Māszinības - maģistra studiju programma

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt studentiem teorētisko un praktisko zināšanu kopumu Veselības zinātņu nozarē māszinībās un tām radniecīgās zinātņu nozarēs, attīstot studentos zinātniski pētnieciskās prasmes un veicinot  profesionālo izaugsmi un intelektuālo potenciālu.

Studijas sniedz padziļinātas zināšanas veselības aprūpes darba vadīšanā un organizēšanā, veicina māsu profesionālo izaugsmi un vairo intelektuālo potenciālu, studenti apgūst prasmes nozares izglītības vadībā un spēj nodrošināt pedagoģiskos procesus augstskolās.

MSP Māszinības  unikalitāti pamato tās starpdisciplinaritāte, jo tās īstenošanā iesaistītas vairākas zinātņu nozaru grupas – medicīnas un dzīvības zinātņu, sociālo un tiesību zinātņu, kā arī eksakto zinātņu nozaru grupas. MSP Māszinības ietvaros tiek padziļināti apgūta kompetence analizēt veselības aprūpes vadības procesus un veikt atbilstošas izmaiņas māsu darbā. Studiju programmas īstenošana notiek sadarbībā ar veselības aprūpes nozares pārstāvjiem, kopīgi identificējot nozares problēmu risināšanu, kā arī attīstīs uz datiem balstītu lēmumu pieņemšanu veselības aprūpes sistēmā

Iegūstot veselības zinātņu maģistra grādu māszinībās, absolventi:

spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi,spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai profesionālās darbības metožu attīstībā, parādīt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultatīvai profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību, spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku vai māksliniecisku darbību, vai augsti kvalificētas profesionālas funkcijas, spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem attiecīgās zinātnes nozares vai profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem, spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi, veikt uzņēmējdarbību, inovācijas attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesijā, veikt darbu, pētniecību, spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi,  spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai profesionālās darbības metožu attīstībā, parādīt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas, kā arī  spēj parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni, no kurām daļa atbilst attiecīgās zinātnes nozares vai profesionālās jomas jaunākajiem atklājumiem un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai vai pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē.

Absolventi strādā augstskolās, ārstniecības iestādēs, valsts pārvaldē un citviet. 

Absolventi var turpināt studijas doktorantūrā. 

2 gadi jeb 4 semestri
Latvijas pilsoņiem/nepilsoņiem; ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem – 1700 EUR gadā. Citu valstu pilsoņiem – 6400 EUR gadā.
Uzņemšanai 2023. gada rudens semestrī - 8 budžeta vietas
Veselības zinātņu maģistra grāds māszinībās

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē, akadēmiskais veselības zinātņu bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība veselības aprūpes jomā.

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400).