

Pedagoģija, skolas pedagoģija

Lēvalde Vēsma

2012-

2015

Kalnačs B., Dr.habil.philol.

Klasikas iestudējumi Oļģerta Krodera režijā: teksts un tā interpretācija

Literatūrzinātne, folkloristika un māksla

Mākslas zinātne, teātra un kino teorija un vēsture

Locāns Uldis

2013-

2016

Bārzdiņš G., Dr.sc.comp.

Nākotnes procesoru arhitektūru pielietojums precīzu daļiņu paātrinātāju modelēšanā

Datorzinātne

Datorzinātne, programmēšanas valodas un sistēmas

Loeschenbrand Bernd

2012-

2017

Schminke L.H.D., Dr.rer.pol.

Uzņēmējdarbības sniegumu veicinošo korporatīvo mārketinga sistēmu daudzdimensiju koncepcija

Vadībzinātne

Vadībzinātne, uzņēmējdarbības vadība

Lukinsone Vanesa

2011-

2014

Spīgulis J., Dr.habil.phys.

IN VIVO ādas autofluoriscences kinētika nepārtrauktās un impulsveida lāzeru ierosmē

Fizika, astronomija un mehānika

Fizika, medicīnas fizika

Michelberger Knut-Juergen

2013-

2017

Neuert J.O., Dr.rer.pol.

Korporatīvās vadības ietekme uz uzņēmumu sniegumu un akcionāru kopējo peļņu Vācijas Biržā kotētajos uzņēmumos.

Vadībzinātne

Vadībzinātne, uzņēmējdarbības vadība

Namniece Jana

2012-

2015

Muceniece R., Dr.habil.biol.

Lunasīna izplatība graudaugu genotipos un farmakoloģiskais raksturojums

Medicīna un farmācija

Farmācija, farmakognozija

Paikens Pēteris

2011-

2014

Bārzdiņš G., Dr.sc.comp.

Rīku kopa latviešu valodas semantikas analīzei

Datorzinātne

Datorzinātne, datoru un sistēmu programmatūra

Paparde Artūrs

2011-

2014

Plakane L., Dr.biol.

Epizotiskas vispārējas un audu hipoksijas izraisītas vazomotorās adaptīvās reakcijas ādā.

Bioloģija

Bioloģija, cilvēka un dzīvnieku fizioloģija

Parfejevs Vadims

2010-

2013

Riekstiņa U., Dr.biol.,   L.Sommer, prof.

Nervu kores izcelsmes šūnu loma brūču dzīšanas procesā

Medicīna un farmācija

Farmācija, farmaceitiskā farmakoloģija

Purviņš Māris

2010-

2014

Geske A., Dr.phys.

Mācību sasniegumus ietekmējošie faktori Latvijas vispārizglītojošajās skolās

Izglītības vadība

Vadībzinātne, izglītības vadība

Putāne Vija

2009-

2012

Kučs A., Dr.iur.

Kuģa vraka aizvākšanas tiesības zemūdens kultūras mantojuma aizsardzības kontekstā

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne, starptautiskās tiesības

Ritenberga Olga

2010-

2015

Kalniņa L., Dr.geogr.,        Sofievs M., Dr.phys.

Ģeotelpisko un temporālo putekšņu sezonas izmaiņu prognozēšana Eiropā ar statistisko un deterministisko modelēšanu

Ģeogrāfija

Ģeogrāfija, dabas ģeogrāfija

Ruciņš Mārtiņš

2012-

2015

Muceniece R , Dr.habil.biol.,  Plotniece A., Dr.chem.

Farmakoforas grupas saturošu 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu dizains un to farmakoloģiskās darbības spektra noteikšana

Medicīna un farmācija

Farmācija, farmaceitiskā ķīmija

Schwerd Stefan

2011-

2016

Neuert J.O., Dr.rer.pol.

Informācijas risku vadības ietekme uz stratēģisko lēmumu pieņemšanas uzlabošanos

Vadībzinātne

Vadībzinātne, uzņēmējdarbības vadība

Sedlmayr Lydia

2012-

2017

Šavriņa B., Dr.oec.

Vadības stili un sieviešu iespējas strādāt augstākā līmeņa biznesa amatos

Vadībzinātne

Vadībzinātne, uzņēmējdarbības vadība

Sedlova Zane

2013-

2016

Kučs A., Dr.iur.

Tiesību aizsardzības līdzekļi jautājuma prejudiciālā nolēmuma pieņemšanai neuzdošanas gadījumā.

Juridiskā zinātne

Juridiskā zinātne, starptautiskās tiesības

Smeltere Ligita

2013-

2016

Kuzņecovs V.,Dr.med.

Esenciālais tremors Latvijā: ģenētiskā un klīniskā izpēte

Medicīna un farmācija

Medicīna, neiroloģija

Sokolovs Igors

2011-

2014

Sūna E., Dr.chem.

(Hetero)aromātisko savienojumu C-H funkcionalizēšana

Ķīmija

Ķīmija, organiskā ķīmija

Spura Jana

2012-

2015

Paramonovs V., Dr.chem., Ignatoviča Ļ., Dr.habil.chem.

Furil(tienil)silāna un -germāna atvasinājumu sintēze, struktūra, ķīmiskās un bioloģiskās īpašības

Ķīmija

Ķīmija, organiskā ķīmija

Stariņeca Olga

2013-

2016

Vorončuka I., Dr.oec.

Holistiskā pieeja cilvēkresursu atlasei valsts pārvaldes organizācijās Latvijā.

Vadībzinātne

Vadībzinātne, sabiedrības vadība

Strode Evita

2008-

2011

Balode M., Dr.biol.

Baltijas jūras sedimentu ekoloģiskā kvalitāte un to potenciāla ietekme uz sānpelžu attīstību

Bioloģija

Bioloģija, hidrobioloģija

Šavlovskis Jānis

2009-

2012

Aksiks I., Dr.med.

Morfoloģiskās izmaiņas vēdera aortas aneirismas proksimālā kakliņā pēc vēdera aortas infrarenālās aneirismas endovaskulārās ārstēšanas ar aneirismas maisā fiksēto balondilatējamo endoprotēzi.

Medicīna un farmācija

Medicīna, rentgenoloģija un radioloģija

Širmane Liāna

2010-

2013

Pankratovs V., Dr.phys.

Oksīdu saturošo nanokristālu luminiscence un to vakuuma ultravioletās ierosmes spektroskopija

Fizika, astronomija un mehānika

Fizika, cietvielu fizika

Špaks Artjoms

2012-

2015

Krieviņš D., Dr.med.

CXC grupas hemokīni kā nesīkšūnu plaušu vēža biomarķieri

Medicīna un farmācija

Medicīna, ķirurģija

Štefenhagena Dita

2006-

2010

Bariss V., Dr.phil.

Uz rezultātu orientētu vadīšanas pieeju izmantošana augstskolās Latvijā

Izglītības vadība

Vadībzinātne, izglītības vadība

Teibe Ināra

2011-

2014

Bendere R., Dr.phys.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pārvaldības attīstība Latvijā

Vides zinātne

Vides zinātne, dabas aizsardzība

Vasiļjeva Jeļena

2011-

2014

Arsenjans P., Dr.chem.

Selēna halogenīdi kā jaunu heterociklisku savienojumu iegūšanas avots

Ķīmija

Ķīmija, organiskā ķīmija

Vorslova Svetlana

2011-

2016

Vīksna A., Dr.chem.

Solvātu sorbcijas modeļa efektivitātes izpēte gradienta režīmā apgrieztās fāzes šķidruma hromatogrāfijas metodes izstrādei un optimizācijai

Ķīmija

Ķīmija, analītiskā ķīmija

Zorina Nataļja

2004-

2007

Skudra A., Dr.phys. 

Spektrāllīniju profilu analīze zemtemperatūras plazmā, risinot apgriezto nekorekto problēmu

Fizika, astronomija un mehānika

Fizika,  teorētiskā fizika