Valodu un kultūru studijas – doktora studiju programma

Doktora programma piedāvā starpdisciplināras, pētniecībā balstītas studijas valodas, literatūras, folkloras, dramaturģijas un teātra procesu izpētes laukā.

Programmas virsuzdevums ir nacionālās kultūras un zinātnes saglabāšana un tālāka nodrošināšana, sagatavojot vispirms zinātniskos darbiniekus latviešu valodas, literatūras, folkloras, dramaturģijas un teātra izpētei. Līdztekus šīm jomām programma nodrošina speciālistu sagatavošanu arī citu valodu un kultūru izpētei un zinātniski centrētai akadēmiskai darbībai augstskolās un citviet.

Programmas gaitā doktoranti izstrādā promocijas darbu – oriģinālu zinātnisku pētījumu, kurā sniegtas jaunas zināšanas valodniecības un literatūrzinātnes nozarē vai mūzikas, vizuālo mākslu un arhitektūras nozarē (apakšnozarēs latviešu folkloristika, salīdzināmā folkloristika, cittautu folkloristika, teātra un kino vēsture un teorija).

Atbilstoši iegūstamajam zinātniskajam doktora grādam programmu “Valodu un kultūru studijas” veido divas apakšprogrammas:

  • Valodniecība un literatūrzinātne (divi moduļi: Valodniecība; Literatūrzinātne), iegūst zinātnisko doktora grādu valodniecībā un literatūrzinātnē;
     
  • Folkloristika, teātra vēsture un teorija (divi moduļi: Folkloristika; Teātra vēsture un teorija), iegūst zinātnisko doktora grādu mūzikā, vizuālajās mākslās un arhitektūrā.

     

Programmas vadītāja

Dr. habil. philol., prof. Janīna Kursīte-Pakule

Doktora studiju laikā studenti apgūst pētniecības metodoloģiju un jaunāko zinātnisko terminoloģiju, iepazīst attiecīgās zinātnes nozares aktuālās teorētiskās nostādnes, pētniecības nozarei svarīgus digitālos resursus un digitālos rīkus, apgūst arī valodu un kultūru projektu izstrādes un vadības prasmes un arī citas pētniecībai nepieciešamās iemaņas, piemēram, lauka materiāla ieguvē un apstrādē, kas īpaši svarīgi folkloras pētniekiem un dialektologiem.

Studiju laikā doktorants izstrādā patstāvīgu, oriģinālu zinātnisko pētījumu izvēlētajā nozarē un apakšnozarē un spēj par savu pētniecisko darbību komunicēt gan mutiski, gan rakstiski Latvijas un starptautiskajā zinātniskajā, akadēmiskajā vidē un publiskajā telpā. Savas iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences doktorants apliecina promocijas eksāmenā nozarē un apakšnozarē, kā arī promocijas eksāmenā svešvalodā (angļu, vācu vai franču valodā). Studiju laikā doktorants gūst arī augstskolas pedagoģiskā darba iemaņas, piedalās doktorantūras skolā un savas teorētiskās un praktiskās zināšanas padziļina gan izvēlētās apakšprogrammas moduļa studiju kursos (tādi kursi katram studiju modulim ir divi), gan arī visai programmai kopīgos izvēles kursos no programmas brīvās izvēles kursu piedāvājuma.
 

Doktora grādu ieguvušie sekmīgi strādā gan Latvijas, gan ES zinātniskajās un cita veida institūcijās, tostarp augstskolās par mācībspēkiem, Latvijas muzejos, Nacionālajā bibliotēkā par zinātniskajiem līdzstrādniekiem, nozaru ministrijās, izdevniecībās, arī pētnieciskās žurnālistikas jomā un citviet.

Programmas darbā kā studiju kursu docētāji vai konsultanti iesaistīti arī darba devēju pārstāvji (no LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorijas, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta, Latvijas Nacionālā teātra), kas sekmē jauno pētnieku ātrāku iekļaušanos šo un citu Latvijas pētniecisko institūciju darbā.

Pilna laika klātiene (PLK) – 3 gadi (6 semestri)
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2700 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 5500 EUR/ gadā.
Uzņemšanai 2021. gada rudens semestrī - 12 budžeta vietas
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) humanitārajās un mākslas zinātnēs

Iepriekšējā izglītība – Maģistra grāds humanitārajās, sociālajās vai izglītības zinātnēs vai tam pielīdzināma augstākā izglītība.

Piesakoties studijām, reflektants norāda zinātnes nozari un apakšnozari, kurā promocijas darbs tiks izstrādāts.

Valodniecības un literatūrzinātnes nozarē un apakšnozarēs:

vispārīgā valodniecība;
salīdzināmā un sastatāmā valodniecība;
lietišķā valodniecība;
latviešu sinhroniskā valodniecība;
latviešu diahroniskā valodniecība;
baltu valodniecība;
ģermāņu valodniecība;
romāņu valodniecība;
slāvu valodniecība;
somugru valodniecība;
orientālistika;
klasiskā filoloģija;
latviešu literatūras vēsture;
literatūras teorija;
salīdzināmā literatūrzinātne;
cittautu literatūras vēsture;
mitoloģija.

Mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras nozarē un apakšnozarēs:

latviešu folkloristika;
salīdzināmā folkloristika;
cittautu folkloristika;
teātra un kino vēsture un teorija.

Pēc pretendenta iesniegtajām ziņām tiek izvērtētas pretendenta līdzšinējās publikācijas, piedalīšanās konferencēs, iepriekšējas pētnieciskā darba iestrādes, kā arī rakstiskais promocijas darba tēmas pieteikums (rakstāms brīvā formā 2 līdz 3 lpp.apjomā) un mutisko pārrunu rezultāti.

Iestājpārrunās pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti,  ieskaitot pretendentus budžeta vietās.

Uzņemšanas kritēriji ŠEIT.
 

Kontaktinformācija - studiju programmas sekretāre
Jolanta Stauga, tālr. 67034909, e-pasts: jolanta.stauga@lu.lv