Zobārstniecība - otrā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Zobārstniecības studiju programma sagatavo kvalificētus nozares speciālistus, kuru teorētiskās un praktiskās iemaņas ir atbilstošas, lai patstāvīgi uzsāktu praktizēt vispārējā zobārstniecībā. Sekmīgi apgūstot programmu students iegūst kompetences zobu un mutes stāvokļa izmeklēšanā, iegūto datu dokumentēšanā, mutes, sejas un žokļu rajona slimību diagnostikā un ārstēšanas plānošanā, zobu formas, funkcijas un estētikas atjaunošanā u. c. Absolventam ir pilnīgas zināšanas par veselu un bojātu zobu, alveolāro izaugumu, mutes dobuma gļotādas, žokļu un ar tiem saistīto audu struktūru un funkcijām, to saistību ar pacienta vispārējo veselības stāvokli, fizisko un sociālo labklājību.

 

Studiju laikā jāapgūst obligātie (A daļas kursi/moduļi) 191 kredītpunktu apjomā: Filozofija un kognitīvās zinātnes, Profesionālā ētika zobārstniecībā, Neorganiskā ķīmija, Organiskā  ķīmija, Bioķīmijas pamati, Nozares angļu valoda mediķiem, Nozares svešvaloda zobārstiem, Latviešu valoda topošajiem (ārzemju) mediķiem, Uzņēmumu dibināšana un vadība veselības aprūpē, Psiholoģija, Šūnu bioloģija, Iedzimtas slimības, Histoloģija, Fizioloģija I, Fizioloģija II, Medicīnas embrioloģija, Vispārējā patoloģija, Farmakoloģija un Imunoloģija I, Mikrobioloģija, Sabiedrības veselība, Epidemioloģija, Uztura mācība, Orālā anatomija, Orālā fizioloģija, Biomateriāli zobārstniecībā, Propedeitika zobārstniecībā, Mutes un sejas žokļu radioloģija, Profilakse un mutes veselības veicināšana, Ortodontija, Orālā patoloģija, Orālā mikrobioloģija, Orālā farmakoloģija, Uzturs un mutes veselība, Diagnostika un ārstēšanas plānošana, Preventīvā zobārstniecība, Dentālās oklūzijas un žokļu funkcijas, Orālā ķirurģija/sāpju kontrole, Orālā medicīna, Periodontoloģija, Karioloģija, Endodontija, Protezēšana, Bērnu zobārstniecība, Gerodontoloģija.

Moduļi:

  • Muskuļu un skeleta sistēma;
  • Elpošanas, gremošanas, izvadorgānu un cirkulatorās sistēmas;
  • Imunoloģija II;
  • Hematoloģija;
  • Sensorā sistēma;
  • Endokrinoloģija;
  • Neiroloģija.

Ierobežotās izvēles (B) daļā jāapgūst kursi 4 kredītpunktu apjomā, bet brīvās izvēles (C) daļā paredzēti kursi citās nozarēs 5 kredītpunktu apjomā. 

Paredzēta klīniskā prakse, 7. un 10. semestrī. Studijas noris angļu valodā.

Pēc zobārsta grāda un profesionālā sertifikāta iegūšanas studiju programmas absolvents ir tiesīgs uzsākt patstāvīga darba gaitas gan veselības centros, privātpraksēs, gan izveidot savu praksi. Absolventi var uzsākt rezidentūras vai doktorantūras studijas.

5 gadi jeb 10 semestri
16500 EUR/gadā
Budžeta vietu nav
Zobārsta grāds

Vispārīgie nosacījumi 

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE bioloģijā vai CE ķīmijā, vai CE fizikā*
CE angļu valodā*
CE latviešu valodā*
CE matemātikā*
Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums*

*LU netiek noteikta prasība pēc noteikta līmeņa CE uzņemšanai, bet ir jāņem vērā, ka CE rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:

  • optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti līdz 2022. gadam, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs un personām, kuras ir atbrīvotas no CE kārtošanas:

Gada atzīme ķīmijā
Gada atzīme bioloģijā
Gada atzīme angļu valodā

vai

Gada atzīme dabaszinībās
Gada atzīme angļu valodā

Īpaši nosacījumi:

1) vidējās izglītības dokumentā jābūt gada atzīmei ķīmijā, bioloģijā vai dabaszinībās (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā));

2) CE angļu valodā jābūt vismaz B2 līmenī, ja uzņemšana notiek pamatojoties uz CE rezultātiem. Vidējās izglītības dokumenta gada atzīmei angļu valodā jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā), ja uzņemšana notiek pamatojoties uz vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm. CE angļu valodā vai gada atzīmi angļu valodā var aizstāt ar starptautiska angļu valodas testa rezultātu vismaz B2 līmenī. Papildus augstākminētajiem nosacījumiem, ārvalstnieku, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, angļu valodas prasmēm ir jāatbilst vispārīgo noacījumu 1.15. punktā noteiktajam.