Projekta nosaukums: “Metalurģiskā silīcija attīrīšana līdz solārai kvalitātei, izmantojot elektromagnētisko siltuma un masas pārneses kontroli”

Projekta līguma numurs: 1.1.1.1/16/A/097

Projekta partneri: nav

Projekta īstenošanas termiņš: 01.04.2017.- 31.03.2020. (36 mēneši)

Projekta kopējais finansējums: 578 704.45 EUR (ERAF 491 898.79 EUR (85%); Valsts budžeta finansējums 43402.84 EUR (7.5%); LU  līdzfinansējums 43402.82 EUR (7.5%))

Projekta zinātniskais vadītājs: LU Fizikas un matemātikas fakultātes vadošais pētnieks Vadims Geža (Vadims.Geza@lu.lv)

Projekta administratīvais vadītājs: Liene Bandeniece, e-pasts: liene.bandeniece@lu.lv

Projekta mērķis: Izstrādāt uzlabotas silīcija attīrīšanas iekārtas prototipu ar elektromagnētisko siltuma un masas pārneses kontroli

Projekta galvenie rezultāti:

1) oriģināli zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai SCOPUS (A vai B) datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos;

2) zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa;

3) jauns produkts - tehnoloģijas prototips silīcija attīrīšanai no bora un fosfora piemaisījumiem izmantojot elektromagnētisko iedarbību;

4) tehnoloģiju tiesības – zinātības. Aprakstīts matemātiskais modelis, kas aptver makroskopiskos procesus silīcija attīrīšanas procesos. Apraksts par silīcija attīrīšanas iekārtas koncepta pielietojamību rūpnieciskos mērogos;

5) citi pētījuma specifikai atbilstoši projekta rezultāti – dažādas datu tabulas iegūto fizikālo raksturlielumu novērtēšanai, salīdzināšanai un prototipa tehniskā projekta izstrāde.

Galvenās projekta darbības rūpniecisko pētījumu ietvaros:

1. Tiks pētītas un pilnveidotas silīcija attīrīšanas pieejas no tādiem piemaisījumiem kā bors un fosfors, izmantojot elektromagnētisko iedarbību.

2. Tiks pielietota multifizikāla skaitliskā modelēšana, lai izvērtētu attīrīšanas procesu energoefektivitāti un analizēts procesu nestacionārais raksturs, lai nodrošinātu datus, kas ļautu precīzāk kontrolēt procesa gaitu.

3.  Silīcija attīrīšanas koncepta izstrāde, laboratorijas mēroga attīrīšanas iekārtas prototipa plānošanā, optimizācijā un uzbūvēšanā.

4. Jauns produkts - silīcija attīrīšanas iekārtas prototipa izveide.

5. Oriģināli zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai SCOPUS datubāzēs iekļautā žurnālā vai konferences rakstu krājumā, kā arī tiks iesniegti publicēšanai žurnālos vai konferences rakstu krājumos, kura citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa.

Pārskats 01.04.2017 – 30.09.2017

Pārskats 01.10.2017 – 31.12.2017

Pārskats 01.01.2018 – 31.03.2018

Pārskats 01.04.2018.-30.06.2018

Pārskats 01.07.2018 – 30.09.2018

Pārskats 01.10.2018-31.12.2018

Pārskats 01.01.2019-31.03.2019 

Pārskats 01.04.2019-31.07.2019

Pārskats 01.08.2019-31.10.2019

Pārskats 01.08.2019-31.10.2019

Pārskats 01.11.2019-31.01.2020

Pārskats 01.02.2020 – 31.03.2020

Pēdējās izmaiņas veiktas