Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunie akreditācijas termiņi

Profesionālās maģistra studiju programma saturiski ir orientēta uz jaunākajām atziņām sociālā darba teorijā un praksē, vadībzinībās, projektu vadībā, pētniecības darbā un psiholoģijā, veicinot profesionālo kompetenci, administratīvās, jaunrades un pētnieciskās iemaņas. Šeit studējošajiem ir unikāla iespēja specializēties sociālajā darbā kriminālās justīcijas jomā un padziļināti apgūt darbu ar bijušajiem ieslodzītajiem, sociāli psiholoģiskās intervences metodes darbā ar nebrīvprātīgu klientu, ievadu tiesu psihiatrijā, kā arī citus specializācijai nepieciešamus studiju kursus.

 

Programmas mērķis ir sagatavot profesionālus darbiniekus absolventus darbam pašvaldību sociālajos dienestos, valsts sociālās labklājības institūcijās un nevalstiskajā sektorā, jo programma saturiski orientēta uz jaunākajām atziņām sociālā darba teorijā un praksē, vadībzinībās, projektu vadībā, pētniecības darbā un psiholoģijā, veicinot profesionālo kompetenci, administratīvās, jaunrades un pētnieciskās iemaņas. Programmā ar studiju ilgumu 3 semestri var studēt tie, kam ir profesionālais bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un iegūta 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija sociālajā darbā. Programma piedāvā specializācijas iespējas sociālajā darbā kriminālās justīcijas jomā un darbā ar ģimeni ar bērniem.

1. gads
Tiek apgūti nozares teorētiskos pamatkursi (piemēram,  Latvijas sociālās drošība sistēma starptautiskā perspektīvā, Jaunie profesionālā sociālā darba izaicinājumi, Saskarsme ar dažādām mērķa grupām sociālajā darbā) un obligātie vispārizglītojošie studiju kursi (piemēram, Cilvēktiesības un sociālās tiesības, Projektu vadīšanas sociālie aspekti), kā arī uzsākta nozares profesionālās specializācijas kursu apguve un zināšanu un prasmju nostiprināšana praksē.

2. gads
Turpinās nozares profesionālās specializācijas kursu apguve un kompetences pārbaude praksē, kā arī B izvēles kursu apguve specializējoties sociālajā darbā kriminālās justīcijas jomā vai sociālajā darbā sociālās attīstības jomā.

Studentiem, kas apgūst viengadīgo programmu un jau iepriekš ieguvuši sociālā darba kvalifikāciju,  nav profesionālās specializācijas kursu un ir citi prakses uzdevumi. 

Kā studijas tiek sasaistītas ar praksi?
Studiju kursos īpašs uzsvars tiek likts uz praktisku iemaņu padziļinātu apguvi, tādēļ studiju procesā ir iekļautas obligātās prakses. Kursu saturs tiek regulāri atjaunots, ņemot vērā profesionālās jomas attīstību un profesionāļu ieteikumus.

Studiju programma piedāvā  arī iespēju izmantot ERASMUS+ programmu un vienu semestri studēt kādā no partneraugstskolām Igaunijā, Lietuvā, Nīderlandē Somijā vai Norvēģijā.

Programmas programmas absolventi sagatavoti darbam  pašvaldību sociālajos dienestos, valsts sociālās labklājības institūcijās un nevalstiskajā sektorā.

2 gadi jeb 4 semestri (PLK - pilna laika klātiene). 1. un 2. semestrī lekcijas notiek katru piektdienu un sestdienu, 3. semestrī lekcijas notiek vidēji vienu piektdienu un divas sestdienas mēnesī. 1, gadi jeb 3 semestri (PLK - pilna laika klātiene) - ar iepriekšējo izglītību.  
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2600 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 3350 EUR/ gadā.
Uzņemšanai 2024./2025. ak. gada rudens semestrī - 2 gadu studijām ir 15 budžeta vietas, 1,5 gadu studijām – nav budžeta studiju vietas.
Profesionālā maģistra grāds sociālajā darbā

Vispārīgie nosacījumi 

PLK, 2 gadi

Iepriekšējā izglītība:

1) bakalaura vai maģistra grāds, vai profesionālā augstākā izglītība sociālajās, humanitārajās un mākslas vai medicīnas un veselības aprūpes zinātnēs; 2) bakalaura vai maģistra grāds, vai profesionālā augstākā izglītība citās zinātņu nozarēs un divu gadu pieredze sociālās labklājības jomā;

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 400.

Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV)

PLK, 1,5 gadi

Iepriekšējā izglītība:

profesionālais bakalaura grāds sociālajā darbā un sociālā darbinieka kvalifikācija

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400)

Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV)

Studiju programmas metodiķe Inga Poļaka, 220.telpa, tālr. 67140022, e-pasts: inga.polaka@lu.lv

Papildu informācija par studiju programmu:

Sociālais darbs (PLK - 3 sem.)

Sociālais darbs (PLK - 4 sem.)