Datorzinātnes - maģistra studiju programma

Studiju programmas mērķis ir sagatavot gan augsti kvalificētus "eksportējamus" speciālistus privātajiem uzņēmumiem un valsts iestādēm, kuri būtu spējīgi ne tikai projektēt un realizēt sarežģītas informācijas sistēmas, bet arī vadīt projektus un patstāvīgi apgūt jaunas tehnoloģijas ātri augošajā IT nozarē, gan sagatavot akadēmiski izglītotus speciālistus, kas ir gatavi veikt pētniecisko darbu IT nozarē, kā arī veikt jaunu tehnoloģiju un sistēmu ekspertīzi un strādāt par augstskolu pasniedzējiem.

Atkarībā no izvēlētās apakšprogrammas, programmas absolventi ir speciālisti, kuri spēj:

 • modelēt un analizēt lielas un sarežģītas sistēmas;
 • attīstīt lielas un sarežģītas programmatūras sistēmas, informācijas sistēmas un datortīklus;
 • vadīt lielus projektus un speciālistu grupas;
 • sekot līdzi informācijas tehnoloģiju attīstībai un ātri apgūt jaunas tehnoloģijas un produktus;
 • iesaistīties pētniecībā un apmācībā.

Programma jau otro reizi ieguvusi Eiropas ekspertu atzinību - Eiropas Informātikas programmu kvalitātes zīmi „Euro-Inf Quality Label”.

Detalizēta informācija par programmu

 

Programmas direktors

Studiju programmas apjoms ir 40 vai 80 kredītpunkti jeb 60 vai 120 ECTS, viens vai divi gadi.

Uzsākot studijas, studentam ir jāizvēlas viena no 7 specializācijām:

 • Datorzinātne (DZ, Computer Science, 80 KP) – pētnieki un pasniedzēji,
 • Programminženierija (PI, Software Engineering, 80 KP) – vadošie programmētāji un programmatūras projektu vadītāji,
 • Informācijas tehnoloģijas (IT, Information Technologies, 80 KP) – vadošie datortīklu speciālisti un projektu vadītāji,
 • Informācijas sistēmas (IS, Information Systems, 80 KP) – vadošie datubāzu un informācijas sistēmu speciālisti un projektu vadītāji.
 • Datorinženierija (DI, Computer Engineering, 80 KP) – iegulto sistēmu vadošie speciālisti un projektu vadītāji.
 • Bioinformātika (BIO, Bioinformatics, 80 KP) – bioinformātikas vadošie speciālisti. Ietver bioloģijas kursus 30 krp apjomā. Sadarbībā ar LU Bioloģijas fakultāti.
 • Progresīvā programmēšana (PP, Advanced Programming, 40 KP) – sarežģītu algoritmu izstrādātāji un programmētāji.

Lai varētu sekmīgi studēt šajā studiju programmā, būs nepieciešamas pietiekami labas priekšzināšanas un/vai iemaņas:

 • programmēšanā vienā no šādām valodām: C++, C, Java, Pascal, Python, PHP, SQL vai līdzīgā;
 • darbā ar datu bāzēm;
 • augstākās matemātikas pamatos.

Programmas pasniedzēju "spice" ir Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķi: prof. Andris Ambainis, prof. Guntis Bārzdiņš; korespondētājlocekļi: prof. Aleksandrs Belovs, prof. Juris Borzovs, prof. Kārlis Čerāns, prof. Juris Vīksna.

Pieprasījums pēc IT speciālistiem ar katru gadu arvien pieaug, taču vēl lielāks pieprasījums ir pēc augsti kvalificētiem speciālistiem, kuri spēj risināt sarežģītas problēmas un ļoti ātri apgūt jaunas darbības jomas. Maģistra diploms ir iespēja gūt profesionālu attīstību un izaugsmi.

Pilna laika klātiene (PLK): 1 vai 2 gadi (2 vai 4 semestri)  
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 4200 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 4200 EUR/ gadā.
Uzņemšanai 2024./2025. ak. gada rudens semestrī budžeta vietas - 80 KP programmai - 80 budžeta vietas, 40 KP programmai - 80 budžeta vietas.
Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs

Vispārīgie nosacījumi 

Datorzinātnes (Progresīvā programmēšana) (40 KP, 2 semestri pilna laika klātienē)

Iepriekšējā izglītība: pirmā cikla augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) datorzinātnes un informātikas zinātņu nozarē ar kopējo studiju ilgumu pilna laika studijās ne mazāk kā 4 gadi un  160 kredītpunkti (240 ECTS kredītpunkti);
Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);
Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2023./2024. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Datorzinātnes” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi);

Datorzinātnes (80 KP, 4 semestri pilna laika klātienē)

Iepriekšējās izglītības 1. variants (visās specializācijās): pirmā cikla augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) datorzinātnes un informātikas zinātņu nozarē; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);
Iepriekšējās izglītības 2. variants (visās specializācijās, izņemot specializāciju “Bioinformātika”): pirmā cikla augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) dabaszinātnēs, matemātikā, inženierzinātnēs, vadībzinātnē vai tai pielīdzināma augstākā izglītība un vismaz trīs gadu profesionālā pieredze datorzinātnes un informātikas nozarē; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (50 x 10 = 500) + iestājpārbaudījums (1 x 500 = 500);
Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2023./2024. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Datorzinātnes” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi);
Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV) profesionālās pieredzes apstiprinājumam;
Piezīme: piesakoties studijām 80 KP, 4 semestru pilna laika klātienes studijām, jānorāda specializācija: datorinženierija; datorzinātne; programminženierija; informācijas tehnoloģijas; informācijas sistēmas; bioinformātika. Konkursa rezultāti tiek noteikti šajās specializācijās kopumā.

Studiju metodiķe: Ella Arša, Raiņa bulvāris 19, 320. telpa, tālrunis: 67034707, e-pasts: ella.arsa@lu.lv