Projekta nosaukums: Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai(Optical Non-invasive Hybrid Method for Early Diagnostics and Therapy Guidance in Sepsis)

Projekta līguma numurs: 1.1.1.1/16/A/065

Projekta īstenošanas termiņš: 01.03.2017.-31.05.2019.

Projekta kopējais finansējums: EUR 647831.73

Projekta zinātniskais vadītājs: vadošais pētnieks Dr.phys. Andris Grabovskis

Projekta administratīvais vadītājs: Liene Ozoliņa

Projekta mērķis: izstrādāt diagnostikas metodi agrīnai sepses izraisīto audu mikrohemodinamikas regulācijas bojājumu vizualizēšanai un kvantificēšanai, izmantojot hiperspektrālo un termogrāfijas attēlveidi, un to pre-klīniski aprobēt veicot sepses patoģenēzes izpēti pacientu terapijas laikā.

Projekta atbalstāmās darbības:

1. Sepses diagnostikas metodes tehnoloģijas demonstrātora – pacientu izmeklējumu mēriekārtas prototipa izstrāde;

2. Sepses diagnostikas metodes tehnoloģijas demonstrātora – pacientu izmeklējumu mēriekārtas prototipa validācija un demonstrācija laboratorijas vide;

3. Sepses diagnostikas metodes validācija un demonstrācija klīniskos apstākļos;

4. Klīnisko un laboratorijas mērījumu datu apstrāde.

Projekta galvenie rezultāti: 7 zinātniskie raksti; 1 jauna optiska metode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai; 1 darbības vidē (klīniskos apstākļos) strādājošs tehnoloģijas demonstrātora līmeņa prototips neinvazīviem bezkontakta pacientu izmeklējumiem sepses diagnostikai; 1 licences līgums.

Projektā “Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai” laika posmā 06.2017.-08.2017. tiek īstenotas sekojošas projekta darbības:
Sepses pacientu optiskie un asins analīžu bioķīmijas izmeklējumi RAKUS Toksikoloģijas un sepses klīnikā (projekta darbība 3.1);

Sepses diagnostikas tehnoloģijas demonstratora (prototipa) izstrāde LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtā: pacientu optisko izmeklējumu mērierīces izveide (apakšdarbība 1.1.); mērierīces vadības un datu apstrādes programmatūras izstrāde (apakšdarbība 1.2.); pacientu optisko izmeklējumu – hiperspektrālo un termālo attēlu apstrādes algoritmu izstrāde (apakšdarbība 1.3.);

Fizioloģiskie modeļeksperimenti laboratorijas apstākļos LU Bioloģijas fakultātē: ādas oksigenācijas kritisko stāvokļu izsaukšana provokācijas testu laikā, fizioloģisko mērījumu veikšana veselo personu grupā (projekta darbība 2.1.).

Laboratorijas un klīniskie pētījumi tiek veikti saskaņā ar LU KRMI Ētikas komisijā akceptētiem pētījuma ētikas protokoliem 02.03.2017.

Prezentācija Projekta pārskats 08.2017.

Prezentācija Projekta pārskats 11.2017.

Prezentācija Projekta pārskats 01.2018.

Prezentācija Projekta pārskats 05.2018.

Prezentācija  Projekta pārskats 08.2018.

Prezentācija Projekta pārskats 12.2018.

Prezentācija Projekta pārskats 03.2019. 

Prezentācija Projekta pārskats 05.2019.

Pēdējās izmaiņas veiktas