Profesionālā maģistra studiju programma "Psiholoģija"


Programmas akreditācijas termiņš – 2025. gada 21. jūnijs.

Studiju programmas mērķis

Attīstīt un pilnveidot praktiskās iemaņas, kā arī paaugstināt studentu teorētisko zināšanu apguves līmeni izpratni par psiholoģijas zinātni, lai iegūtu profesionālo maģistra grādu un psihologa specializāciju vienā no psihologa profesionālās darbības jomām:
● klīniskā un veselības psiholoģija
● izglītības un skolu psiholoģija
● darba un organizāciju psiholoģija
● juridiskā psiholoģija.    

Uzdevumi:
1.    Nodrošināt psihologa darbā nepieciešamo profesionālo prasmju un iemaņu apguvi atbilstoši psihologa profesijas standarta prasībām.
2.    Sekmēt spējas pielietot un kritiski izvērtēt dažādas psiholoģiskās novērtēšanas, konsultēšanas un psihoterapijas metodes.
3.    Veicināt augstu profesionālās ētikas standartu realizāciju.
4.    Veicināt spējas izprast, salīdzināt un kritiski izvērtēt dažādas psiholoģijas teorijas.
5.    Sekmēt spējas analizēt psiholoģijas zinātnes likumsakarības, mijiedarbību starp bioloģiskiem, psiholoģiskiem un sociāliem procesiem.
6. Veicināt prasmi izstrādāt zinātniski radošu un pētniecības pamatprincipiem atbilstošu patstāvīgu psiholoģisku pētījumu. 

 

Studiju programmas direktore

Pilna laika klātiene - 2 gadi (4 semestri)  
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2500 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 4000 EUR/ gadā.
Uzņemšanai 2024./2025. ak. gada rudens semestrī - 15 budžeta vietas
Profesionālā maģistra grāds psiholoģijā

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds psiholoģijā.

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (25 x 10 = 250), lai iestātos programmā, vidējai svērtai atzīmei jābūt ne zemāka par 6 + bakalaura darba atzīme (25 x 10 = 250), lai iestātos programmā, bakalaura darba atzīmei jābūt ne zemāka par 6 + angļu valodas iestājpārbaudījums (25 x 10 = 250), lai iestātos programmā, vērtējumam jābūt ne zemākam par 4 + iestājpārbaudījums – pārrunas (25 x 10 = 250), lai iestātos programmā, vērtējumam jābūt ne zemākam par 4. Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz eseja par studiju motivāciju un apakšnozares izvēli, kā arī pētnieciskajām interesēm, minot vismaz 3 avotus, un darba un dzīves gājuma apraksts (CV).

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2023./2024. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas „Psiholoģija” absolventiem un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Psiholoģija” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 10 (izcili) un vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 9.