Teoloģija un reliģijpētniecība

Teoloģijas un reliģijpētniecības doktora studiju programma piedāvā studējošajiem apgūt nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas patstāvīgai pētniecībai. Kopā ar akadēmisko personālu studējošie var piedalīties pētījumu projektos un lekciju docēšanā. Studijas programmā dod iespēju piedalīties dažādās ar pētniecību un tās komunikāciju plašākai sabiedrībai saistītās norisēs – starptautiskās un vietēja līmeņa konferencēs, dažādu ārzemju universitāšu docentu un profesoru nodarbībās, promocijas darba tēmu prezentāciju semināros, kā arī zinātnes popularizēšanas pasākumos. Studiju programmā tiek ņemtas vērā šī brīža tendences teoloģijā un reliģijpētniecībā, liekot teorētisko uzsvaru uz reliģisko parādību globalizēto raksturu. Īpaša uzmanība semināros tiek veltīta pētījumu metodikai un publikāciju izstrādes un iesniegšanas prasmēm. Sekmīgi pabeidzot teoloģijas un reliģijpētniecības doktora studiju programmu, zinātniskā grāda pretendenti būs sagatavoti darbam akadēmiskās iestādēs un citos pētniecības institūtos, tāpat arī viņi varēs strādāt kā augstākā līmeņa profesionāļi ārpus akadēmiskās jomas. Studiju programmas ietvaros tiks īstenots kopīgs modulis ar Tartu Universitātes Teoloģijas un reliģijpētniecības skolas doktora studiju programmu.

 

Doktoranti galvenokārt nodarbojas ar pētniecību izvēlētajā jomā, kas rezultējas promocijas darbā (vismaz 170 lpp.) kādā no Eiropas Savienības valodām. Paralēli tam studējošie piedalās A un B daļas kursos, kuros diskutē par jaunākajām atziņām un metodēm teoloģijā un reliģijpētniecībā un par to, kā šīs zināšanas un prasmes izmantot savā pētnieciskajā darbā. 

Jomās, kas saistītas ar reliģiju pētniecību un aktuālo norišu vai procesu analītiku (augstskolās, institūtos, medijos), administrāciju (valsts un pašvaldību institūcijās, reliģiskajās un nevalstiskajās organizācijās) un praksi (baznīcās un citās reliģiskajās organizācijās - garīgās aprūpes, atbalsta un izaugsmes jomās), kā arī reliģisko izglītošanu un vispārējo pakalpojumu sniegšanu (piemēram, ārstniecības atbalsta personas veselības aprūpē, garīgās aprūpes un atbalsta sniedzēji sociālo pakalpojumu jomā, u.c.). 

3 gadi jeb 6 semestri (PLK - pilna laika klātiene). Lekcijas galvenokārt notiek darba dienu pēcpusdienās atkarībā no konkrētā docētāja nodarbību plānojuma.
ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem – 2600 € gadā. Citu valstu pilsoņiem – 5000 € gadā.
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors (-e) (Ph.D.) humanitārajās un mākslas zinātnēs

Maģistra grāds humanitārajās, izglītības vai sociālajās zinātnēs (socioloģijā un antropoloģijā) vai tam pielīdzināta augstākā izglītība.

Studenti tiek uzņemti programmā pēc pārrunām un balstoties uz centralizētiem uzņemšanas kritērijiem (https://www.lu.lv/gribustudet/uznemsanas-kartiba/doktorantura/) atbilstoši sekojošām prioritātēm: 

  1. Pretendenti, kuriem ir studiju virzienam “Reliģija un teoloģija” atbilstošs maģistra grāds. 
  2. Pretendenti, kuriem ir maģistra grāds citos sociālo, izglītības un humanitāro zinātņu studiju virzienos.

Iestājpārrunās pretedenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Pārrunās tiek noskaidrots, vai pretendentiem, kuriem nav studiju virzienam atbilstošs maģistra grāds, ir doktora studiju teoloģijā un reliģijpētniecībā uzsākšanai nepieciešamās zināšanas un pieredze. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti, lai noteiktu, kuri pretendenti tiks ieskaitīti budžeta vietās.