VĒSTURE UN ARHEOLOĢIJA - MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

Maģistra studiju programma "Vēsture un arheoloģija" ir viena no divām šāda veida studiju programmām Latvijā. Tai ir senas un bagātas tradīcijas, vēstures studijas Latvijas Universitātē sākās reizē ar LU izveidošanos.

Pabeidzot studijas, students spēj parādīt, pārzina un izprot aktuālākās zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes vēstures zinātnē un dažādu jomu saskarē.

Studijas vēstures maģistra programmā ir cieši saistītas ar praktisku vēstures aktuālāko problēmu pētniecību uz publicēto un nepublicēto vēstures avotu un jaunākās literatūras bāzes.

Jaunākās vēstures zinātnes pētniecības metodes, aktuālās problēmas Latvijas vēstures zinātnē, kuras docē ievērojami Latvijas profesionālie vēsturnieki, vēstures filozofijas un teorijas problēmas, Latvijas un Eiropas vēstures historiogrāfija.

Studentam ir plašas izvēles iespējas, komplektējot līdz 50 procentiem no savas programmas no apjomīga izvēles kursu klāsta un izvēlēties maģistra darbu par plašu tēmu loku.

Vēstures studiju programmām ir raksturīga universalitāte un plašs zināšanu apjoms.

Vēstures maģistra studiju programmas absolventi strādā augstākās izglītības iestādēs un zinātniskajos institūtos, arhīvos un muzejos, valsts pārvaldes iestādēs, piemēram, saistībā ar ārpolitiku un aizsardzību vai kultūras mantojumu. Daudzi vēsturnieki strādā masu informācijas līdzekļos.

Humanitāro zinātņu maģistra grāds dod tiesības studēt doktorantūrā Latvijā un ārvalstīs.

Pilna laika klātiene (PLK): 2 gadi (4 semestri)  
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2500 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 3700 EUR/ gadā.
Uzņemšanai 2024. gada rudens semestrī: 33 budžeta vietas
Humanitāro zinātņu maģistra grāds vēsturē un arheoloģijā

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējās izglītības 1. variants: pirmā cikla augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība)) vēsturē un arheoloģijā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);

Iepriekšējās izglītības 2. variants: pirmā cikla augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība)) vai otrā cikla augstākā izglītība (otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas īstenojama pēc vidējās izglītības ieguves) citās izglītības programmu grupās; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000).

 


Iestājpārbaudījums pārrunu veidā par 20. gadsimta vēstures jautājumiem.  Komisija ņem vērā pretendenta empīriskā faktu materiāla pārzināšanu, spēju kritiski analizēt vēstures procesus, cēloņu un seku sakarību analīzi, kā arī historiogrāfijā pastāvošo izpētes skolu pārzināšanu, zinātniskajā literatūrā pastāvošo viedokļu kritiskas un salīdzinošas analīzes spējas.

Vēstures maģistra studiju programmas mērķis, saskaņojot to ar nacionālo likumdošanu, ir studējošo sagatavošana patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai vēsturē ka arī darbībai citās sabiedriskās dzīves sfērās. Programma nodrošina otrā līmeņa augstāko akadēmisko izglītību vēsturē.

Vēstures maģistra studiju programmas uzdevumi:

  • nodrošināt studējošajiem vēstures zinātnes teorētisko principu apguvi,
  • nodrošināt vēstures zinātniskas literatūras (historiogrāfijas) apguvi, historiogrāfijas analīzes principu apguvi,
  • nodrošināt padziļinātu vēstures zinātniskās pētniecības metožu un tehnikas apguvi,
  • nodrošināt specializāciju kādā no vēstures zinātnes apakšnozarēm,
  • nodrošināt spēju veikt patstāvīgus zinātniskus pētījumus.

Studiju programmā ir šādi studiju moduļi: jaunāko laiku vēsture; kultūras mantojums; seno laiku, viduslaiku un jauno laiku vēsture.

Vēstures maģistra studiju programmas studenti var doties ERASMUS apmaiņas studijās uz 20 dažādām ārvalstu augstskolām, to vidū Berlīnes, Rostokas, Maincas, Greifsvaldes, Prāgas, Porto, Viļņas, Tulūzas, Toruņas u.c.