Latvijas Universitātes (LU) Materiālu mehānikas institūta (MMI) misija ir starptautiski konkurētspējīgi augstas kvalitātes zinātniskie pētījumi materiālu mehānikā, konstrukciju mehānikā un materiālzinātnēs, tajā skaitā polimēru mehānikas un saistīto zinātņu jomās, kā arī pētījumos iegūto kompetenču izmantošana visu līmeņu studentu apmācībā un uz zinātniskiem pamatiem nodrošinātā tehnoloģiju pārnesē un inovācijā.

Institūta veiktie pētījumi atbilst MK definētajai (LR MK 2013. gada 20. novembra rīkojums Nr. 551) prioritātei „Inovatīvie un uzlabotie materiāli, viedās tehnoloģijas (daudzfunkcionālie materiāli un kompozīti, nanotehnoloģijas un fotonika, informātika, datorzinātne, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, signālapstrādes tehnoloģijas)” fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai 2014.–2017. gadā.

Institūta veiktie pētījumi iekļaujas Viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”.

Institūts veic kompleksus pētījumus šādos materiālu mehānikas, konstrukciju mehānikas un materiālzinātņu virzienos:

  • Deformēšanās procesu, t.sk. ilglaicīgo, izpēte.
  • Materiālu mehāniskās integritātes pētījumi.
  • Moderno materiālu pielietojumi mašīnbūvē un būvniecībā.
  • Kompozīto materiālu konstrukciju aprēķini.
  • Ārējās vides faktoru ietekme uz materiālu, t.sk. nanomateriālu mehāniskajām īpašībām.
  • Fizikālās metodes struktūras pētījumos materiālu mehānikā.
  • Ilglaicīgo īpašību prognozēšanas metodes.
  • Nesagraujošās pārbaudes metodes.
  • Kompozīto un nanomateriālu tehnoloģiju pētījumi.

Direktors

Egils Plūme