Ģeoloģijas maģistra studiju programma sniedz akadēmisku izglītību ģeoloģijā, nodrošinot mūsdienīgas teorētiskās un metodiskās zināšanas tādās apakšnozarēs, kā kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija, lietišķā ģeoloģija un pamatiežu ģeoloģija. Programma attīsta iemaņas zinātniskās pētniecības darbā, paredzot iespējas piedalīties divu doktorantūras skolu – „Zemes resursi un to ilgtspējīga izmantošana” un „Dzīvnieku daudzveidība un vides kvalitāte” pasākumos, kā arī sekmē darba tirgū nepieciešamo praktisko iemaņu nostiprināšanu, tajā skaitā arī apgūstot lietišķo ģeoloģijas studiju kursu kādā no ģeoloģijas jomā strādājošiem uzņēmumiem vai organizācijām.

 

Studiju programmas direktors

Studiju programmas saturs sekmē augstas profesionālas kvalifikācijas iegūšanu ģeoloģijā. Apgūstot tādus obligātos kursus kā „Zemes dinamiskās sistēmas”, „Latvijas reģionālā ģeoloģija un ģeomorfoloģija”, „Datu bāzes un ģeoloģiskā modelēšana”, „Derīgo izrakteņu ģeoloģija”, “Tektonika”, kā arī virkni izvēles daļas kursu, studentiem ir iespējas apgūt aktuālākās atziņas ģeoloģijā un radniecīgās Zemes zinātnēs, ieskatu mūsdienu ģeoloģijas aktuālākajās zinātniskās problēmās un izmainās pētījumu realizācijā Eiropas Savienības un pasaules telpā. Specializāciju un prasmju apgūšanu kādā no ģeoloģijas apakšnozarēm nodrošina izvēles daļas kursi, tādi kā „Glaciālā ģeoloģija” un „Kvartāra vide un stratigrāfija” kvartārģeoloģijā, „Mikropaleontoloģija”, „Sedimentācijas vide un procesi”, „Notikumu un secību stratigrāfija” pamatiežu ģeoloģijā, „Inženierģeoloģiskie pētījumi un metodika”, „Pazemes ūdeņu resursi, dinamika un monitorings”, „Radiolokācija ģeoloģiskos pētījumos” un citi lietišķā ģeoloģijā.

Latvijā nozīmīgi ir ģeoloģiskie pētījumi, veicot ēku, ceļu un citu konstrukciju būvniecību, kā arī derīgo izrakteņu un pazemes ūdeņu pētījumi, tādēļ darba tirgus ģeoloģijā ir plašs - privātfirmās, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā, kā arī citās valsts un pašvaldību iestādēs. Kvalificēti speciālisti ir vajadzīgi arī LU un citās augstskolās - viņi var tikt iesaistīti studentu apmācībā, darbā laboratorijās un zinātnisko pētījumu realizācijā. Programmas absolventi bieži vien atrod darbu Eiropas Savienības valstīs vai turpina studijas doktorantūrā gan Eiropā, gan ārpus tās.

4 semestri (2 gadi)
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2900 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 6000 EUR/ gadā.
Uzņemšanai 2024./2025. ak. gada rudens semestrī - 25 budžeta vietas.
Dabaszinātņu maģistra grāds ģeoloģijā

Vispārīgie nosacījumi 

Iepriekšējā izglītība:

Iepriekšējās izglītības 1. variants: bakalaura grāds un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība dabas zinātnēs; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);

Iepriekšējās izglītības 2. variants: bakalaura grāds un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība citās jomās; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (35 x 10 = 350) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums (1 x 300 = 300). Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz dzīves gājuma apraksts (CV);

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2023./2024. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Ģeoloģija” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 7 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi)

Iestājpārbaudījumā tiek ņemts vērā:
1) iestājpārbaudījuma jautājumu vērtējums;
2) studiju izvēles motivācija, iecerētais pētījuma virziens;
3) darba pieredze pētniecībā, uzstāšanās ar referātu zinātniskajās konferencēs;
4) stažēšanās ārzemju augstskolās un pētniecības institūcijās;
5) paredzamās maģistra darba tēmas aktualitāte un atbilstība aktuāliem ģeoloģijas pētījumu virzieniem;
6) maģistra darba iestrāde.