Vides zinātnes maģistra studiju programma nodrošina augstāko akadēmisko maģistra izglītību vides zinātnē. Tā ir interdisciplināra zinātne, kurā integrētas dabaszinātņu un sociālo zinātņu atziņas. Programma sniedz mūsdienīgas teorētiskās un metodiskās zināšanas vides zinātnes apakšnozarēs – dabas aizsardzībā, vides pārvaldībā, vides ķīmijā un ekotoksikoloģijā, vides inženierijā, vienlaikus sniedzot pārskatu par nozares attīstību kopumā un sekmējot darba tirgū nepieciešamo praktisko iemaņu apgūšanu. Studiju programma tiek attīstīta atbilstoši vides zinātnes attīstības tendencēm, kā arī darba devēju, studējošo un absolventu ieteikumiem.

 

Studiju programmas direktore

Programma iekļauti obligātie vispārīgie kursi un kursi galvenajos vides zinātnes virzienos, kā arī izvēles kursi galvenajās vides pārvaldības un apsaimniekošanas jomās, speciālie izvēles kursi dabaszinātnēs un izvēles kursi, kas attīsta vides speciālista profesionālās prasmes (informācijas ieguve, apstrāde un interpretācija) un fokusēti mūsdienu darba tirgus prasībām.
1. gads – obligātie kursi: Ekosistēmu ekoloģija ar socioekoloģijas pamatiem, Vides plānošana Ekotoksikoloģija, Maģistra darba projekts; Reģionālais lauku kurss vides zinātnē; izvēles kursi: Vides un civilā aizsardzība izlīdzinošs kurss studentiem no citām mācību programmām), Vides ģeomorfoloģija, Biotehnoloģija un vidisaudzējošas tehnoloģijas, Ūdens resursi un tos ietekmējošie faktori, Ekodizains, Baltijas jūras ekoloģija, Ievads ģeogrāfiskajās informācijas tehnoloģijās, Cilvēka un vides mijattiecības teorijā un praksē, Ainavu ekoloģija: teorija un prakse, Stratēgiskā vadīšana un projekti, Augsnes ekoloģija un aizsardzība, Vides komunikācija, Ūdens apgāde un notekūdeņu attīrīšana, Ūdens resursu pārvaldība.
2. gads - obligātie kursi: Dabas un vides procesu modelēšana, Vides filozofija un ētika, Maģistra darbs;  izvēles kursi: Vides pārvaldības sistēmas, Riska analīzes pamati, Lauksaimniecības ekoloģija un ilgtspējīga saimniekošana, Klimata pārmaiņu pārvaldība, Atkritumu saimniecības pārvaldība, , Eiropas vides politika un prakse, Ilgtspējīga patēriņa attīstība un pārvaldība.
Kursu “Lietišķās studijas vides zinātnē”, kurā studentiem dota iespēja praktiski strādāt dažādās ar vides jautājumiem saistītās institūcijās pēc studējošo vēlmes, iespējams apgūt vai nu 1. vai 2. studiju gadā.

Studiju laikā iespējamas studijas ārvalstu augstskolās programmas ERASMUS+ ietvaros.

Tā kā ar vidi saistīti jautājumi kļūst arvien aktuālāki visas dzīves jomās,vides zinātnes maģistrantūras programmas absolventu darba iespējas ir ļoti plašas. Programmas beidzēji strādā Latvijas valsts pārvaldības institūcijās (LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, pašvaldībās, Valsts vides dienestā, Reģionālajās vides pārvaldēs), vides kvalitātes kontroles institūcijās (VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā, ZPI „Bior” un citās), zinātniskos institūtos, konsultatīvās firmās, vides tehnoloģijas attīstošos uzņēmumos, kvalitātes sistēmas nodrošinošos uzņēmumos, izglītības iestādēs un citās institūcijās, kurās nepieciešami vides speciālisti, piemēram, AS „Latvijas valsts meži”, starptautiskajā lidostā „Rīga”, kā arī dažādās Eiropas Savienības struktūrās. Maģistra grāds vides zinātnē dod iespēju turpināt studijas doktorantūrā gan Latvijas augstskolās, gan ārvalstīs.

2017. gada Vides zinātnes MSP absolventes Marikas Tauriņas stāsts:

Bakalauru pabeidzu RTU "Muita un nodokļu administrēšana" programmā. Izvēlējos maģistra studijas turpināt LU - tieši Vides zinātnēs, jo vēlējos papildināt zināšanas par dabas aizsardzību, un uzskatīju, ka tas būs liels pluss manai turpmākai izaugsmei un karjerai. Bija interesantas lekcijas un zinoši un atsaucīgi mācībspēki. Vēlējos divus dažādus grādus, lai nākotnē ir lielākas darba iespējas. Uzskatu, ka galvenie ieguvumi ir profesionālas zināšanas, sevis attīstība, kontakti, draugi. Pirms studijām maģistrantūrā kā daudzi studenti strādāju ar vides nozari nesaistītu darbu (biju viesnīcas administrator), pēc bakalaura grāda saņemšanas sāku strādāt savas iegūtās profesijas jomā Lidostas muitas kontroles punktā, un mans maģistra darbs par CITES konvenciju bija tieši saistīts ar ikdienas darbu. Visiem studētgribošajiem novēlu studēt to, kas sirdij tuvs, lai nav vējā izsviests laiks!

4 semestri (2 gadi)
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2900 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 6000 EUR/ gadā.
Uzņemšanai 2024./2025. ak. gada rudens semestrī - 28 budžeta vietas
Dabaszinātņu maģistra grāds vides zinātnē

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) dabaszinātnēs, vides zinātnē, inženierzinātnēs, lauksaimniecības zinātnēs vai mežzinātnēs

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (35 x 10 = 350) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums (1 x 300 = 300)

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2023./2024. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas „Vides zinātne” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 7 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi)

Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV)