Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija

“Eiropas studiju un ekonomiskās diplomātijas” maģistra studiju programmas mērķis ir gatavot mūsdienīgi izglītotus speciālistus, kuri viedi risina ar Eiropas integrācijas procesiem saistītas aktuālās ekonomiskās un starpdisciplinārās problēmas, strādājot dažādās valsts un starptautiskās institūcijās, publiskajā un privātajā sektorā, kā arī nevalstiskajās organizācijās, t.sk. uzņēmējdarbības jomā.

Studiju programma piedāvā zināšanas par Eiropas Savienības vadību, institūcijām un finansēm, tautas attīstību ekonomikas globalizācijas apstākļos, politikas teorijas mūsdienu problēmām, starptautiskām privāttiesībām un publiskām tiesībām, globālajiem un reģionālajiem demogrāfiskiem izaicinājumiem,  pētniecības metodoloģiju, starptautiskās uzņēmējdarbības ekonomiku un tirdzniecību, kā arī ekonomisko diplomātiju.

Programmas absolventi iegūst iespēju kļūt par augstākā līmeņa vadītājiem, ierēdņiem, ES institūciju darbiniekiem, diplomātiem, žurnālistiem, konsultantiem, analītiķiem, lobistiem, uzņēmējiem, kā arī strādāt par pasniedzējiem un pētniekiem.

Programmas priekšrocība – mācību brauciens uz ES un NATO institūcijām Briselē, Luksemburgā un Frankfurtē, kas palīdz apgūt praksē starptautisko institūciju vidi. Mācību brauciena norise iespējama atkarībā no epidemioloģiskās situācijas reģionā.

Studiju programma tiks īstenota, galvenokārt, lekciju un semināru veidā, tai skaitā, organizējot studiju darbu praktiskās darba grupās un pētnieciskos semināros. Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija maģistra programma nodrošina iespēju studentiem piedalīties arī studiju vizītē uz Eiropas Savienības galvenajām institūcijām Briselē, Frankfurtē un Luksemburgā.

Obligātie programmas kursi:

 • Eiropas Savienība: vadība un institūcijas, Latvijas integrācijas procesa aktuālās tēmas
 • Starptautiskā politiskā ekonomija
 • Starptautiskās publiskās tiesības
 • Pētniecības metodoloģijas seminārs
 • Ekonomiskā diplomātija
 • Starptautiskās un Eiropas Savienības finanses
 • Tautas attīstība ekonomikas globalizācijas apstākļos
 • Politikas teorijas mūsdienu problēmas
 • Starptautiskās privāttiesības
 • Ekonomiskā integrācija Eiropas Savienībā
 • Globālie un reģionālie demogrāfiskie izaicinājumi
 • Starptautiskās uzņēmējdarbības ekonomika
 • Starptautiskā tirdzniecība

Droša un izcila karjera - absolventi strādā ES un citās starptautiskajās, kā arī valsts institūcijās un privātajā sektorā, diplomātiskajā un konsulārajā dienestā,  starptautiskajā žurnālistikā, kā  padomnieki un konsultanti politiskajā, ekonomiskajā un tiesiskajā sfērā. Programmas absolventiem ir iespēja turpināt studijas doktorantūrā, veidojot akadēmisko un zinātnisko karjeru.

2 gadi  
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2600 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 2990 EUR/gadā.
Uzņemšanai 2024./2025. ak. gada rudens semestrī - 4 budžeta vietas
Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

Akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds ekonomikā vai vadības zinātnē; akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds citās sociālo zinātņu vai dabaszinātņu, vai humanitāro zinātņu jomās un vērā ņemama darba pieredze ekonomikas nozarē, kas ietver atbilstošas priekšzināšanas.

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (pārrunas angļu valodā + tests ekonomikas priekšzināšanu un profesionālo prasmju pārbaudei + pieredzes vērtējums + motivācijas vērtējums) (1 x 1000 = 1000); minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 400. Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz 1) dzīves gājuma apraksts (CV), kurā tiek norādīts dzīves gājums un pieredze, tai skaitā, pieredze dažādos Eiropas integrācijas jautājumos, starptautiskās un starpkultūru komunikācijas pieredze, līdzdalība sabiedriskās aktivitātēs un organizācijās un 2) motivācijas vēstule, kurā tiek norādīta motivācija studēt studiju programmā “Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija un iespējamās maģistra darba tēmas pamatojums.

Papildu nosacījumi:

1) Latvijas valstspiederīgajiem nepieciešama angļu valodas prasme, kuru apliecina vispārīgo nosacījumu 1.13. punktā minēto starptautisko angļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 7 (10 ballu skalā)), vai vērtējums iestājpārbaudījumā, izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā;
2) ārvalstniekiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs: nepieciešama angļu valodas prasme saskaņā ar vispārīgo nosacījumu 1.12. punktu; vidējai atzīmei studiju kursos iepriekšējās izglītības līmenī jābūt vismaz 60% no maksimālās.

Studiju metodiķe: Inese Ranka, +371 67034986, inese.ranka@lu.lv