Projekta līguma numurs: 1.1.1.1./21/A/046

Projektu realizē: Latvijas Universitāte

Projekta īstenošanas termiņš: 01.03.2022.–30.11.2023. (21 mēnesis)

Projekta kopējais finansējums: 459 129,00 EUR (ERAF 390 259,65 EUR (85.00%); Valsts budžeta finansējums 68 869,35 EUR (15.00%);

Projekta zinātniskais vadītājs: LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes vadošais pētnieks Andris Jakovičs (andris.jakovics@lu.lv)

Projekta administratīvais vadītājs: Liene Bandeniece, e-pasts: liene.bandeniece@lu.lv

Projekta mērķis: izstrādājot inženiertehniskos risinājumus cilvēka drošības palielināšanai telpās, sniegt būtisku ieguldījumu COVID-19 infekcijas slimības izplatības ierobežošanā un iedzīvotāju aizsardzībā no saslimšanas. Izmantojot automatizētu gaisa fizikālo parametru mērījumu un ar mākslīgā intelekta programmatūru noteiktu cilvēku skaita un specifisko trokšņu datus, kā arī detalizētu pārneses procesu analīzi uz matemātisko modeļu bāzes, tiks reāla laika režīmā aprēķināta un indicēta inficēšanas riska varbūtība telpā, kā arī radīta iespēja operatīvi veikt pasākumus risku samazināšanai..

Projekta galvenie rezultāti:

1. oriģināli zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai SCOPUS (A vai B) datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos;

2. zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa;

3. Jaunu produktu un tehnoloģiju skaits, kas ir komercializējamas un kuru izstrādei sniegts atbalsts projekta ietvaros – prototips

4. Intelektuālā īpašuma licences līgums

5. citi pētījuma specifikai atbilstoši projekta rezultāti – dažādi pārskati, modelēšanas metodikas dokumentācija, metodiski apraksti, prezentācijas par iegūtajiem rezultātiem, protokoli un referāti no zinātniskajām konferencēm.


Pēdējās izmaiņas veiktas