Latvijas Universitātes (LU) un Rīgas Tehniskās Universitātes (RTU) kopīgā akadēmiskā bakalaura programma “Biotehnoloģija un bioinženierija” dod iespēju studentiem iegūt gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas un prasmes biotehnoloģijas un bioinženierijas jomā, iegūt iemaņas iekārtu un procesu projektēšanā, produktu izstrādē. Studijas notiek modernās auditorijās un laboratorijās LU un RTU, kā arī studiju procesā ir iespēja iepazīties ar praktisko darba organizāciju uzņēmumos. 

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus un zinātniekus, kuri spēj konkurēt gan vietējā, gan starptautiskajā zinātniskā darba tirgū dažādās biotehnoloģijas un bioinženierijas nozarēs. 

Studijas notiek angļu valodā.

   

Programmas ietvaros studenti apgūst tādus studiju kursus kā bioloģisko sistēmu dizains, informācijas tehnoloģijas, ķīmija, biofizika, ģenētika, genomika, materiālmācība, mikrobioloģija, uzņēmējdarbība, šūnu un gēnu inženierija, biotehnoloģija, bioinženierija.

Programmas absolventiem ir iespējā strādāt universitāšu un institūtu zinātniskajās laboratorijās, esošos uzņēmumos (pārtikas, lauksaimniecības, medicīnas, atkritumu pārstrādes u.c. jomās) vai veidot savus jaunuzņēmumus. Biotehnoloģija un bioinženierija ir interesanta un dinamiski augoša joma, kas turpina radīt arvien jaunas darba iespējas. 

Kur varēšu turpināt studijas?

Pabeidzot studijas bakalaura studiju programmā “Biotehnoloģija un bioinženierija”, tiek iegūts dabaszinātņu bakalaura grāds bioloģijā, kas dod tiesības pretendēt uz studijām dabaszinātņu maģistra studiju programmās Latvijā un ārvalstīs. Latvijas augstākās izglītības iestādēs tiek piedāvātas vairākas saturiski pēctecīgas maģistra studiju programmas, kas ļauj padziļināti un specializēti pilnveidot bakalaura studijās iegūtās zināšanas – piemēram, Latvijas Universitātes maģistra studiju programmas “Bioloģija”, “Ķīmija” , RTU maģistra studiju programmas “Materiālzinātne un nanotehnoloģijas”, “Ķīmija un ķīmijas tehnoloģijas”, kā arī citu augstskolu piedāvātās radniecīgās studiju programmās.

3 gadi, 120 KP jeb 180 ECTS  
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 3550 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 4000 EUR/ gadā.
Uzņemšanai 2024./2025. ak. gada rudens semestrī - 18 budžeta vietas
Dabaszinātņu bakalaura biotehnoloģijā un bioinženierijā

Vispārīgie nosacījumi

Uzņemšanas prasības programmai “Biotehnoloģija un bioinženierija” (programma angļu valodā).

Iepriekšējā izglītība: vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā*
CE angļu valodā*
CE matemātikā*
CE bioloģijā vai CE fizikā, vai CE ķīmijā*
Visu personas nokārtoto CE vidējais vērtējums*

*Centralizēto eksāmenu rezultātu savstarpējas salīdzināmības nodrošināšanai piemēro šādus koeficientus:

  • optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • vispārīgā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem tiek piemērots koeficients 0,50, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem;
  • centralizēto eksāmenu rezultāti, kas iegūti līdz 2022. gadam, tiek pielīdzināti optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem un tiem tiek piemērots koeficients 0,75, pielīdzinot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem.

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs un personām, kuras ir atbrīvotas no CE kārtošanas:

Gada atzīme angļu valodā
Gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), vai fizikā, vai ķīmijā
Gada atzīme bioloģijā vai dabaszinībās
Gada vidējā atzīme obligātajos mācību priekšmetos

Īpaši nosacījumi:

1) vidējās izglītības dokumentā jābūt gada atzīmei 1) bioloģijā vai dabaszinībās un 2) matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā) vai ķīmijā, vai fizikā (atzīmēm jābūt ne zemākām kā 8 (10 ballu skalā));

2) CE angļu valodā jābūt vismaz B2 līmenī, ja uzņemšana notiek pamatojoties uz CE rezultātiem. Vidējās izglītības dokumenta gada atzīmei angļu valodā jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā), ja uzņemšana notiek pamatojoties uz vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm. CE angļu valodā vai gada atzīmi angļu valodā var aizstāt ar starptautiska angļu valodas testa rezultātu vismaz B2 līmenī. Papildus augstākminētajiem nosacījumiem, ārvalstnieku, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, angļu valodas prasmēm ir jāatbilst vispārīgo nosacījumu 1.15. punktā noteiktajam;

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās bioloģijas vai ķīmijas, vai fizikas, vai matemātikas olimpiādes 1. – 3. pakāpes diploma ieguvējiem 2023. vai 2024. gadā; personām, kuras ieguvušas RTU apliecinājumu par tiesībām iestāties ārpus konkursa RTU programmās un RTU sadarbības programmās.

Pilsoņiem, kas brīvprātīgi pieteikušies valsts aizsardzības dienestā un pabeiguši to un kuri atbilst studiju programmas uzņemšanas noteikumiem, bez konkursa tiek nodrošinātas no valsts budžeta finansētas studiju vietas, piesakoties ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc dienesta termiņa beigām un atvaļināšanas rezervē.