Dabaszinātņu (Fizikas, astronomijas un mehānikas) doktora studiju programma

Doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus, kā arī profesionāļus lietišķajai pētniecībai, tautsaimniecībai vai sabiedrības pārvaldības darbam, kuru zināšanas, iemaņas un kompetences atbilst prasībām, kādas pastāv starptautiski, ņemot vērā Latvijas darba tirgus vajadzības.

Fizikas doktora studiju programma nodrošina zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu astronomijas, fizikas vai mehānikas zinātnes sekojošās apakšnozarēs:

  •  Astrofizika un fundamentālā Astronomija-
  • Cietvielu fizika
  • Fizikas didaktika
  • Ķīmiskā fizika
  • Lāzeru fizika un spektroskopija
  • Materiālu fizika
  • Medicīniskā fizika
  • Polimēru un kompozītmateriālu mehānika
  • Šķidrumu un gāzu mehānika

Studējot šajā programmā, iespējams padziļināt teorētiskās zināšanas, iegūt pieredzi zinātniskajā darbā un spējas veikt patstāvīgus pētījumus fizikas, astronomijas un mehānikas apakšnozarē. Tiek iegūtas vispārējas prasmes, kas nepieciešamas darbam Latvijas tautsaimniecības, augstākās izglītības, zinātnes un citās iestādēs, kā arī augsta kvalifikācija un spēja konkurēt starptautiskajā akadēmiskajā apritē.

Pilna laika klātiene (PLK): 3 gadi / 6 semestri   Nepilna laika klātiene (NLK): 4 gadi / 8 semestri   Studijas notiek darba dienās, galvenokārt no plkst. 8.30 līdz 18.00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma.
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 3300 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 6400 EUR/ gadā.
Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) dabaszinātnēs; Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās

Iepriekšējā akadēmiskā izglītība: Maģistra grāds fizikā, ķīmijā, inženierzinātnēs vai minētajiem maģistra grādiem atbilstošs augstākās izglītības diploms.

Papildus prasības: Fizikas, astronomijas un mehānikas doktora studiju padomē (DSP) pretendents iesniedz zinātniskā pētījuma projektu un DSP organizētās pārrunās, balstoties uz padomes apstiprinātiem kritērijiem, tiek izvērtēts pretendenta zināšanu līmenis fizikā, astronomijā un mehānikā, pētījumu projekta kvalitāte un tā atbilstība LU pētījumu prioritārajiem virzieniem. DSP pieņem lēmumu par pretendenta atbilstību un, ja nepieciešams, norāda uz studiju gaitā apgūstamajiem papildkursiem.

Uzņemšanas noteikumi