Starpdisciplinārā studiju programma “Telpiskās attīstības plānošana” nodrošina maģistra grādu telpiskās attīstības plānošanā un telpiskās attīstības plānotāja profesionālo kvalifikāciju.

Programmas piedāvā atslēgas zināšanas un praktiskas iemaņas integrētās plānošanas jomā, kas nepieciešamas teritoriju attīstības jautājumu izpētei un risināšanai. Tās ietver telpiskās attīstības pārmaiņu vadīšanu vietu, pilsētu un reģionu pilnveidošanai, atbilstoši sabiedrības, dzīvesvides un ekonomiskajām vajadzībām.

Programma ietver lekcijas, praktiskās nodarbības, seminārus un daudzveidīgas prakses. Studijas notiek, izstrādājot kursa darbus konkrētām vietām un teritorijām, tā prakstiski apgūstot plānošanu vietu veidošanai, urbāno telpu un reģionu attīstībai.

Studiju programma regulāri tiek pilnveidota ņemot vērā  telpiskās attīstības tendencies pasaulē, kā arī darba devēju, studējošo un absolventu ieteikumus.

Programmas īstenošana notiek studentiem apgūstot telpiskās attīstības plānošanas un tiesību pamatu kursus, stratēģisko plānošanu un metodes, plānošanas sociālos un psiholoģiskos aspektus, teritorijas plānošanu, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS), stratēģisko un projektu vadību, vides zinības, u.c.

Praktiskās prasmes tiek gūtas dodoties daudzveidīgās praksēs pašvaldībās, valsts institūcijās un plānošanas birojos un sadarbībā ar pašvaldību plānotājiem izstrādājot kursa darbus konkrētām vietām un teritorijām.   

Profesionālās studijas notiek ciešā sadarbībā ar darba devējiem. Kursa darbi tiek izstrādāti teritorijās, kurās nepieciešami telpiskās attīstības plānošanas risinājumi, vietās, kur plānošana iekļaujas arī pilsoniskā, sabiedriskā procesā. Studijās ir iekļautas vairākas dažāda veida prakses pašvaldībās, valsts vai privātās institūcijās: prakse reģionos, prakse pašvaldībā, prakse telpiskās attīstības plānošanā un prakses specializācijā. ERASMUS+ programmas ietvaros ir iespēja doties praksē uz ārzemēm – piem. Vāciju, Itāliju, Somiju, Zviedriju u.c. ES dalībvalstīm. 

Telpiskās attīstības plānotājs ir darba tirgū pieprasīta profesija. Studiju programmas absolventi strādā vietējās pašvaldībās, gan pilsētās (Rīgā, Liepājā u.c.), gan lauku novados (Kuldīgas, Salacgrīvas, Babītes, u.c.), Rīgas, Vidzemes u.c. plānošanas reģionu administrācijās, valsts institūcijās – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, citās valsts institūcijās un aģentūrās un privātajā sektorā - plānošanas birojos un uzņēmumos (SIA Metrum, SIA Reģionālie projekti, SIA Grupa93 u.c.), kā arī starptautiskās organizācijās un nevalstiskajā sektorā.

Maģistra grāds telpiskās attīstības plānošanā dod iespēju turpināt studijas doktorantūrā gan Latvijas, gan ārvalstu augtskolās.

Nika Kotoviča, Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas enerģētikas aģentūra” un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta ES projektu eksperte.

Uzskatu, ka šī ir lieliska iespēja arī jau praktizējošam plānotājam pilnveidot profesionālo kvalifikāciju, jo šī maģistra programma, sekojot situācijai plānošanas jomā valstī un pasaulē, koncentrētā veidā sniedz aktuālākās plānotāja ikdienas darbā nepieciešamās zināšanas un prasmes.

Sabīne Zāģere, Rīgas plānošanas reģiona attīstības plānošanas speciāliste

Studiju programmā ietvertie studiju priekšmeti un nodarbību norise nodrošina regulāru viedokļu apmaiņu starp dažādu nozaru speciālistiem. Izstrādājot kursa darbus starpdisciplinārās darba grupās, veidojas iemaņas plānošanas darbam dažādu profilu speciālistu komandā un padziļināta izpratne par nozarē pastāvošajām problēmām un plānošanas tradīciju nozīmi plānveidīgai teritoriju attīstībai.

4 semestri (2 gadi)
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 3000 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 6200 EUR/ gadā.
Uzņemšanai 2024./2025. ak. gada rudens semestrī - 10 budžeta vietas
Maģistra grāds telpiskās attīstības plānošanā, Telpiskās attīstības plānotāja kvalifikācija

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

Akadēmiskā bakalaura vai otrā līmeņa profesionālā (vai tām pielīdzināma) augstākā izglītība inženierzinātņu, dabaszinātņu vai sociālo zinātņu jomā.

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (25 x 10 = 250) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (25 x 10 = 250) + iestājpārbaudījums (1 x 450 = 450) + papildus, darba pieredzes vērtējums teritorijas attīstības plānošanā, ja tāda ir (pieredzes izklāsts atbilstoši studiju programmas profilam teritorijas attīstības plānošanā, ja darba pieredze ir ne mazāk kā vienu gadu) (1 x 50 = 50)

Papildu noteikumi: darba pieredzes, atbilstoši studiju programmas profilam teritorijas attīstības plānošanā, apstiprinājumam dzīves gājuma apraksts (CV).

Studiju programmas koordinatore: Gunta Lukstiņa, e-pasts: gunta.lukstina@lu.lv, mob. tālr.: 29188535.

Telpiskās attīstības plānošanas studentiem