KLĪNISKĀ OPTOMETRIJA - PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA (LV)

Klīniskās optometrijas profesionālās augstākās izglītības maģistra studijas ir plaša profila, redzes zinātnē un primārās redzes aprūpes mūsdienu problemātikā balstītas studijas. Programmā iegūstamā profesionālā kvalifikācija atbilst profesijas standarta „Optometrists” prasībām. 

Studiju programma ir veidota, lai nodrošinātu jaunā redzes speciālista izaugsmi kā savas jomas speciālistam, gūstot zināšanas, prasmes un kompetences, kas atbilst ne tikai Latvijā definētajām Optometrista profesijas standarta prasībām, darba devēja prasībām un darba tirgus specifikai, bet arī Eiropā definētajām optometrista profesijas prasībām un Pasaules Optometristu Padomes definētajām 3. kategorijas prasībām (bez medikamentu pielietošanas) globālajā un uz praksi balstītajā optometrista prakses modelī, kas paredz, ka optometrists piedāvā ne tikai optikas pakalpojumus (piemeklē un izgatavo brilles un citus redzes korekcijas līdzekļus), bet arī veic primāro redzes aprūpi (redzes un redzes funkciju novērtēšanu), tai skaitā arī acs struktūru veselības stāvokļa un ar to saistīto vispārējo saslimšanu novērtēšanu, problēmstāvokļu diferencēšanu un risinājuma piedāvājumu (tai skaitā nosūtīšana pie citiem speciālistiem tālākai diagnostikai un ārstēšanai).

Studiju programmas kopējais apjoms – 80 kredītpunkti – sadalās vairākos optometrista profesijas apgūšanai svarīgos posmos – prakse (33 %), ar medicīnu un optometrijas nozari tieši saistīti kursi (35 %), akadēmisko un pētniecisko prasmju attīstības kursi – 32%. Studiju kursu saturs tiek regulāri pārskatīts, lai nodrošinātu plašas zināšanas ar nozari saistītos jautājumos, uzsverot jaunākās tendences un virzienus strauji attīstošajā redzes aprūpes jomā.

Studiju programmas obligātā A daļa (68 kredītpunkti) satur specializācijas kursus – Klīniskās diagnostikas metode optometrijā, Acu slimības un farmakoterapija, Binokulārās redzes traucējumi, Kontaktkorekcija, Vājredzība, Neatliekamā medicīniskā palīdzība, Redzes uztvere, Redzes zinātnes aktuālās problēmas, Klīniskā prakse optometrijā, Kvalifikācijas eksāmens optometrijā un Maģistra darbs.

Ierobežotās izvēles B daļa (10 kredītpunkti) satur profesionālos kursus (Pediatrijas optometrija, Redzes treniņi, Acs veselība un uzturs u.c.), kas papildina topošā optometrista zināšanas un darbības iespējas, kā arī akadēmiskos kursus (Modelēšana redzes zinātnē, Acu kustības, Redzes neirozinātne u.c.), kas papildina pētnieciskās iemaņas.

Brīvās izvēles C daļa (2 KP) ļauj studējošajam apgūt papildu zināšanas citu nozaru kursos Latvijas augstskolās vai ārzemēs.

ERASMUS+ studijas semestra garumā būs papildu iespēja iegūt starptautisku studiju pieredzi un jaunas zināšanas kādā no daudzajām partneraugstskolām.

Izpildot programmas prasības, tiek iegūtas plašas profesionālās prasmes un iemaņas primārās redzes aprūpes jomā – optometrijā, kā arī akadēmiskās zināšanas, prasmes un kompetences redzes zinātnē, lai varētu patstāvīgi izstrādāt pētījumus savā optometrista darba vietā vai studēt tālāk doktorantūras studijas Latvijā vai ārzemēs.

Studējošie programmu var apgūt latviešu valodā divos gados - 4 semestru pilna laika klātienes (PLK) studijās (Uzņemšana 2024. gada rudens semestrī)   Studijas notiek darba dienās, galvenokārt no plkst. 8.30 līdz 18.00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma.
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 4000 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 5000 EUR/ gadā.
Uzņemšanai 2024./2025. akadēmiskā gada rudens semestrī - 8 budžeta vietas.
Profesionālais maģistra grāds klīniskajā optometrijā un optometrista kvalifikācija

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

Bakalaura grāds optometrijā*

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400);

*Atbilst Latvijas optometrista profesijas standarta prasībām