MATEMĀTIKA UN DATU ZINĀTNE - MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

Matemātikas un datu zinātnes maģistra studiju programma ir vadošā augstākā līmeņa akadēmisko studiju programma matemātikas zinātnē Latvijas augstskolās. Tās apguve ļauj sekmīgi konkurēt starptautiskajā darba tirgū.

Studiju programma aptver trīs specializācijas: Datu zinātne, Tehnoloģiju matemātika un Tīrā matemātika, kuru apgūšana dod unikālas zināšanas matemātikā, statistikā, industriālajā matemātikā un datu zinātnē. Kopējie obligātie kursi sniedz nepieciešamās teorētiskās zināšānas, ietverot kursus lietišķajā algebrā, nelineārajā optimizācijā, grafu, tīklu optimizācijas algoritmos modernajā statistikā un matemātiskās metodēs ar programmēšanas valodām Python, R un Matlab. Paredzēta akadēmiskā prakse, kura ļaus studējošiem risināt matemātikas, modelēšanas vai datu zinātnes problēmas, kas lielākoties saistītas ar starpdisciplināriem projektiem.  

Datu zinātnes specializācijas kursi aptver statistisko un dziļo mācīšanos, statistisko modelēšanu, Beijesa statistiku, kā arī dažādus kursus no datu analītiķa un statistisko metožu moduļiem. Tehnoloģiju matemātikā papildus apgūst industriālas un inženierzinātņu modelēšanas principus, modernas un jaunas tehnoloģijas, kas bāzējas uz datu virzītām sistēmām, neironu tīkliem un skaitliskām metodēm. Tīrās matemātikas apakšprogramma ir vienīgā programma Latvijā, kur tiek gatavoti matemātiķi-zinātnieki un augsta līmeņa docētāji. Šajā specializācijā var apgūt topoloģijas, nestrikto kopu, abstraktās algebras, tāpat analītisko metožu, kvantu skaitļošanas un datorzinātnes matemātiskos kursus.


Lekciju saraksts (uzmetums)

 

­Maģistra programmas absolventiem paveras plašas nodarbinātības iespējas biznesā, industrijā, zinātniskos institūtos, augstskolās: strādājot par datu zinātniekiem, datu analītiķiem, programmētājiem, attīstot informācijas tehnoloģijas, veicot inženiermatemātiskus uzdevumus, kas saistīti ar matemātisko modelēšanu un zinātnisko skaitļošanu (piemēram, elektriskajā/elektronikas inženierijā, būvniecības inženierijā, ķīmiskajā inženierijā, mašīnbūvē), bioloģijā, medicīnā (datu apstrāde, epidemioloģiskā modelēšana). Daļa absolventu darbu atradīs arī universitātēs un zinātniskos institūtos turpinot pētniecību un doktorantūras studijas Latvijā vai ārvalstīs. 

Studējošie programmu var apgūt 2 gados - 4 semestru pilna laika klātienes (PLK) studijās.
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2900 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 2900 EUR/ gadā.
Uzņemšanai 2024./2025. akadēmiskā gada rudens semestrī- 30 budžeta vietas studijām latviešu valodā
Dabaszinātņu maģistra grāds matemātikā

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

pirmā cikla augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) matemātikā; vai arī pirmā cikla augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) dabaszinātnēs vai inženierzinātnēs un tehnoloģijās, vai sociālajās zinātnēs un sekmīgi apgūti matemātikas nozares studiju kursi (ne mazāk kā 8 kredītpunktu apjomā).

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400).

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2023./2024. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Matemātika” un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Matemātiķis statistiķis” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme pamatstudijās nav zemāka par 7 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi).

Piezīme: piesakoties studijām jānorāda apakšprogramma: datu zinātne; tīrā matemātika vai tehnoloģiju matemātika. Konkursa rezultāti tiek noteikti šajās apakšprogrammās kopā.

Piesakoties studijām angļu valodas grupā, papildu nosacījumi:

1) Latvijas valstspiederīgajiem nepieciešama angļu valodas prasme, kuru apliecina vispārīgo nosacījumu 1.13. punktā minēto starptautisko angļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)), izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā;

2) ārvalstniekiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs: nepieciešama angļu valodas prasme saskaņā ar vispārīgo nosacījumu 1.12. punktu; vidējai atzīmei studiju kursos iepriekšējās izglītības līmenī jābūt vismaz 60% no maksimālās.