Starptautiskais bizness (studiju valoda: angļu)

Profesionālās maģistra studiju programmas Starptautiskais bizness (ar specializāciju eksporta menedžmentā) stratēģiskais mērķis ir izglītot profesionāli augsti kvalificētus speciālistus valstij un tautsaimniecībai nepieciešamās nozarēs, sekmēt to konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū. Programma ir orientēta uz ikvienas tautsaimniecības nozares, kā arī institūciju augstākā līmeņa vadītāju sagatavošanu, un jebkuram tās sekmīgi absolvējušam klausītājam tiek radīti visi nepieciešamie priekšnoteikumi sekmīgai darbībai starptautiskajā biznesā.

Studentiem ir iespēja iesaistīties dubultdiploma sadarbības programmā, studējot Francijā (Université Paris-Est Créteil Val de Marne) un iegūstot 2 maģistra diplomus.

Grāmatvedība vadītājiem, Mazo un vidējo uzņēmumu vadība starpkultūru vidē, Valsts politika uzņēmējdarbības un eksporta atbalstam, Starptautiskās uzņēmējdarbības ekonomika, Starptautiskais menedžments globālās konkurences apstākļos, Patērētāju psiholoģija un uzvedība starptautiskajā biznesā u. c.; prakse, maģistra darbs

Programma ir vērsta uz ikvienas darbības jomas augstākā līmeņa vadītāju sagatavošanu, lai katram, kas to sekmīgi apguvis, būtu radīti visi nepieciešamie priekšnoteikumi sekmīgai darbībai starptautiskajā biznesā. Programma tapusi sadarbībā ar vairākām ārvalstu partneruniversitātēm, kurās ir uzkrāta pieredze līdzīgu profesionālo maģistra studiju programmu īstenošanā. Programmas izstrādāšanā ir ņemtas vērā uzņēmējdarbības attīstības īpatnības Latvijā un lielā nepieciešamība pēc kvalificētiem starptautiskā biznesa speciālistiem, Latvijai integrējoties globālajā tirgus apritē. Mūsu valstī tā ir viena no pirmajām profesionālajām maģistra programmām, kas atbilst šādu speciālistu sagatavošanai.

Pēc profesionālās maģistra studiju programmas beigšanas var turpināt studijas doktorantūrā.

2 gadi: studijas notiek 2-4 dienas nedēļā: darba dienu vakaros no plkst. 18.15-21.30 un sestdienās laikā no plkst. 8.30-20.05 saskaņā ar nodarbību sarakstiem
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2550 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 2990 EUR/ gadā.
Uzņemšanai 2024./2025. ak. gada rudens semestrī - 2 budžeta vietas
Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un organizācijas vadītāja kvalifikācija

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

Iepriekšējās izglītības 1. variants: sociālo zinātņu bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai maģistra grāds ekonomikā vai vadībzinātnē; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);

Iepriekšējās izglītības 2. variants: bakalaura vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnē; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 400;

Papildu nosacījumi:

1. Vismaz divu gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā;

2. Latvijas valstspiederīgajiem nepieciešama angļu valodas prasme, kuru apliecina vispārīgo nosacījumu 1.13. punktā minēto starptautisko angļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)), vai vērtējums iestājpārbaudījumā, izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā;

3. Ārvalstniekiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs: nepieciešama angļu valodas prasme saskaņā ar vispārīgo nosacījumu 1.12. punktu; vidējai atzīmei studiju kursos iepriekšējās izglītības līmenī jābūt vismaz 60% no maksimālās;

4. Dzīves gājuma apraksts (CV).

Studiju metodiķe: Inese Ranka, +371 67034986, inese.ranka@lu.lv