TIESĪBU ZINĀTNE - DOKTORA STUDIJU PROGRAMMA

Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit

Studiju programmas mērķis ir dot doktorantiem padziļinātas zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas patstāvīga pētniecības darba veikšanai un augsti kvalificētu tiesību zinātnieku sagatavošanai akadēmiskajam darbam augstskolās, zinātniskajam un organizatoriskajam darbam valsts un privātās institūcijās, kā arī augstas sarežģītības pakāpes darbam praktiskajā jurisprudencē. Programma būtiski atšķiras no citu augstākās izglītības iestāžu piedāvātajām ar to, ka pieejams visplašākais specializācijas virzienu klāsts, aptverot visas tiesību zinātnes apakšnozares: tiesību teoriju un vēsturi, valsts tiesības, starptautiskās un Eiropas Savienības tiesības, civiltiesības, krimināltiesības, policijas tiesības, kā arī kriminālistiku un operatīvās darbības teoriju.
 

1. studiju gadā doktoranti apgūst Eiropas tiesību tradīcijas praktiskās piemērojamības aspektus mūsdienās, zinātniskā pētījuma metodoloģiju tiesību zinātnē, juridisko svešvalodu, kā arī docētāja darba pamatus.

Pēc teorētisko kursu apguves doktoranti uzsāk individuālu darbu, studējot zinātnisku literatūru un tiesu praksi, sagatavojot referātus un publikācijas, piedaloties konferencēs, līdzdarbojoties mācību un metodiskajā darbā un visbeidzot - izstrādājot promocijas darba plānu, menlrakstu un pašu darbu.

Studiju programma sniedz prasmes un kompetences akadēmiskajam darbam augstskolās, zinātniskajam un organizatoriskajam darbam valsts un privātās institūcijās, kā arī augstas sarežģītības pakāpes darbam praktiskajā jurisprudencē. 

3 gadi jeb 6 semestri pilna laika klātienē 4 gadi jeb 8 semestri nepilna laika klātienē
ES un EEZ pilsoņiem: PLK – 3000 EUR/gadā, NLK – 2250 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem: PLK – 3750 EUR/gadā, NLK – 2800 EUR/gadā.
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) sociālajās zinātnēs

Iepriekšējā izglītība: maģistra grāds tiesību zinātnē

Uzņemšanas kritēriji pieejami šeit. Iestājpārrunās pretendenti tiek ranžēti pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti, ieskaitot pretendentus budžeta vietās.